Scandonest®-Adrenalin

N01BB53
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi i odontologien.  

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mikrogram adrenalin og 20 mg mepivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 4 år (ca. 20 kg). Sædvanligvis 1 ampul (1,7 ml) ved almindelige odontologiske indgreb.
 • Maksimalt anbefalede dosis for en voksen på 70 kg er 150 mikrogram adrenalin og 300 mg mepivacainhydrochlorid (svarende til 9 ampuller på 1,7 ml). For børn er højst anbefalede dosis 3 mg mepivacainhydrochlorid pr. kg.

Bemærk: 

 • Aspiration anbefales inden injektionen for at undgå i.v. injektion.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn under 4 år (ca. 20 kg)
 • Alvorlig iskæmisk hjertesygdom og alvorlige kardielle ledningsforstyrrelser
 • Dårligt reguleret epilepsi
 • Fæokromocytom
 • Tyrotoksikose
 • Ukontrolleret svær hypertension
 • Allergi overfor andre lokalanalgetika af amid-typen.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Forsigtighed desuden ved:
  • Anvendelse til ældre
  • Dårlig almentilstand
  • Arytmier
  • Hypotension
  • Hjertesvigt
  • Cerebrovaskulære lidelser
  • Perifere vaskulære lidelser
  • Epilepsi
  • Dårligt kontrolleret diabetes
  • Akut glaukom.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Angina pectoris, Arytmier, AV-blok, Bradykardi, Takyarytmier.
Tinnitus.
Dobbeltsyn, Nystagmus, Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Smerter, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Kramper, Muskelkramper.
Bevidsthedstab, CNS-depression, Dysæstesi, Horners syndrom, Hypæstesi, Neuralgi, Neuropati, Oral paræstesi, Tremor.
Agitation, Angst, Dysartri, Eufori, Konfusion, Somnolens.
Bronkospasme, Dyspnø.
Erytem.
Hypertension, Hypotension, Synkope, Vasokonstriktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Neurolæsioner.
Ikke kendt Hjerteinsufficiens, Hjertestop.
Akkommodationsbesvær, Blindhed.
Hævelse af tunge, læber og tandkød, Stomatitis.
Balanceforstyrrelser, Hyperkapni, Hypoxi.
Hævelse af ansigtet.
Koma, Trismus.
Apnø, Dysfoni, Respirationsdepression.

 

 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.

Interaktioner

 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker cirkulationsresponset på adrenalin kraftigt.
 • MAO-hæmmere forsinker nedbrydningen af adrenalin og giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Forsigtighed inden for de sidste 14 dage efter indgift af en irreversibel MAO-hæmmer (isocarboxazid) og det sidste døgn efter indgift af en reversibel MAO-hæmmer.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Entacapon potenserer den arrytmiske effekt af adrenalin.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika.
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Adrenalin kan øge blodtrykket med ca. 16% ved anæstesibehandling med propofol.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med antiarytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Forgiftning skyldes i reglen indholdet af katekolamin, hvis virkning ved overdosering initialt overskygger virkningen af lokalanalgetika. 

Farmakodynamik

Mepivacain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Virkning indtræder efter 2-4 minutter.

Adrenalin 

 • Direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerveblokader.

Farmakokinetik

Mepivacain 

 • Absorptionshastigheden afhænger af dosis, administrationsvej og vævets vaskularisering.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 15-20 minutter.
 • Mepivacain metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 3,5.  

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Beskyttes mod lys.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Antioxidanter:
Kaliummetabisulfit

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 20mg/ml+10 mikrog/ml 094433
50 tubuler a 1,7 ml
364,10
(B) injektionsvæske, opl. 20mg/ml+10 mikrog/ml 062760
4 x 50 tubuler a 1,7 ml
1.311,05
(B) injektionsvæske, opl. 20mg/ml+10 mikrog/ml 161398
8 x 50 tubuler a 1,7 ml
2.212,15

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

04.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...