Scandonest®

N01BB03
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi i forbindelse med dentale indgreb.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 30 mg mepivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuel dosering ud fra alder og vægt samt indgrebets varighed. 

 

Voksne og børn > 10 år 

 • Dosis bør ikke overskride 4,4 mg/kg legemsvægt eller 300 mg.

 

Børn 4-10 år 

 • Dosis bør ikke overskride 3 mg/kg legemsvægt.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed pga. begrænset klinisk erfaring. Lavest mulige dosis bør anvendes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn under 4 år (vægt < 20 kg).
 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amidtypen.
 • Kan som andre lokalanalgetika udløse kramper. Kontraindiceret ved dårligt reguleret epilepsi. Forsigtighed tilrådes ved velbehandlet epilepsi.
 • Alvorlige atrioventrikulære ledningsforstyrrelser, der ikke kompenseres af pacemaker, da lokalanalgetika kan undertrykke myokardiets ledningsevne.

Forsigtighedsregler

Acidose 

Forsigtighed tilrådes ved acidose, der kan forstærke mepivacains kardiovaskulære toksicitet. 

 

Kardiovaskulær lidelse 

Forsigtighed ved kardiovaskulære lidelser som: Atrioventrikulære ledningsforstyrrelser, arytmier (særligt ventrikulære), perifer vaskulær sygdom, hjertesvigt og hypotension. Disse tilstande udviser særlig følsomhed over for hjertepåvirkning. Se endvidere kontraindikationer

 

Epilepsi 

Forsigtighed ved velbehandlet epilepsi - se endvidere kontraindikationer

 

Porfyri 

Dyre- og laboratorieforsøg har indikeret porfyrinogen effekt af mepivacain, men der findes ikke klinisk evidens for betydende bivirkninger af mepivacain til dental brug hos patienter med akut porfyri. Mepivacain bør dog ikke anvendes til patienter med kronisk intermitterende porfyri. 

 

Anvendelse i inflammerede eller inficerede områder 

Den lokalbedøvende virkning kan være nedsat ved anvendelse i inflammerede eller inficerede områder. 

 

Risiko for bidtraumer 

Ved enhver dental analgesi, skal patienten instrueres i at afvente normalisering af følesans før fødeindtagelse. 

 

Ældre patienter og dårlig almen tilstand 

Forsigtighed tilrådes ved anvendelse til ældre patienter og ved dårlig almentilstand og kardiel komorbiditet, da disse patientgrupper udsættes for større risiko ved hypotension. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Angina pectoris, AV-blok, Bradyarytmier, Bradykardi, Hjertestop, Takyarytmier Palpitationer, Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær, Sløret syn, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Hævelse i mundhulen, Kvalme, Opkastning, Orale ulcera, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser Kuldegysninger
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Ansigtsødem Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Muskelkramper
Nervesystemet Bevidsthedstab, CNS-depression, Dysæstesi*, Hypæstesi*, Koma, Neuralgi, Neuropati, Paræstesier*, Svimmelhed, Tremor Logorré
Psykiske forstyrrelser Agitation, Dysartri, Konfusion, Somnolens
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø, Bronkospasme, Dyspnø, Respirationsdepression Gaben, Takypnø
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Hjerteinsufficiens
Øre og labyrint Tinnitus Lydfølsomhed, Øregener
Øjne Blindhed, Dobbeltsyn, Enoftalmi, Nystagmus, Ptose Miosis, Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Glossitis, Tandkødsbetændelse, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hyperkapni, Hypoxi Kraftesløshed, Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet
Nervesystemet Horners syndrom, Neurolæsioner
Psykiske forstyrrelser Angst, Eufori
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni Smerter i thorax
Vaskulære sygdomme Hyperæmi, Varmefølelse, Vasodilatation

* I og omkring munden. 

 

Bivirkningerne afhænger af stedet for indgift. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Scandonest®
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.
 • Metaboliseres primært via CYP1A2. Kombination med CYP1A2-hæmmere (fx amiodaron, fluvoxamin) kan øge bivirkningsrisikoen. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Nedsat clearance af mepivacain er set ved kombination med propranolol.
 • Risiko for additiv CNS-deprimerende virkning ved samtidig behandling med benzodiazepiner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendt i forbindelse med fødsel er der ingen meddelelser om overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Analgesi indtræder efter 1-3 minutter. Virkningsvarighed 2-3 timer.

Farmakokinetik

 • Absorptionen afhænger af vaskulariseringen af det injicerede område.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Ca. 4 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml 094425
50 tubuler a 1,7 ml
357,15 4,20

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

03.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...