Digoxin "DAK"

C01AA05
 
 

Hjerteglykosid med middelvarende virkning.  

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på overdosering og forveksling. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 62,5 mikrogram eller 250 mikrogram digoxin. 

Doseringsforslag

 • Det anbefales at starte med vedligeholdelsesdosis, idet steady state som regel nås efter ca. 1 uge (se tabel 1).
 • Ønskes hurtigere indsættende effekt gives mætningsdosis efterfulgt af vedligeholdelsesdosis.
 • Vedligeholdelsesdosis afhænger af eliminationshastigheden og dermed af patientens køn, alder, vægt og nyrefunktion.
 • Ved dosisindstilling hos patienter med nedsat nyrefunktion kan serumkoncentrationen være vejledende.
 • Digoxin kan doseres 1 gang i døgnet, men ved gastro-intestinale bivirkninger kan dosis med fordel deles.

 

Voksne - Akut digitalisering 

Oral/iv mætningsdosis.  

 • Inden for det første døgn gives en mætningsdosis på 0,75 mg til 1,0 mg fordelt på 0,5 mg initialt og efterfulgt af 0,125 mg til 0,25 mg med 6 eller 12 timers interval.
 • I.v.-injektion skal ske langsomt over 5-10 min.

 

Vedligeholdelsesdosis  

 • Vedligeholdelsesdosis afhænger af alder, vægt og nyrefunktion samt øvrige medicinering, se interaktioner.
 • Vedligeholdelsesdosis i mikrogram/døgn: Digoxin

  hvor mætningsdosis angives i mikrogram.
 • GFR angives i ml/min. Udregning af GFR, se her : Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen

 

I praksis nøjes man i reglen med at se på P-kreatinin, alder og vægt, idet man som vejledning kan gå ud fra tabel 1. 

 

Tabel 1. Vedligeholdelsesdosis til voksne.  

Antal tabletter a 62,5 mikrogram/døgn 

 

Vægt (kg)  

50-59  

60-79  

80-90  

P-kreatinin 50-139 mikromol/l 

Alder 

15-49 

50-69 

70-89 

P-kreatinin 140-229 mikromol/l 

Alder 

15-49 

50-69 

70-89 

P-kreatinin over 230 mikromol/l 

Alder 

15-49 

50-69 

70-89 


Voksne - Ikke behov for akut digitalisering
Det anbefales at starte behandlingen med forventet vedligeholdelsesdosis.

Børn
Tabel 2. Digoxin, børnedosering, mætningsdosis
 

 

Oral mætningsdosis  

ved behov for  

akut digitalisering
mikrogram/kg
 

legemsvægt/døgn  

Præmature < 1,5 kg 

20 

Præmature > 1,5 kg 

30 

Mature < 1 md. 

40 

1 md.-24 mdr. 

50 

2-10 år 

40 

10-14 år 

30 

 

Tabel 3. Digoxin, børnedosering, vedligeholdelsesdosis 

 

Oral vedligeholdelsesdosis  

ved normal nyrefunktion
mikrogram/kg
 

legemsvægt/døgn  

Præmature < 1,5 kg 

Præmature > 1,5 kg 

7,5 

Mature < 1 md. 

10 

1 md.-24 mdr. 

12,5 

2-10 år 

10 

10-14 år 

7,5 

 


Til børn uden behov for akut digitalisering anbefales at starte behandlingen med forventet vedligeholdelsesdosis. Dosering 2 gange i døgnet anbefales. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne bør indtages på samme tidspunkt hver dag.
 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses eller tygges.
 • Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-90 ml/min.

  Vedligeholdelsesdosis skal nedsættes. Vedligeholdelsesdosis udregnes altid efter alder, vægt og P-kreatinin uanset patientens nyrestatus. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
 • WPW (Wolff-Parkinson-White) syndrom hos voksne
 • Hurtig i.v.-administration af calcium
 • AV-blok af 2. eller 3. grad.

Forsigtighedsregler

Digoxin har snævert terapeutisk indeks med stor risiko for overdosering. 

 

Forsigtighed ved: 

 • Hypokaliæmi
 • Elektrolytforstyrrelser
 • Hypotyroidisme og myksødem
 • Cor pulmonale
 • Kardiel amyloidose
 • Kronisk konstriktiv pericarditis
 • Akutte myokardielæsioner, fx myocarditis og hjerteinfarkt med betydende arytmier
 • AV-blok af 1. grad
 • Sinusknudedysfunktion.

 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende behandling efter mætningsdosis er givet
Manglende fortsættelse med behandling (vedligeholdelsesdosis) efter mætningsdosis er givet. Atrieflimmer.
Dobbeltdosering
Dobbeltadministration. Man overså, at patienten allerede havde fået ordineret og administreret digoxin. Overdosering/død.
Dobbeltordination. Der ordineres mætningsdosis, mens patienten i forvejen er i digoxin-vedligeholdelsesbehandling. Alvorlig bradykardi.
Oversete oplysninger i journal (seponeringer/genoptagelse, prøvesvar)
Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af serum-digoxin. Overdosering, som kan medføre svær rytmeforstyrrelse i form af ventrikelflimren, avanceret AV-blok eller asystoli.
Seponering/genoptagelse af behandling overset pga. overførselsfejl mellem journal og medicinskema. Overdosering/atrieflimmer
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Ordination/dispensering justeres ikke til den nye styrke. Patient får fx ordineret digoxin 62,5 mikrogram x 3 - men får fejlagtigt 250 mikrogram x 3. De observerede fejl skyldes bl.a. fejl i valg af styrke i medicinmodulet eller at gammel medicin ikke seponeres ved ordination af ny dosering/styrke. Overdosering, indlæggelse.
Visuel forveksling af Marevan og digoxin 62,5 mikrogram. Indlæggelse med blodigt opkast.
Forveksling af mætnings- og vedligeholdelsesdosis
Ordineret mætningsdosis som vedligeholdelsesdosis (650 mikrogram i stedet for 62,5 mikrogram x 3). Overdosering, som kan medføre svær rytmeforstyrrelse i form af ventrikelflimren, avanceret AV-blok eller asystoli.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Gulsyn, Sløret syn
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Encefalopati, Neuralgi  (trigeminus), Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Apati Irritabilitet, Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Hud og subkutane væv Makulopapuløst hududslæt

Interaktioner

Anden medicin sammen med Digoxin "DAK"
 • Anvendelse af diuretika (thiazider, thiazidlignende og loop-diuretika) sammen med digoxin bør suppleres med kalium eller kaliumbesparende diuretika.
 • Samtidig indgift af amphotericin B medfører risiko for digoxinintoksikation på grund af amphotericin B-betinget hypokaliæmi.
 • Forøgelse af plasma-calcium øger også følsomheden, hvorfor intravenøs terapi med calcium almindeligvis er kontraindiceret hos patienter under terapi med digoxin.
 • Verapamil hæmmer den renale elimination af digoxin. Denne interaktion aftager under fortsat kombinationsbehandling i løbet af 5-6 uger. Verapamil displacerer digoxin fra vævsbindingen og medfører derfor pludselig stigning i serum-digoxin, når behandlingen påbegyndes. Senere indstiller serum-digoxin sig på et niveau, der alene afhænger af digoxinclearance.
 • Amiodaron, nifedipin, lornoxicam, quinin, spironolacton, itraconazol samt erythromycin og clarithromycin nedsætter den renale sekretion af digoxin og øger serumkoncentrationen af digoxin.
 • Propafenon og ciclosporin øger ligeledes serum-digoxin. Dosisreduktion af digoxin kan være nødvendigt.
 • Colestyramin, colestipol, obstipantia indeholdende magnesium samt antacida indeholdende aluminium eller magnesium nedsætter serum-digoxin ved at nedsætte absorptionsfraktionen.
 • Rifampicin og sulfasalazin nedsætter serum-digoxin ved øget omsætningshastighed via hepatisk enzyminduktion.
 • Naturlægemidler, som indeholder ginseng kan medføre en stigning i serum-digoxin.
 • Perikon kan nedsætte koncentrationen (AUC) af digoxin med ca. 25 % og bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 150 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878, 4023

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 3 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Digoxin har snævert terapeutisk indeks med stor risiko for overdosering. Se Digoxin (forgiftninger)

Farmakodynamik

Digoxin virker ved: 

 • En let nedsættelse af hjertets frekvens ved sinusrytme (negativ kronotrop effekt).
 • En hæmning af overledningen gennem atrio-ventrikulærknuden (negativ dromotrop effekt).
 • En forøgelse af myokardiets kontraktionskraft (positiv inotrop effekt).

Oral administration. Virkningen indtræder efter 30-60 minutter og er maksimal efter 1,5-3 timer. 

Parenteral administration. Virkningen indtræder efter 5-10 minutter. 

 

 

Farmakokinetik

 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved glomerulær og tubulær filtration.
 • Eliminationen er proportional med den glomerulære filtrationshastighed (GFR).
 • Plasmahalveringstid 1-2 døgn.
 • Oral administration. 60-85 % absorberes. Hos ca. 10 % af befolkningen omdannes en væsentlig del af dosis til inaktive metabolitter af bakterier i mave-tarm-kanalen.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 62,5 mikrogram, Orifarm Healthcare  Ingen kærv
tabletter 250 mikrogram, Orifarm Healthcare  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

Kan tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 62,5 mikrogram
Farve
Andre
250 mikrogram
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 62,5 mikrogram (kan dosisdisp.) 472229
100 stk.
65,20 0,65 2,61
(B) tabletter 250 mikrogram (kan dosisdisp.) 167345
100 stk.
82,35 0,82 0,82

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  62,5 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 62,5 mikrogram
 
 
 

Tabletter  250 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 250 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4023. Weaver JB, Pearson JF. Influence of digitalis on time of onset and duration of labour in women with cardiac disease. Br Med J. 1973; 3(5879):519-20, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4741606 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...