Carbocain-Adrenalin®

N01BB53
 
 

Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.  

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 5 mikrogram adrenalintartrat samt henholdsvis 10 mg og 20 mg mepivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Infiltrationsanalgesi 

Injektionsvæske 10 mg/ml: Efter behov. 

 

Ledningsanalgesi 

 • Store nerver. Injektionsvæske 20 mg/ml: 10-20 ml.
 • Små eller mellemstore nerver. Injektionsvæske 10 mg/ml: 0,5-10 ml.

 

Torakal epiduralanalgesi 

Injektionsvæske 20 mg/ml: 10-15 ml. 

 

Lumbal epiduralanalgesi 

Injektionsvæske 20 mg/ml: 5-20 ml. 

 

Sakralanalgesi 

Injektionsvæske 10 mg/ml: 

 • Voksne. 20-30 ml.
 • Børn 2 måneder - 12 år. 0,5 ml/kg legemsvægt.

 

Odontologisk praksis 

Injektionsvæske 20 mg/ml: 1-2 ml. Ved kirurgiske indgreb 2-10 ml.  

 

Oftalmologisk praksis 

Injektionsvæske 20 mg/ml. 

 • Infiltrationsanalgesi: 0,5-1 ml.
 • Ledningsanalgesi: 2-3 ml.
 • Retrobulbær anæstesi: 4-5 ml.

 

Bemærk: 

 • Maksimal dosis for adrenalin er 100 mikrogram.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion (Child Pugh C) nedsættes dosis af mepivacain med 50 % ved gentagen administration (forlængede blokader). Højst anbefalede døgndosis 750 mg.
 • Dosis bør injiceres langsomt med en hastighed på 100-200 mg/min.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amidtypen. 
 • Bør ikke anvendes til nyfødte < 6 uger pga. nedsat omsætning i leveren.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Formuleringer indeholdende methylparahydroxybenzoat (konserveringsmiddel) bør ikke anvendes til intratekal, intracisternal samt intra- eller retrobulbær injektion.
 • Forsigtighed ved retrobulbær injektion på grund af risiko for lækage til det subarachnoidale rum medførende bl.a. midlertidig blindhed, kramper og kardiovaskulært kollaps.
 • Forsigtighed ved injektion i hoved eller hals på grund af risikoen for intraarteriel injektion.
 • Forsigtighed desuden til ældre, ved dårlig almentilstand, ved svære hjertesygdomme, AV-blok, svær hypertension, cerebrovaskulær insufficiens, porfyri, tyrotoksikose og fremskreden diabetes.
 • Ved operation på penis skal injektionen foretages subkutant.
 • Ved epidural anvendelse bør der først gives en testdosis på 3-5 ml mepivacain med adrenalin.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer CNS-toksicitet  (følelsesløshed omkring munden og i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, tinnitus, synsforstyrrelser, tremor, kramper, bevidsthedssvækkelse)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Hjertestop
Øjne Dobbeltsyn
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Arachnoiditis
Nervesystemet Neuropati
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression

 

 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.
 • Kondrolyse er set ved kontinuerlig intraartikulær infusion med lokalanalgetika.

Interaktioner

 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker den hæmodynamiske effekt af adrenalin.
 • MAO-hæmmere forsinker nedbrydningen af adrenalin og giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Forsigtighed inden for de sidste 14 dage efter indgift af en irreversibel MAO-hæmmer (isocarboxazid) og det sidste døgn efter indgift af en reversibel MAO-hæmmer.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Entacapon potenserer den arrytmiske effekt af adrenalin.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika.
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Adrenalin kan øge blodtrykket med ca. 16 % ved anæstesibehandling med propofol.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med antiarytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Forgiftning

Forgiftning skyldes i reglen indholdet af katekolamin, hvis virkning ved overdosering initialt overskygger virkningen af lokalanalgetika. 

Farmakodynamik

Mepivacain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Virkningen indtræder efter 2-4 minutter.

Adrenalin 

 • Direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerveblokader.

Farmakokinetik

Mepivacain 

 • Absorptionshastigheden afhænger af dosis, administrationsvej og vævets vaskularisering.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 15-20 minutter.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,3-5. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Holdbar i 3 dage.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml+5 mikrog/ml 170555
5 htgl. a 20 ml
228,55 2,29
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg/ml+5 mikrog/ml 170746
5 htgl. a 20 ml
266,05 2,66

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

04.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...