Citanest Dental Octapressin®

N01BB54
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af felypressin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

Infiltrations-, lednings- og regionær analgesi i odontologien, hvor anvendelse af katekolaminer er kontraindiceret. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,54 mikrogram felypressin og 30 mg prilocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 1-5 ml. Ved rutinemæssige tandbehandlinger bør dosis ikke overskride 10 ml. 

Børn 6 måneder - 12 år. Sædvanligvis 1-2 ml. 

Ældre og svækkede. Dosisreduktion kan overvejes. 

  

Bemærk: 

Bør ikke anvendes til børn under 6 måneder. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi overfor andre lokalanalgetika af amidtypen.
 • Methæmoglobinæmi.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Forsigtighed ved:
  • Ældre patienter
  • Dårlig almentilstand
  • Svære hjertesygdomme
  • Alvorlig eller ubehandlet hypertension
  • Anæmi
  • AV-blok
  • Porfyri.

Bivirkninger

Ved normale odontologiske doser, forekommer bivirkninger oftest ikke. Ses de, er bivirkningsprofilen den samme som for andre lokalanalgetika.  

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer CNS-toksicitet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Methæmoglobinæmi
Hjerte Arytmier, Hjertestop
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)
Nervesystemet Neuropati
Vaskulære sygdomme Cyanose
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myokardiepåvirkning
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Dobbeltsyn, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Metalsmag
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Uro
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet  (fx hævelse, smerter, nekrose)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Bevidsthedstab, Hypæstesi, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Konfusion Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression

 

 • Nervepåvirkninger (fx paræstesier og følelsesløshed) er set, men har kunnet skyldes selve injektionsteknikken.
 • Vedvarende orale paræstesier er forekommet.
 • Ved meget høje doser kan ses methæmoglobindannelse.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Øget risiko for methæmoglobinæmi ved kombination med midler, der inducerer methæmoglobindannelse (fx sulfonamider og malariamidler).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Ved systemisk anvendelse af prilocain har der været meddelelser om føtal bradykardi og neonatal methæmoglobinæmi.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Der er ingen data for prilocain, men vægtet i forhold til anvendelsen skønnes eksponeringen af barnet at være minimal. 


Se endvidere

Forgiftning

Prilocain: Metabolitter kan give hemiglobinæmi, se Hemiglobindannere

Farmakodynamik

Prilocain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Analgesien indtræder normalt inden for 2-3 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 45 minutter (infiltrationsanalgesi) og ca. 2 timer (blokanalgesi).

Felypressin 

 • Virker vasokonstriktorisk, men har ingen katekolaminlignende virkning på hjertet. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerveblokader.

Farmakokinetik

Prilocain metaboliseres i leveren. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 3,5-5,2.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
injektionsvæske, opl. 30 mg/ml+0,54mikg/ml
Felypressin (0,540 mikg/ml)
Prilocain (30 mg/ml)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml+0,54mikg/ml 009905
100 x 1,8 ml tubuler
685,80 6,86
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml+0,54mikg/ml 009942
100 x 1,8 ml tubuler selvasp.
685,80 6,86

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

14.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...