Xylocain-Adrenalin®

N01BB52
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

Lednings-, infiltrations- og epiduralanalgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mikrogram adrenalin (som tartrat) og 10 mg lidocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Ledningsanalgesi af perifere nerver 

Dosis varierer afhængig af nervens eller nervepleksets størrelse, fx intercostalnerve 20-50 mg pr. nerve, pudendusnerve 100 mg pr. nerve, plexus brachialis 400-500 mg.  

 

Infiltrationsanalgesi 

Efter behov under hensyntagen til maksimal dosis.  

 

Kaudal epiduralanalgesi 

200-300 mg.  

 

Analgesi i øjenregionen og retrobulbært 

0,5-5 ml. 

 

Bemærk: 

Dosis af lidocain adjuveret med adrenalin er maksimalt 7 mg/kg legemsvægt. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for andre lokalanalgetika af amidtypen.  

Forsigtighedsregler

 • Genoplivningsudstyr skal være umiddelbart tilgængeligt.
 • Forsigtighed ved retrobulbær injektion på grund af risiko for lækage til det subarachnoidale rum medførende bl.a. midlertidig blindhed, kramper og kardiovaskulært kollaps.
 • Endvidere forsigtighed ved injektion i hoved eller hals på grund af risikoen for intraarteriel injektion.
 • Ved høje plasmakoncentrationer eller ved kombination med andre lokalanalgetika bør udvises forsigtighed til patienter med udtalt hypotension samt ved bradykardi eller Wolff-Parkinson-Whites syndrom.
 • Forsigtighed desuden til ældre, ved dårlig almentilstand, ved svære hjertesygdomme, AV-blok, svær hypertension, cerebrovaskulær insufficiens, porfyri, tyrotoksikose og fremskreden diabetes.
 • Ved operationer på penis skal injektionen foretages subkutant.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer CNS-toksicitet  (følelsesløshed omkring munden og i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, tinnitus, synsforstyrrelser, tremor, kramper, bevidsthedssvækkelse)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Hjertestop
Øjne Dobbeltsyn
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Arachnoiditis
Nervesystemet Neuropati
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Ikke kendt hyppighed
Hjerte AV-blok
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Vaskulære sygdomme Apopleksi
 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af arten af nerveblokade.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Xylocain-Adrenalin®, komb.
 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker den hæmodynamiske effekt af adrenalin.
 • MAO-hæmmere forsinker nedbrydningen af adrenalin og giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Forsigtighed inden for de sidste 14 dage efter indgift af en irreversibel MAO-hæmmer (isocarboxazid) og det sidste døgn efter indgift af en reversibel MAO-hæmmer.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Entacapon potenserer den arytmiske effekt af adrenalin.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika.
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Adrenalin kan øge blodtrykket med ca. 16 % ved anæstesibehandling med propofol.
 • Propranolol, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Samtidig brug af propafenon øger risikoen for CNS-bivirkninger.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Doping

Restriktioner
For injektionsvæske, opl. gælder:

Intravenøs infusion/indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Xylocain-Adrenalin® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Xylocain-Adrenalin® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Initialt skyldes forgiftningssymptomer typisk indholdet af katekolamin. 

Farmakodynamik

Lidocain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.

Adrenalin 

 • Direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerveblokader.

Farmakokinetik

Lidocain 

 • Absorptionen afhænger af dosis, administrationsvej og vævets vaskularisering.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer. Plasmahalveringstiden forlænges ved svær leverstase og svær hjerteinsufficiens med reduceret minutvolumen.
 • Ca. 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,3-5. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares ved 2-15 ºC.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Holdbar i 3 dage.

 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml+5 mikrog/ml
Xylocain-adrenalin
153122
5 x 20 ml
194,40 1,94

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...