Timosan® Depot øjengel

S01ED01
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjengel. 1 g indeholder 1 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om morgenen.
 • Bemærk: Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med timolol som eneste middel.

 

Bemærk: 

 • Behandlingen kan kombineres med prostaglandinanaloger, miotika samt med adrenalin eller dipivefrin lokalt og/eller carboanhydrasehæmmere lokalt eller systemisk.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.
 • Der bør være et interval på mindst 5 min. mellem inddrypning af forskellige øjendråber, og timololøjengel bør gives til sidst.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol: 

 • astma
 • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres med pacemaker
 • sinoatrialt blok
 • manifest hjerteinsufficiens
 • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • kardiogent shock
 • corneadystrofi
 • alvorlig allergisk rhinitis
 • allergi over for β-blokkere.

Forsigtighedsregler

 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
 • Alvorlige vaskulære lidelser.
 • Kan forværre myasthenia gravis.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Bør pga. manglende erfaring ikke anvendes til børn.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Conjunctivitis, Keratitis, Nedsat corneasensibilitet, Okulær hyperæmi, Sløret syn Blefaritis, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjentørhed
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier*, AV-blok*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop* Palpitationer*
Øre og labyrint Tinnitus*
Øjne Choroidealøsning**, Corneaerosion***, Dobbeltsyn*
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaksi og angioødem) Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Forværret myasthenia gravis*, Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Paræstesier*
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter*
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme*, Respirationsdepression* Bronkial hyperreaktivitet
Hud og subkutane væv Alopeci* Hududslæt
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hypotension*, Raynauds syndrom*, Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter* Diarré*, Mundtørhed*
Metabolisme og ernæring Tørst*
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi*
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer*, Nervøsitet* Mareridt*, Søvnløshed*
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido*

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske ß-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske ß-blokkere. 

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske. 

*** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati.  

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Timosan® Depot øjengel
 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
  • calciumantagonister
  • β-blokkere
  • antiarytmika
  • digoxin
  • parasympatomimetika samt CYP2D6-hæmmere (bl.a. fluoxetin og paroxetin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.
 • Risiko for mydriasis ved samtidig behandling med øjendråber med adrenalin.

 

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. Der er data for < 200 eksponeret i 1. trimester uden tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4206

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • β1- og β2-adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion.
 • Virkningen indtræder efter 20-30 minutter.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 1-2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i 12 timer (øjendråber) hhv. 24 timer (øjengel).
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Farmakokinetik

Absorberes systemisk i nogen grad.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud.  

  

Håndtering 

Efter anbrud skal flasken opbevares med bunden opad i yderemballagen. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjengel 1 mg/g 002830
5 g
122,30 24,46 2,45
(B) øjengel 1 mg/g  (2care4) 519299
5 g
113,55 22,71 2,27
(B) øjengel 1 mg/g  (Orifarm) 395595
5 g
106,00 21,20 2,12
(B) øjengel 1 mg/g 007290
3 x 5 g
282,50 18,83 1,88
(B) øjengel 1 mg/g  (2care4) 186728
3 x 5 g
279,65 18,64 1,86
(B) øjengel 1 mg/g  (Orifarm) 455783
3 x 5 g
257,00 17,13 1,71

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4206. Pellegrino M, D'Oria L, De Luca C et al. Glaucoma Drug Therapy in Pregnancy: Literature Review and Teratology Information Service (TIS) Case Series. Curr Drug Saf. 2018; 13:3-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086700 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

26.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...