β-receptorblokerende midler (midler mod glaukom)

S01ED

Revideret: 26.04.2022

β-receptorblokerende lægemidler nedsætter produktionen af kammervand. De nedsætter dermed trykket i øjet og anvendes ved behandling af primært åbenvinklet glaukom.
Tryknedsættelsen i øjet efter β-blokkerbehandling er maksimal de første døgn, hvorefter trykket ofte stabiliseres på et lidt højere niveau, der derefter fastholdes over måneder.
β-blokkere kan kombineres med andre glaukommidler. Effekten er delvis additiv. Se β-receptorblokerende midler, kombinationer (midler mod glaukom)

Kontrol af synsfelt og papilekskavation er essentiel. Ved utilstrækkelig tryksænkning, tiltagende papilekskavation og/eller ved tab af synsfelt under β-blokkerbehandling skiftes til monoterapi med andet glaukommiddel eller kombinationsbehandling. 

Anvendelsesområder

  • Kan anvendes ved alle glaukom typer.
  • Ved akut vinkellukningstilfælde (akut glaukom) bør β-blokker ikke gives som eneste behandling.

Behandlingsvejledning

Ved depotpræparater er målt lavere systemisk absorption. For at mindske risikoen for systemiske bivirkninger kan depotpræparater derfor forsøges. Depotpræparaterne skal kun inddryppes 1 gang dagligt og kan derfor også forsøges ved compliance-problemer.
Initialt vælges svage opløsninger (2,5 mg/ml). Ved utilstrækkelig effekt kan øges til øjendråber med 5 mg/ml. Dette gælder også for depotpræparater. 

Præparatvalg

Den non-selektive β-blokker timolol har kraftigst tryknedsættende virkning. Timolol bør ikke anvendes til patienter med astma. Her kan den selektive β-blokker betaxolol forsøges med forsigtighed. 

Kontraindikationer

På grund af risiko for systemiske bivirkninger: 

  • sinusbradykardi
  • inkompenseret hjerteinsufficiens
  • kardiale ledningsforstyrrelser
  • uregelmæssig eller langsom puls
  • astma.

 

KOL som kontraindikation for betablokker er nu en forældet betragtning (5679) (5680).  

Forsigtighedsregler

Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med β-blokkere som eneste middel. Forsigtighed ved anvendelse til børn på grund af risiko for systemiske bivirkninger.  

Forsigtighed ved brug af kontaktlinser på grund af risiko for nedsat corneasensibilitet. 

Kan sløre symptomerne ved hypoglykæmi. 

Bivirkninger

Systemiske 

Øjenmidler indeholdende β-blokkere kan i enkelte tilfælde give kardielle bivirkninger i form af nedsat pulsfrekvens og blodtryk. Dette er uheldigt ved glaukom, hvor den tilstræbte beskyttelse mod synsfeltstab afhænger af forholdet mellem det intraokulære tryk og blodforsyningen til synsnerven. Lokalapplikation af timolol kan give pulmonale bivirkninger, mens risikoen er mindre ved betaxolol. Ved spirometri er fundet nedsat lungekapacitet efter timololbehandling. Øjenlægen kan evt. rådspørge patientens almenpraktiserende læge, før behandling indledes. Depression og impotens ses. 

Lokale 

I sjældne tilfælde ses forbigående svie eller tørhed. Der er endvidere i sjældne tilfælde set nedsat corneasensibilitet, der er særlig uheldig hos kontaktlinsebærere. Nedsat tåreproduktion i let grad er beskrevet for timolol. Nedsat tårefilmstabilitet kan skyldes det tilsatte konserveringsmiddel (benzalkoniumchlorid) og normaliseres ved ukonserverede øjendråber (éndosispipette).
Se endvidere β-receptorblokerende midler

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Betaxolol Betoptic S
Immedica
øjendråber, suspension  2,5 mg/ml 5 ml   20,25 4,05
Betaxolol Betoptic S
Immedica
øjendråber, suspension  2,5 mg/ml 3 x 5 ml   17,63 3,53
Timolol Optimol®
Santen
øjendråber, opløsning  5 mg/ml 15 ml (3 x 5 ml)   12,74 1,27
Timolol Timogel
Parallelimport
øjengel, endosis  1 mg/g 30 stk.   3,72 3,72
Timolol Timogel
Parallelimport
øjengel, endosis  1 mg/g 30 stk.   3,48 3,48
Timolol Timogel
Parallelimport
øjengel, endosis  1 mg/g 30 stk.   4,31 4,31
Timolol Timosan® Depot
Santen
øjengel  1 mg/g 5 g   65,01 6,50
Timolol Timosan® Depot
Santen
øjengel  1 mg/g 3 x 5 g   32,30 3,23
Timolol Timosan® Depot
Santen
øjengel  1 mg/g 5 g   63,58 6,36
Timolol Timosan® Depot
Santen
øjengel  1 mg/g 3 x 5 g  
Timolol Timosan® Depot
Santen
øjengel  1 mg/g 5 g   65,20 6,52
Timolol Timosan® Depot
Santen
øjengel  1 mg/g 3 x 5 g   37,33 3,73
Timolol Timosan® Depot
Santen
øjengel, endosis  1 mg/g 30 stk.   5,03 5,03

Referencer

5679. Lipworth B, Wedzicha J, Devereux G et al. Beta-blockers in COPD: time for reappraisal. Eur Respir J. 2016; 48(3):880-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27390282/ (Lokaliseret 26. april 2022)

 

5680. Salpeter SR, Ormiston TM, Salpeter EE et al. Cardioselective beta-blockers for chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis. Respir Med. 2003; 97(10):1094-101, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14561016/ (Lokaliseret 26. april 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...