Combigan®

S01ED51
 
 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på lokale β-blokkere. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg brimonidintartrat og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn (> 2 år).
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger af brimonidin: 

 • behandling af nyfødte og børn under 2 år
 • samtidig behandling med MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva eller mianserin.

 

På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol: 

 • astma
 • svær kronisk obstruktiv lungesygdom
 • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres med pacemaker
 • sinoatrialt blok
 • manifest hjerteinsufficiens
 • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • kardiogent shock
 • corneadystrofi
 • alvorlig allergisk rhinitis
 • allergi over for β-blokkere.

Forsigtighedsregler

 • Alvorlige kardiovaskulære sygdomme (fx koronarsklerose) og cerebrovaskulær sygdom
 • Raynauds syndrom
 • AV-blok af 1.grad
 • Mild til moderat kronisk obstruktiv lungesygdom
 • Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger.
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Kan maskere tegn på hypertyroidisme
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Konjunktival hyperæmi, Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning  (bl.a. brændende fornemmelse i øjet).
Almindelige (1-10%) Blefaritis, Conjunctivitis, Corneaerosion***, Keratitis, Synsforstyrrelser, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjenlågserytem, Øjenlågsødem, Øjensmerter, Øjentørhed.
Mundtørhed.
Kraftesløshed.
Leverpåvirkning.
Hovedpine.
Depression, Somnolens.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hjerteinsufficiens.
Synstab.
Svimmelhed.
Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, AV-blok*, Hjertestop*.
Dobbeltsyn.
Forværret myasthenia gravis*, Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Bronkospasme*, Respirationsdepression*.
Alopeci.
Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hypotension, Raynauds syndrom*, Ødemer.
Ikke kendt Bradykardi*.
Choroidealøsning**.
Abdominalsmerter*.
Svimmelhed*.
Forværret myasthenia gravis.
Hukommelsesbesvær*, Paræstesier*.
Depression*, Hallucinationer*, Nervøsitet*.
Dyspnø*.
Synkope*.

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske β-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske β-blokkere. 

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske.  

*** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

 

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.  

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
  • calciumantagonister
  • β-blokkere
  • antiarytmika (bl.a. intravenøst lidocain)
  • digoxin
  • parasympatomimetika
  • CYP2D6-hæmmere (bl.a. fluoxetin og paroxetin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.
 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere kan forøge bivirkningerne.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af iodholdige kontrastmidler.
 • Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4206

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Brimonidin 

 • Hæmmer enzymet adenylatcyclase og undertrykker den cAMP-afhængige dannelse af kammervæske. Desuden øget uveoskleralt afløb.

Timolol 

 • β1- og β2-adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion.
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i ca. 12 timer. 

Farmakokinetik

Brimonidin 

 • Den systemiske absorption er ringe.

Timolol 

 • Absorberes systemisk i nogen grad.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Brimonidinøjendråber, opløsning  2+5 mg/mløjendråber, opløsning  2+5 mg/ml  (2care4) øjendråber, opløsning  2+5 mg/ml  (Orifarm)
Timololøjendråber, opløsning  2+5 mg/mløjendråber, opløsning  2+5 mg/ml  (2care4) øjendråber, opløsning  2+5 mg/ml  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml, øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (2care4) , øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (Orifarm)
Andre:
Dinatriumphosphat : øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml, øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (2care4) , øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (Orifarm)
Natriumdihydrogenphosphat : øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml, øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (2care4) , øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (Orifarm)
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml, øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (2care4) , øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml 036833
5 ml
198,40
(B) øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml 050560
3 x 5 ml
458,00
(B) øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (2care4) 052400
3 x 5 ml
Udgået 14-12-2020
(B) øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml  (Orifarm) 507275
3 x 5 ml
Udgået 10-08-2020

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4206. Pellegrino M, D'Oria L, De Luca C et al. Glaucoma Drug Therapy in Pregnancy: Literature Review and Teratology Information Service (TIS) Case Series. Curr Drug Saf. 2018; 13:3-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086700 (Lokaliseret 25. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

25.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...