Taptiqom®

Taptiqom sine
S01ED51
 
 

Anvendelsesområder

 • Reduktion af intraokulært tryk (IOP) hos voksne med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som ikke responderer tilstrækkeligt på topikal monoterapi med β-blokkere eller prostaglandinanaloger og har brug for en kombinationsbehandling
 • Desuden til behandling af ovennævnte tilstande hos patienter, som vil have gavn af øjendråber uden konserveringsmidler.

Dispenseringsform

Taptiqom® sine, øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 15 mikrogram tafluprost og 5 mg timolol (som maleat). 

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 15 mikrogram tafluprost og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe i det afficerede øje 1 gang dgl. om aftenen.
 • Dosis bør ikke overskrides, da en hyppigere administration kan nedsætte den tryksænkende virkning.

 

Bemærk: 

 • Én beholder er tilstrækkelig til behandling af begge øjne.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.
 • Hvis en dosis glemmes, skal behandlingen fortsættes med den næste dosis, som planlagt.
 • Ved kombinationsbehandling med andre øjenmidler skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol: 

 • astma
 • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres med pacemaker
 • sinoatrialt blok
 • manifest hjerteinsufficiens
 • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • kardiogent shock
 • corneadystrofi
 • alvorlig allergisk rhinitis
 • allergi over for β-blokkere.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose, Prinzmetals angina, AV-blok af 1. grad eller hjerteinsufficiens)
 • Forsigtighed ved alvorlige vaskulære lidelser (bl.a. Raynauds syndrom)
 • Forsigtighed ved svært regulerbar diabetes mellitus eller hypotyroidisme
 • Hvis der anvendes mere end et topikalt øjenmiddel, skal de enkelte lægemidler administreres med mindst 5 minutters mellemrum. Brugen af to topiske adrenerge β-blokkere frarådes
 • Før behandlingen påbegyndes, bør patienterne informeres om risikoen for vækst af øjenvipperne, mørkfarvning af huden på øjenlåget og forøget pigmentering af iris
 • Forsigtighed hos afakiske patienter, pseudofakiske patienter med bristet bagerste linsekapsel eller forkammerlinser eller hos patienter med kendte risikofaktorer for cystoidt makulært ødem eller iritis/uveitis
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

 

Bemærk: 

Erfaring savnes vedr. behandling af børn og unge < 18 år. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjensmerter Fotofobi, Ændring af øjenvipper  (forøget længde, tykkelse og antal, misfarvning), Øjenirritation, Øjenkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Allergiske reaktioner i øjet, Celler i det forreste kammer, Conjunctivitis, Keratitis Astenopi, Blefaritis, Erytem/pigmentering på øjenlåget, Tåreflåd, Øjenlågsødem, Øjentørhed
Nervesystemet Hovedpine
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Arytmier*, AV-blok*, Bradykardi*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop*, Myokardieiskæmi* Palpitationer*
Øre og labyrint Tinnitus*
Øjne Choroidealøsning**, Dobbeltsyn*, Maculaødem
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter* Diarré*, Kvalme*, Mundtørhed*
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed*
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaksi og angioødem)* Urticaria*
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi* Tørst*
Knogler, led, muskler og bindevæv Forværret myasthenia gravis*, Synovitis*, Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*, Ustabile led* Myalgi*
Nervesystemet Hukommelsesbesvær*, Paræstesier*, Svimmelhed*
Psykiske forstyrrelser Depression*, Hallucinationer*, Nervøsitet* Mareridt*, Søvnløshed*
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter*, Nedsat libido*
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme*, Dyspnø*, Respirationsdepression* Bronkial hyperreaktivitet*
Hud og subkutane væv Alopeci* Hududslæt*
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde*, Hypotension*, Raynauds syndrom*, Synkope*, Ødemer

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske β-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration.  

De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske β-blokkere. 

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske. 

 

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.  

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.
 • Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske β-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol.
 • Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig oftalmisk brug af to prostaglandinanaloger. Det frarådes derfor at bruge to eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater samtidigt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, men på grund af virkningsmekanismen og resultater fra dyrereproduktionsstudier frarådes anvendelse. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4206

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Tafluprost 

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.

Timolol 

 • β1- og β2-adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion.
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

 

Farmakokinetik

Tafluprost 

 • Hydrolyseres i cornea til den farmakologisk aktive tafluprostsyre. Hydrolyseres i leveren til inaktive metabolitter.

Timolol 

 • Absorberes systemisk i nogen grad.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Taptiqom® sine i flerdosisflaske 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning af flasken: Kan opbevares i højst 3 måneder ved højst 25 °C beskyttet mod lys. Må ikke fryses.

 

Taptiqom® i enkeltdosisbeholder 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Efter åbning af folieposen: Kan opbevares i højst 28 dage i den originale foliepose for at beskytte mod lys.
 • Efter åbning af enkeltdosisbeholderen: Øjendråberne bør anvendes straks.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml
Tafluprost (15 mikg/ml)
Timolol (5 mg/ml)
Andre
15 mikg/ml+5 mg/ml  (Orifarm)
Tafluprost (15 mikg/ml)
Timolol (5 mg/ml)
Andre
15 mikg/ml+5 mg/ml  (Paranova Danmark)
Tafluprost (15 mikg/ml)
Timolol (5 mg/ml)
Andre
15 mikg/ml+5 mg/ml
Tafluprost (15 mikg/ml)
Timolol (5 mg/ml)
Andre
øjendråber, opløsning 15 mikg/ml+5 mg/ml
Tafluprost (15 mikg/ml)
Timolol (5 mg/ml)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 15 mikg/ml+5 mg/ml 497108
7 ml
635,90 90,84
(B) øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml 581417
30 x 0,3 ml
232,55 7,75
(B) øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml  (Paranova Danmark) 592156
30 x 0,3 ml
233,90 7,80
(B) øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml 411201
30 x 0,3 ml
375,75 12,53
(B) øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml 388898
90 x 0,3 ml
639,95 7,11
(B) øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml  (Orifarm) 177004
90 x 0,3 ml
645,00 7,17
(B) øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml  (Paranova Danmark) 578036
90 x 0,3 ml
642,60 7,14
(B) øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml 513037
90 x 0,3 ml
641,25 7,13

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4206. Pellegrino M, D'Oria L, De Luca C et al. Glaucoma Drug Therapy in Pregnancy: Literature Review and Teratology Information Service (TIS) Case Series. Curr Drug Saf. 2018; 13:3-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086700 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

10.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...