Xalcom®

S01ED51
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel (timolol) i kombination med prostaglandin F2α-analog (latanoprost). Timolol nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Latanoprost øger det uveosklerale flow og nedsætter udløbsmodstanden gennem trabekelværket. 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på lokale β-blokkere eller prostaglandinanaloger. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram latanoprost og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 dråbe 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Ved kombinationsbehandling med andre øjenmidler skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.
 • Sikkerhed og virkning hos børn og unge < 18 år er ikke klarlagt.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol: 

 • astma
 • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres af pacemaker
 • sinoatrialt blok
 • manifest hjerteinsufficiens
 • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • kardiogent shock
 • corneadystrofi
 • alvorlig allergisk rhinitis
 • allergi over for andre β-blokkere.

Forsigtighedsregler

Latanoprost: Bør på grund af manglende erfaring anvendes med forsigtighed ved: 

 • inflammatoriske øjenlidelser
 • neovaskulært eller kronisk lukketvinklet glaukom
 • åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom
 • svær eller ustabil astma
 • herpetisk keratitis i anamnesen.

 

Timolol: Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger. 

Forsigtighed ved: 

 • svært regulerbar diabetes
 • hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose) eller alvorlige vaskulære lidelser
 • kan forværre myasthenia gravis.

 

Bemærk: 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Ændring af øjenvipper, Øget irispigmentering
Almindelige (1-10 %)
Øjne Conjunctivitis, Sløret syn, Øjensmerter Blefaritis, Hyperpigmentering på øjenlåget, Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Øjenirritation  (herunder stikken, brændende fornemmelse, kløe)
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Keratitis, Nedsat corneasensibilitet, Synsforstyrrelser Øjenlågsødem
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, AV-blok*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop* Palpitationer
Øjne Corneaerosion***, Corneaødem, Dobbeltsyn, Iritis, Maculaødem, Uveitis
Immunsystemet Periorbitalt ødem Urticaria
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Bronkospasme*, Respirationsdepression*
Hud og subkutane væv Alopeci
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hypotension*, Raynauds syndrom*, Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Bradykardi*
Øjne Choroidealøsning**, Øjenlågsulcus Fotofobi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter* Diarré*, Kvalme*, Mundtørhed*
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed*
Metabolisme og ernæring Tørst*
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi*
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Iriscyste
Nervesystemet Hukommelsesbesvær*, Paræstesier*, Svimmelhed*
Psykiske forstyrrelser Depression*, Hallucinationer*, Nervøsitet* Mareridt*, Søvnløshed*
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido*
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø* Bronkial hyperreaktivitet*

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske ß-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske ß-blokkere.  

** Choroidealløsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske. 

*** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

 

 • Farveændringen af iris ses fortrinsvis hos patienter med blandet pigment i iris og kan være permanent. Kontrol af iris tilrådes.
 • Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Xalcom®, komb.
 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
  • calciumantagonister
  • β-blokkere
  • antiarytmika
  • digoxin
  • parasympatomimetika
  • andre prostaglandinanaloger og/eller -derivater
  • CYP2D6-hæmmere (bl.a. fluoxetin og paroxetin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.

 

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4206

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Xalcom® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Xalcom® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Timolol 

 • β1- og β2-adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion.
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.
 • Virkningen indtræder normalt efter ca. 20 minutter.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 1-2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i 12 timer.

 

Latanoprost 

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.
 • Virkningen indtræder efter 3-4 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 8-12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

Farmakokinetik

Timolol 

 • Absorberes systemisk i nogen grad.

Latanoprost 

 • Latanoprost er en prodrug, som ved passage gennem cornea hydrolyseres til den farmakologisk aktive latanoprostsyre.
 • Maksimal koncentration i kammervæsken efter ca. 2 timer.
 • Absorberes systemisk i nogen grad.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 17 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC).
 • Efter åbning: Kan opbevares højst 4 uger ved stuetemperatur (højst 25 ºC).
 • Opbevares beskyttet mod lys.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml+50 mikrog/ml
Xalcom
007434
2,5 ml
267,00 106,80
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml+50 mikrog/ml
Xalcom
007721
3 x 2,5 ml
765,00 102,00

Substitution

øjendråber, opløsning 5 mg/ml+50 mikrog/ml
Latacomp TEVA, Latanoprost, Timolol, øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml
Latanoprost/Timolol Nordic Pri (Parallelimport), Latanoprost, Timolol, øjendråber, opløsning 5 mg/ml+50 mikrog/ml
Latanostad comp STADA Nordic, Latanoprost, Timolol, øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml
Oculokom (Parallelimport), Latanoprost, Timolol, øjendråber, opløsning 5 mg/ml+50 mikrog/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4206. Pellegrino M, D'Oria L, De Luca C et al. Glaucoma Drug Therapy in Pregnancy: Literature Review and Teratology Information Service (TIS) Case Series. Curr Drug Saf. 2018; 13:3-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086700 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

16.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...