Azarga®

S01ED51
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel (timolol) i kombination med carboanhydrasehæmmer (brinzolamid). 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på monoterapi. 

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 10 mg brinzolamid og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 dråbe 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Allergi over for β-blokkere eller sulfonamider og -derivater.

 

På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol

 • astma
 • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres med pacemaker
 • sinoatrialt blok
 • manifest hjerteinsufficiens
 • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension.
 • kardiogent shock
 • corneadystrofi
 • alvorlig allergisk rhinitis.

 

På grund af absorptive bivirkninger af brinzolamid

 • hyperchloræmisk acidose.
 • svær overfølsomhed for andre carboanhydrasehæmmere pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger.
 • Forsigtighed ved:
  • svært regulerbar diabetes mellitus
  • hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
  • alvorlige vaskulære lidelser
  • hypertyroidisme
  • syre/base-forstyrrelser
 • Kan forværre myasthenia gravis.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Carboanhydrasehæmmere kan påvirke væsketilførslen til cornea. Derfor har kontaktlinsebærere en øget risiko for skader på cornea. Det anbefales, at patienter med skadet cornea, herunder patienter med diabetes mellitus eller cornea-dystrofi, overvåges nøje.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

 

 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Keratitis, Sløret syn, Øjensmerter Øjenirritation
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Øjne Celler i det forreste kammer Fotofobi, Konjunktival hyperæmi, Tåreflåd, Øjenkløe, Øjenlågserytem, Øjenlågsirritation, Øjentørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Utilpashed
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Corneaerosion***
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal irritation, Orofaryngeale smerter
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Arytmier*, AV-blok*, Bradykardi*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop* Palpitationer*
Øre og labyrint Tinnitus*
Øjne Choroidealøsning**, Dobbeltsyn*, Synstab
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter* Diarré*, Kvalme*, Mundtørhed*
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed*, Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet****, Stevens-Johnsons syndrom**** Urticaria*
Metabolisme og ernæring Hyperchloridæmi, Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi Tørst*
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi*
Nervesystemet Hukommelsesbesvær*, Paræstesier*, Svimmelhed* Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Depression*, Hallucinationer*, Nervøsitet* Irritabilitet, Mareridt*, Søvnløshed*
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter*, Nedsat libido*
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme*, Dyspnø*, Respirationsdepression* Bronkial hyperreaktivitet*, Epistaxis, Pharyngitis, Rhinitis, Sinuitis
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)**** Hududslæt*
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hypertension, Perifere ødemer, Raynauds syndrom*, Synkope*, Ødemer

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske β-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske β-blokkere.  

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske.  

*** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

**** Overfølsomhedsreaktioner herunder Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse er rapporteret med sulfonamidderivater og er forekommet ved den topikale administration af dette øjenmiddel.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Azarga®, komb.
 • CYP3A4-hæmmere (fx itraconazol, clotrimazol, ritonavir og troleandomycin) kan hæmme metaboliseringen af brinzolamid og bør anvendes med forsigtighed.
 • Risiko for additiv effekt, som kan resultere i hypotension og/eller udtalt bradykardi, når øjendråber med timolol administreres samtidig med calcium-blokkere, β-blokkere, antiarytmika, digoxin, parasympatomimetika, orale carboanhydrasehæmmere samt CYP2D6-hæmmere (bl.a. fluoxetin og paroxetin).
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.

 

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4206

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Brinzolamid 

 • Hæmmer enzymet carboanhydrase med efterfølgende reduktion af natrium- og væsketransport på tværs af det ciliære epitel og dermed mindre kammervandsproduktion.

Timolol 

 • β1- og β2-adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion.
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer. Virkningen opretholdes i 12 timer.  

 

Farmakokinetik

Brinzolamid 

 • Absorberes systemisk i nogen grad.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Timolol 

 • Absorberes systemisk i nogen grad.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 027202
5 ml
Udgået 04-09-2023
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 393364
5 ml (Orifarm)
205,00 41,00
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 407415
5 ml (2care4)
263,80 52,76
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 027214
3 x 5 ml
415,80 27,72
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 079600
3 x 5 ml (Abacus)
363,90 24,26
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 466176
3 x 5 ml (2care4)
375,00 25,00
(B) øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 473510
3 x 5 ml (Orifarm)
378,00 25,20

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4206. Pellegrino M, D'Oria L, De Luca C et al. Glaucoma Drug Therapy in Pregnancy: Literature Review and Teratology Information Service (TIS) Case Series. Curr Drug Saf. 2018; 13:3-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086700 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

26.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...