Dorlatim®

S01ED51
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel (timolol) i kombination med carboanhydrasehæmmer (dorzolamid). 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller pseudoeksfoliativt glaukom, når monoterapi med topikal β-blokker ikke er sufficient. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg dorzolamid (som hydrochlorid) og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

1 dråbe 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol

 • astma
 • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres af pacemaker
 • sinoatrialt blok
 • manifest hjerteinsufficiens
 • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • kardiogent shock
 • corneadystrofi
 • alvorlig allergisk rhinitis
 • allergi over for β-blokkere.

På grund af risiko for absorptive bivirkninger af dorzolamid:  

 • Hyperkloræmisk acidose
 • Svær overfølsomhed for andre carboanhydrasehæmmere pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
 • Alvorlige vaskulære lidelser (fx Raynauds syndrom)
 • Kan forværre myasthenia gravis
 • Forsigtighed hos patienter i behandling for hypertension
 • Brugen af to topikale β-blokkere anbefales ikke
 • Syre/base-forstyrrelser
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx dapson, sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden
 • Carboanhydrasehæmmere kan påvirke væsketilførslen til cornea. Derfor har kontaktlinsebærere en øget risiko for skader på cornea. Det anbefales, at patienter med skadet cornea, herunder patienter med diabetes mellitus eller cornea-dystrofi, overvåges nøje
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve
 • Konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid misfarver bløde kontaktlinser.

Bivirkninger

Bivirkninger svarer til, hvad der er registreret for indholdsstofferne hver for sig. Generelt var bivirkningerne milde og gav ikke anledning til seponering.  

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Øjenirritation  (bl.a. brænden og svien)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Almindelige (1-10 %)
Øjne Conjunctivitis, Corneaerosion***, Keratitis, Nedsat corneasensibilitet, Sløret syn Tåreflåd, Øjenkløe, Øjenlågsinflammation, Øjenlågsirritation, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Sinuitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Cyclitis, Iritis, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression
Nyrer og urinveje Urolithiasis
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, AV-blok, Hjerteinsufficiens, Hjertestop
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Choroidealøsning**, Corneaødem, Dobbeltsyn, Myopi  (forbigående)****, Okulær hyperæmi, Okulær hypotoni, Ptose, Øjensmerter Blefaritis
Mave-tarm-kanalen Diarré*, Mundtørhed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, urticaria)*, Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Forværret myasthenia gravis*, Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*
Det reproduktive system og mammae Peyronies sygdom Brystsmerter, Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Respirationsdepression Epistaxis, Halsirritation****, Hoste, Rhinitis
Hud og subkutane væv Alopeci, Debuterende eller forværret psoriasis, Kontaktdermatitis, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hududslæt
Vaskulære sygdomme Apopleksi, Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde  (inkl. cerebral hæmoragi), Hypotension, Raynauds syndrom, Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Bradykardi* Palpitationer, Takykardi*
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter* Kvalme*
Immunsystemet Urticaria*
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi*
Nervesystemet Hukommelsesbesvær*
Psykiske forstyrrelser Depression*, Hallucinationer*, Nervøsitet* Mareridt*, Søvnløshed*
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkial hyperreaktivitet*
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt*
Vaskulære sygdomme Hypertension*

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske β-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske β-blokkere.  

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske.  

*** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

**** Bivirkninger set ved monoterapi med dorzolamid-øjendråber.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Dorlatim®, komb.
 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
  • calciumantagonister
  • β-blokkere
  • antiarytmika
  • digoxin
  • parasympatomimetika
  • monoaminooxidase (MAO)-hæmmere
  • CYP2D6-hæmmere (bl.a. fluoxetin og paroxetin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.
 • Mydriasis ved samtidig brug af adrenalin.
 • Bør ikke anvendes sammen med oral carboanhydrasehæmmer.

 

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4206

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Timolol  

 • β1- og β2-adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion. Brimonidin og timolol i komb.
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Dorzolamid 

 • Hæmmer enzymet carboanhydrase med efterfølgende reduktion af natrium- og væsketransport på tværs af det ciliære epitel og dermed mindre kammervandsproduktion.

Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer. Virkningen opretholdes i 12 timer.  

 

Farmakokinetik

Dorzolamid  

 • Absorberes systemisk i nogen grad. Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Timolol 

 • Absorberes systemisk i nogen grad.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares højst 28 dage. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml 514047
3 x 5 ml
103,60 6,91

Substitution

øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml
Costad STADA Nordic, Dorzolamid, Timolol, øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml
Dorzolamid/Timolol Medical Val Medical Valley, Dorzolamid, Timolol, øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4206. Pellegrino M, D'Oria L, De Luca C et al. Glaucoma Drug Therapy in Pregnancy: Literature Review and Teratology Information Service (TIS) Case Series. Curr Drug Saf. 2018; 13:3-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086700 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

26.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...