Ipstyl® Autogel

H01CB03
 
 

Lanreotid er en syntetisk octapeptid-analog til somatostatin. 

Anvendelsesområder

 • Akromegali, ved manglende remission efter kirurgi og/eller strålebehandling eller som primær terapi, hvis operation ikke er mulig/afvises af patienten samt i nogle tilfælde præoperativt ved makroadenomer.
 • Initialt som supplement til strålebehandling.
 • Behandling af gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer grad 1 og en del af grad 2 (Ki-67 indeks op til 10 %), med undtagelse af primærtumorer i epigastriet, og hos patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk sygdom.
 • Lindring af symptomer, der ledsager neuroendokrine tumorer (navnlig carcinoide tumorer). Ved carcinoide tumorer skal det sikres, at der ikke er en obstruktiv intestinal tumor.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i éngangssprøjte. 1 engangssprøjte indeholder 60 mg, 90 mg eller 120 mg lanreotid (som acetat). 

Doseringsforslag

Akromegali 

Initialt 60 mg dybt s.c. hver 28. dag. Dosis justeres afhængig af væksthormon og IGF-1-koncentration samt kliniske symptomer. 


Behandling af gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer 

120 mg dybt s.c. hver 28. dag. Behandlingen forsættes så længe som nødvendigt for at opnå tumorkontrol. 

 

Lindring af symptomer ved neuroendokrine tumorer 

Initialt 60-120 mg dybt s.c. hver 28. dag. Dosis justeres mhp. at opnå symptomlindring og ud fra tumormarkører. 


Bemærk: 

 • Hvis der opnås biokemisk kontrol på 120 mg hver 28. dag, kan intervallet øges til hver 42.-56. dag.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn.
 • Opløsningen i den forfyldte sprøjte kan anvendes direkte. Injektionen gives dybt subkutant. Nålen indføres vinkelret på huden i sin fulde længde.
 • Der skal injiceres i yderste øvre del af låret (hver anden gang i venstre lår og hver anden gang i højre lår). Ved administration af sundhedspersonale kan injektionen også gives i øvre ydre kvadrant af ballen.

Kontraindikationer

Allergi over for lanreotid og beslægtede peptider. 

Forsigtighedsregler

 • Lanreotid kan reducere motiliteten i galdeblæren og medføre galdesten. Ultralyd af galdeblæren kan foretages før langtidsbehandling og evt. herefter med 6 til 12 måneders interval, hvis det vurderes at være indiceret. Ved komplikationer pga. galdesten (fx kolecystitis, kolangitis, pancreatitis) skal indikationen overvejes.
 • Thyroideafunktionen bør monitoreres.
 • Forsigtighed ved diabetes mellitus og ved patienter med bradykardi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré.
Galdesten*.
Almindelige (1-10 %) Bradykardi.
Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning, Steatoré.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Galdevejsdilatation.
Ubehag på indstiksstedet**.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Nedsat niveau af pancreasenzymer, Vægttab.
Nedsat appetit, Nedsat glucosetolerans.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Hovedpine.
Apati.
Alopeci, Hypotrikose.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pancreatitis.
Hyponatriæmi.
Ikke kendt Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaktisk reaktion).
Absces  (på injektionsstedet).

* Tilstedeværelsen af galdesten er normalt asymptomatisk. Symptomatiske sten skal behandles på vanlig vis. 

** Der er set noduli på indstiksstedet, der kan være palpable i over 6 mdr. Præparatskift kan evt. forsøges. 

Interaktioner

Lanreotid kan hæmme absorptionen af ciclosporin A. Kan øge tilgængeligheden af bromocriptin. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Lanreotid har høj affinitet for perifere somatostatinreceptorer i hypofyseforlappen og pancreas. Hæmmer frigivelsen af væksthormon, glucagon, insulin, serotonin, vasoaktiv-initialpeptid (VIP), gastrin og andre gastro-intestinale peptider. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 69-78% (s.c.)
 • Maksimal plasmakoncentration efter 8-12 timer.
 • Plasmahalveringstid 23-30 dage.
 • Steady state efter 4 injektioner hver 4. uge.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,5-7,5. 

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab ved 2-8°C. 

Indholdsstoffer

Lanreotidinjektionsvæske, opl. i sprøjte  60 mginjektionsvæske, opl. i sprøjte  90 mginjektionsvæske, opl. i sprøjte  120 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i sprøjte 60 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 90 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 60 mg 007337
1 stk.
8.974,55 448,73
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 90 mg 007363
1 stk.
12.000,80 400,03
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg 007360
1 stk.
15.107,75 377,69
 
 

Revisionsdato

25.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...