Ipstyl® Autogel

H01CB03
 
 

Lanreotid er en syntetisk octapeptid-analog til somatostatin. 

Anvendelsesområder

 • Akromegali, ved manglende remission efter kirurgi og/eller strålebehandling eller som primær terapi, hvis operation ikke er mulig/afvises af patienten samt i nogle tilfælde præoperativt ved makroadenomer.
 • Initialt som supplement til strålebehandling.
 • Tumorstabiliserende behandling af gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer (NET) grad 1 og en del af grad 2 (Ki-67 indeks op til 10-15 %), hvis operation med et kurativt sigte ikke er mulig/afvises af patienten.
 • Lindring af hormonrelaterede symptomer, der ledsager neuroendokrine tumorer (navnlig carcinoide tumorer). Dosis kan øges yderligere, hvis der vedvarende er hormonrelaterede gener.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i éngangssprøjte. 1 engangssprøjte indeholder 60 mg, 90 mg eller 120 mg lanreotid (som acetat). 

Doseringsforslag

Akromegali 

Initialt 60 mg dybt s.c. hver 28. dag. Dosis justeres afhængig af væksthormon og IGF-1-koncentration samt kliniske symptomer. 


Behandling af gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer 

120 mg dybt s.c. hver 28. dag. Behandlingen fortsættes så længe som nødvendigt for at opnå tumorkontrol. 

 

Lindring af symptomer ved neuroendokrine tumorer 

Initialt 60-120 mg dybt s.c. hver 28. dag. Dosis justeres mhp. at opnå symptomlindring og ud fra tumormarkører. Dosis kan øges yderligere, hvis der vedvarende er hormonrelaterede gener.  


Bemærk: 

 • Hvis der opnås biokemisk kontrol på 120 mg hver 28. dag, kan intervallet øges til hver 42.-56. dag.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn.
 • Opløsningen i den forfyldte sprøjte kan anvendes direkte. Injektionen gives dybt subkutant. Nålen indføres vinkelret på huden i sin fulde længde.
 • Der skal injiceres i yderste øvre del af låret (hver anden gang i venstre lår og hver anden gang i højre lår). Ved administration af sundhedspersonale kan injektionen også gives i øvre ydre kvadrant af ballen.

Kontraindikationer

Allergi over for lanreotid og beslægtede peptider. 

Forsigtighedsregler

 • Lanreotid kan reducere motiliteten i galdeblæren og medføre galdesten. Ved komplikationer pga. galdesten (fx kolecystitis, kolangitis, pancreatitis) skal indikationen overvejes.
 • Thyroideafunktionen bør monitoreres.
 • Forsigtighed ved diabetes og ved patienter med bradykardi.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré
Lever og galdeveje Galdesten*
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Steatoré Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Lever og galdeveje Galdevejsdilatation
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på indstiksstedet**
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Nedsat niveau af pancreasenzymer, Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat glukosetolerans Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Knoglesmerter Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Apati
Hud og subkutane væv Alopeci Hypotrikose
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Vaskulære sygdomme Hedeture
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaktisk reaktion)
Infektioner og parasitære sygdomme Absces  (på injektionsstedet)

* Tilstedeværelsen af galdesten er normalt asymptomatisk. Symptomatiske sten skal behandles på vanlig vis. 

** Der er set noduli på indstiksstedet, der kan være palpable i over 6 mdr. Præparatskift kan evt. forsøges. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ipstyl® Autogel

Lanreotid kan hæmme absorptionen af ciclosporin A. Kan øge tilgængeligheden af bromocriptin. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ipstyl® Autogel påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ipstyl® Autogel påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Lanreotid har høj affinitet for perifere somatostatinreceptorer i hypofyseforlappen og pancreas. Hæmmer frigivelsen af væksthormon, glucagon, insulin, serotonin, vasoaktiv-initialpeptid (VIP), gastrin og andre gastro-intestinale peptider. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 69-78 % (s.c.)
 • Maksimal plasmakoncentration efter 8-12 timer.
 • Plasmahalveringstid 23-30 dage.
 • Steady state efter 4 injektioner hver 4. uge.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,5-7,5. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab ved 2-8°C.
 • En injektionssprøjte fjernet fra køleskab kan genplaceres i køleskab, når flg. forudsætninger er opfyldt:
  • Opbevaring i original forseglet pose ved højst 40 °C i en periode på i alt højst 72 timer og med højst tre temperaturudsving.
 • Anvendes umiddelbart efter åbning af den forseglede pose.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 60 mg
Ipstyl Autogel
007337
1 stk.
8.907,95 8.907,95 445,40
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 90 mg
Ipstyl Autogel
007363
1 stk.
11.911,70 11.911,70 397,06
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg
Ipstyl Autogel
007360
1 stk.
14.995,55 14.995,55 374,89

Substitution

injektionsvæske, opl. i sprøjte 60 mg
Myrelez Amdipharm, Lanreotid, injektionsvæske, opl. i sprøjte 60 mg
 
injektionsvæske, opl. i sprøjte 90 mg
Myrelez Amdipharm, Lanreotid, injektionsvæske, opl. i sprøjte 90 mg
 
injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg
Myrelez Amdipharm, Lanreotid, injektionsvæske, opl. i sprøjte 120 mg
 
 
 

Revisionsdato

10.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...