Coversyl® Comp Novum

C09BA04
 
 

Antihypertensivum. Kombination af perindopril, der hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE), og indapamid, et thiazidlignende antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension, der ikke kan behandles sufficient med monoterapi. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg perindoprilarginin og 1,25 mg indapamid. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 tabl. dgl. om morgenen før morgenmaden. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-10 ml/min.

  Kontraindiceret pga. indapamid (thiazidlignende diuretikum). Thiazider og beslægtede diuretika har kun fuld effekt, når nyrefunktionen er normal eller kun lettere nedsat. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Nedsat leverfunktion

 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (indapamid).
 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion (indapamid).

Se endvidere

Kontraindikationer

Perindopril 

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan pga. øget risiko for angioødem.

Indapamid 

 • Allergi over for thiazider pga. risiko for krydsallergi
 • Hepatisk encefalopati
 • Hypokaliæmi.

Derudover for kombinationspræparatet 

 • Ubehandlet hjertesvigt

Forsigtighedsregler

Perindopril 

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Levercirrose og/eller ascites
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni pga. øget risiko for udvikling af alvorlige infektioner.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres før behandlingen indledes
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader pga. risiko for anafylaktiske reaktioner.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.

Indapamid 

 • Tendens til hypokaliæmi. Serum-kalium bør måles, før behandling påbegyndes og herefter hver 3.-6. måned.
 • Ved diabetikere bør blodsukkerkontrol foretages regelmæssigt.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Sulfonamid-afledte lægemidler kan forårsage en idiosynkratisk reaktion, der medfører choroidal effusion med synsfeltsdefekt, forbigående myopi og akut snævervinklet glaukom. Primær behandling er øjeblikkelig seponering. Omgående medicinsk eller kirurgisk behandling bør overvejes, hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret, da ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan føre til permanent synstab.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og hos 5-10 % af patienterne så generende, at behandlingen må seponeres. 

Almindelige (1-10 %) Tinnitus.
Synsforstyrrelser.
Gastro-intestinale gener, Kvalme, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Hypersensitivitet.
Hypokaliæmi.
Muskelkramper.
Hovedpine, Paræstesier.
Dyspnø, Hoste.
Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Eosinofili.
Angioødem.
Faldtendens.
Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi, Hyponatriæmi.
Artralgi.
Humørforstyrrelser.
Nyrefunktionspåvirkning.
Erektil dysfunktion.
Bronkospasme.
Bulløs pemfigoid, Fotosensibilitet, Purpura.
Perifere ødemer, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Forværring af psoriasis.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Angina pectoris, Myokardieinfarkt.
Pancreatitis.
Hepatitis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Hypercalcæmi.
Konfusion.
Akut nyresvigt.
Eosinofil pneumoni.
Erythema multiforme.
Apopleksi.
Ikke kendt hyppighed Choroideal effusion, Myopi  (akut), Sløret syn, Snævervinklet glaukom  (akut).
Forhøjet serum-urat, Forlænget QT-interval.
Hyperglykæmi.
Forværring af akut dissemineret lupus erythematosus, Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse.
Raynauds syndrom.

Interaktioner

Perindopril 

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis perindopril, og behandling med perindopril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • Samtidig behandling med allopurinol kan udløse alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

Indapamid 

 • Risikoen for hypokaliæmi øges ved samtidig indgift af loop-diuretika, thiazider, glukokortikoider, β2-agonister og amphotericin B pga. synergistisk virkning. Kombination bør undgås.
 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere kan forstærkes ved samtidig indgift af indapamid.
 • Risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium, serum-lithium bør kontrolleres.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med lægemidler, der forårsager QT-forlængelse eller torsades de pointes: Antiarytmika grp. Ia og III, visse antipsykotika, antidepressiva, antihistaminer, erythromycin og moxifloxacin. Mere detaljeret liste findes under interaktioner i Antiarytmika.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

 • Perindopril
  Risikoen for uønsket fosterpåvirkning ved 1. trimester-eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen på omkring 5-6 %. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.
  Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus.
  De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 6.700 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf mindre end 50 for perindopril. Se endvidere ACE-hæmmere.
 • Indapamid
  Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide

 

Referencer: 3711, 3878, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Perindopril 

 • Hæmmer enzymet ACE og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.

Indapamid 

 • Thiazidlignende sulfonamidderivat med antihypertensiv effekt. Har en direkte virkning på arteriolernes glatte muskulatur og har i terapeutiske doser minimal diuretisk virkning.

Farmakokinetik

Perindopril 

 • Perindopril er en prodrug, som hydrolyseres ufuldstændigt (ca. 20 %) i leveren til den aktive substans perindoprilat. Samtidig fødeindtagelse nedsætter omdannelsen.
 • Biotilgængelighed ca. 27 % (perindoprilat).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer (perindoprilat).
 • Fordelingsvolumen ca. 0,2 l/kg.
 • Steady state efter 4 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time (perindopril) og ca. 17 timer (perindoprilat).
 • Udskilles dels uomdannet (4-12 %), dels som perindoprilat (20-30 %) gennem nyrerne, og resten med fæces.

Indapamid 

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 18 timer. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Ca. 5 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 5+1,25 mg  (Novum)  (kan dosisdisp.) 087378
30 stk.
163,75 5,46
(B) filmovertrukne tabletter 5+1,25 mg  (Novum)  (kan dosisdisp.) 087388
90 stk.
289,85 3,22

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5+1,25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 5+1,25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 27. oktober 2021)


5273. The Renal Drug Handbook. https://bookshelf.vitalsource.com/#/books/9780429863639/cfi/6/2!/4/2/2/2@0:0. 2021; 5th. Edition


4331. Bateman BT, Patorno E, Desai RJ et al. Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and the Risk of Congenital Malformations. Obstet Gynecol. 2017; 129(1):174-84, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27926639 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4330. Polifka JE. Is there an embryopathy associated with first-trimester exposure to angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists? A critical review of the evidence. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2012; 94(8):576-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22807387 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4328. Li DK, Yang C, Andrade S et al. Maternal exposure to angiotensin converting enzyme inhibitors in the first trimester and risk of malformations in offspring: a retrospective cohort study. BMJ. 2011; 343, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22010128 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4327. Cooper WO1, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG. Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Med. 2006; 354(23):2443-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16760444 (Lokaliseret 14. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

15.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...