Adrenalin "SAD"

C01CA24
 
 

Sympatomimetisk middel med α- og β-adrenoceptorstimulerende virkning, dvs. med både karkontraherende og hjertestimulerende effekt. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 1 mg adrenalin (som tartrat). 

Doseringsforslag

Anafylaktisk shock 

Adrenalin gives dybt i.m. umiddelbart efter symptomdebut. S.c. injektion kan ikke anbefales pga. den usikre optagelse.  

 • Voksne og børn ≥ 25 kg. 0,01 mg/kg legemsvægt i.m. (maks. 0,5 mg i.m. pr. dosis).
 • Børn < 25 kg. 0,01 mg/kg legemsvægt i.m. (maks. 0,25 mg i.m. pr. dosis).

 

Bemærk: 

 • Hurtig effekt kan også opnås ved sublingual injektion, hvilket bl.a. anvendes i odontologisk praksis.
 • Dosis kan evt. gentages efter 5-15 min. ved manglende eller utilstrækkelig effekt.
 • I.v. injektion er en specialistopgave og patienten skal monitoreres. Doseringen bør ske langsomt med refrakte doser a 0,01-0,1 mg afhængig af effekt.

 

Hjertestop, ikke stødbar rytme (asystoli, pulsløs elektrisk aktivitet) 

 • Voksne
  • 1 mg (1 ml) intravenøst eller intraossøst hurtigst muligt og gentaget hvert 3.-5. min.
  • Ved administration i perifer vene eller knogle skal injektion følges af 20-50 ml 0,9% saltvand og løft af ekstremiteten, så det hurtigere når det centrale kredsløb.
  • Adrenalin gives optimalt i centralt beliggende venekateter (CVK).
 • Børn inden pubertet
  • 0,01 mg/kg legemsvægt intravenøst eller intraossøst hurtigst muligt og gentaget hvert 3.-5. min.
  • Ved administration i perifer vene eller knogle skal injektion følges af 20-50 ml 0,9% saltvand eller i løbende drop og løft af ekstremiteten, så det hurtigere når det centrale kredsløb.
  • Adrenalin gives optimalt i CVK.

 

Hjertestop, stødbar rytme (ventrikelflimmer, pulsløs ventrikulær takykardi) 

 • Voksne
  • 1 mg (1 ml) intravenøst eller intraossøst første gang i forbindelse med 3. stød og gentaget hvert 3.-5. min.
  • Ved administration i perifer vene eller knogle skal injektion følges af 20-50 ml 0,9% saltvand eller i løbende drop og løft af ekstremiteten, så det hurtigere når det centrale kredsløb.
  • Adrenalin gives optimalt i centralt beliggende venekateter (CVK).
 • Børn inden pubertet
  • 0,01 mg/kg legemsvægt intravenøst eller intraossøst første gang i forbindelse med 3. stød og gentaget hvert 3.-5. min.
  • Ved administration i perifer vene eller knogle skal injektion følges af 20-50 ml 0,9% saltvand eller i løbende drop og løft af ekstremiteten, så det hurtigere når det centrale kredsløb.
  • Adrenalin gives optimalt i CVK.

 

Septisk shock 

 • Kan anvendes som supplement til noradrenalininfusion, hvis denne alene er utilstrækkelig.
 • Startdosis 0,01-0,05 mikrogram/kg legemsvægt/min., som øges til effekt.
 • Bør gives som i.v. infusion af fortyndet opløsning fra styrbar mekanisk pumpe til CVK under kontrol af ekg, blodtryk, perifer perfusion, lactat og diurese og evt. vejledt af hjerteminutvolumen.

 

Bronkospasme i øvre luftveje 

 • Voksne. 0,2-0,6 mg s.c.
 • Børn. 0,01 mg/kg s.c.

 

Bemærk 

 • Større doser kan være nødvendige til patienter i behandling med β-blokkere, da β-blokkere antagoniserer det normale terapeutiske respons af adrenalin.

Kontraindikationer

 • Snævervinklet glaukom
 • Fæokromocytom
 • Hypokaliæmi
 • Hypertension, især forbundet med arteriosklerose, hvor der kan opstå hjerneblødning.
 • Tyrotoksikose på grund af den i forvejen øgede sympatiske tonus.

I livstruende situationer er der ingen kontraindikationer mod anvendelse af adrenalin.  

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Diabetes
 • Hypertyroidisme
 • Kroniske lungesygdomme
 • Angina pectoris
 • Kardiovaskulære lidelser, inkl. hypertension og cerebrovaskulær insufficiens.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Fejlagtigt gives adrenalin i.v. i stedet for i.m. Normaldosis ved anafylaktisk shock (0,5 mg) gives i.v. i stedet for i.m., hvilket medfører overdosering. Myokardieinfarkt.
Forkert indstillet infusionshastighed. Risiko for hjertestop.
Forveksling af atropin og adrenalin. Hjertesvigt og nedsat hjertepumpefunktion.
Forveksling af dosis i sprøjte med adrenalin og sprøjte med suxamethon. Hjertestop.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Palpitationer, Takykardi.
Svimmelhed.
Hovedpine, Tremor.
Angst, Rastløshed, Søvnløshed.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier  (ved høje doser).
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø, Lungeødem.
Ikke kendt Angina pectoris, Kardiomyopati  (stressrelateret).
Lactatacidose.
Forværring af parkinsonisme, Hemiparese.
Vandladningsbesvær.
Cerebral hæmoragi, Subaraknoidal blødning.

Interaktioner

 • Adrenalin kan forstærke virkningen af flere lægemidler, men i akutte livstruende situationer har dette ingen praktisk klinisk betydning.
 • Patienter i behandling med β-blokkere kan kræve højere dosering af adrenalin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mindre end 400 gravide 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko.  

I den akutte situation er behandlingsindikationen dog absolut. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af adrenalin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Giver en dramatisk blodtryksstigning efter i.v. indgift. Stigningen i det systoliske blodtryk er større end stigningen i det diastoliske, hvilket resulterer i et øget pulstryk.
 • Stimulerer hjertet direkte via stimulation af myokardiets β1-receptorer og pacemakercellerne. Hjerterytmen øges og ændres, hvilket resulterer i et øget minutvolumen og øget iltforbrug.
 • Medfører afslapning af bronkierne og er en potent bronkodilator, især ved asthma bronchiale.
 • Virkningen efter s.c. injektion indtræder efter 3-5 minutter.
 • Hurtigere virkning indtræder ved i.m. injektion, hvilket kan benyttes ved akut behandling.

Farmakokinetik

 • Pga. lokal karkontraktion ved subkutan administration er absorptionen udstrakt til 0,5-1 time.
 • Absorberes let fra luftvejene efter inhalation eller direkte indgift i endotrakeal tube, undtagen i tilfælde af hjertestop.
 • Øjeblikkelig virkning ved intravenøs og intraossøs indgift.
 • Intratrakeal applikation kan anvendes ved akut bronkospasme i øvre luftveje, hvor anden bronkodilator behandling ikke er til rådighed.
 • Plasmahalveringstid 2-3 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 

Egenskaber 

pH 3,0-3,8. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske
Kan til infusion fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Kan opbevares højst 6 måneder ved stuetemperatur (højst 25ºC) beskyttet mod lys efter udlevering fra apotek. Skal herefter kasseres.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : injektionsvæske 1 mg/ml (inj.væ. i htgl.)
Antioxidanter:
Natriummetabisulfit : injektionsvæske 1 mg/ml (inj.væ. i amp. og htgl.)
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske 1 mg/ml (inj.væ. i amp. og htgl.)
Sterilt vand : injektionsvæske 1 mg/ml (inj.væ. i amp. og htgl.)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 1 mg/ml 744417
10 ml

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

19.02.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...