Pamifos

M05BA03
 
 
Middel mod hypercalcæmi. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen.

Anvendelsesområder

 • Tumorinduceret hypercalcæmi
 • Forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser
 • Myelomatose.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg dinatriumpamidronat. 

Doseringsforslag

Tumorinduceret hypercalcæmi
Voksne
. Individuel dosering og infusionshastighed afhængig af P-calcium efter følgende retningslinjer: 

Initial P-calciumværdi
(mmol/l)
 

Anbefalet total dosis i mg  

Minimum
væske-
volumen
(ml)
 

Infusions-
tid
(min.)
 

Total  

Ioniseret  

< 3
3,0-3,5
3,5-4,0
> 4 

< 1,6
1,6-1,85
1,85-2,00
> 2,00 

15-30
30-60
60-90
90 

100-175
175-300
300-500
500 

40-80
60-160
160-240
240 

 


Den totale dosis kan enten gives som en enkelt infusion eller som flere infusioner over 2-4 dage i træk. Fald i P-calcium ses sædvanligvis 24-48 timer efter infusionen, og normalisering nås inden for 3-7 dage. Hvis patienten inden for dette tidsrum ikke er blevet normocalcæmisk, kan der gives yderligere en dosis. Inden behandlingen skal patienten være velhydreret.

Forebyggelse af komplikationer ved osteolytiske knoglemetastaser samt myelomatose
Voksne
. 90 mg som enkeltdosis hver 4. uge, evt. hver 3. uge.
Ved behandling af knoglemetastaser bør infusionshastigheden ikke overstige 45 mg/time, og koncentrationen i infusionsopløsningen må ikke overstige 90 mg/250 ml. Infusionstid: 90 mg infunderes over 2 timer.
Ved behandling af myelomatose bør infusionshastigheden ikke overstige 22,5 mg/time, og koncentrationen i infusionsopløsningen må ikke overstige 90 mg/500 ml. Infusionstid: 90 mg infunderes over 4 timer.

Bemærk: 

Højere doser end angivet - indgivet for hurtigt - kan give nyrepåvirkning. 

 

Advarsel: 

Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør ikke anvendes medmindre der er tale om livstruende tumorinduceret hypercalcæmi.  

Dosisjustering

 • GFR 30-90 ml/min.

  Ved nedsat nyrefunktion er maksimal infusionshastighed 20 - 22 mg/time.  

  Monitorering af nyrefunktion anbefales inden hver dosis.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Allergi over for bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Monitorering af nyrefunktion anbefales inden hver dosis.
 • Evt. kan der samtidigt med infusionen gives en støddosis D-vitamin på 50.000-125.000 IE p.o eller i.m. med efterfølgende dagligt tilskud af calcium og D-vitamin.
 • Hos patienter med behov for hyppige infusioner tilrådes kontrol af P-elektrolytter, P-calcium, P-magnesium og P-fosfat før hver behandling.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Lymfopeni, Trombocytopeni
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens, Gastritis, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag og flebitis ved indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Knoglesmerter, Kramper Myalgi
Nervesystemet Paræstesier Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens Søvnløshed
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Uveitis
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Undersøgelser Forhøjet plasma-carbamid
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Agitation
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Atypisk femurfraktur
Nyrer og urinveje Glomerulosklerose, Nefrotisk syndrom
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Hjerte Hjerteinsufficiens, Venstresidig hjerteinsufficiens
Øjne Gulsyn Betændelse i det ydre øje
Infektioner og parasitære sygdomme Reaktivering af herpes
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi, Hypernatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteonekrose af øregangen
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion
Nyrer og urinveje Glomerulonefritis, Hæmaturi, Interstitiel nefritis
Luftveje, thorax og mediastinum Akut respiratorisk distress syndrom, Interstitiel lungesygdom
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Atrieflimren
Knogler, led, muskler og bindevæv Kæbeosteonekrose

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata. På grund af virkningsmekanismen frarådes brugen under graviditet.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Påvirker calciumomsætningen ved at hæmme aktiviteten af osteoklasterne og deres forstadier, hvorved nedbrydningen af knoglevæv reduceres, og P-calcium nedsættes. P-calcium er sædvanligvis normaliseret få dage efter behandlingen. Lytiske knoglemetastaser kan sklerosere uden dog at påvirke ekstraossøse metastaser. 

Farmakokinetik

 • 50-70 % bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt (måneder til år) afgives igen.
 • Plasmahalveringstid ca. 40 minutter.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed


Tilberedning af infusionsvæske 

Fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til et totalvolumen jf. skema under dosering. 


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med calciumholdige opløsninger. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 3 mg/ml 017700
1 x 10 ml
835,85 83,59 1.671,70
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 3 mg/ml 017766
1 x 30 ml
Udgået 04-09-2023
 
 

Revisionsdato

07.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...