Mitoxantron "Ebewe"

L01DB07
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer. Syntetisk fremstillet antracenderivat (dihydroxyantracendion). 

Anvendelsesområder

 • Maligne lidelser, især akut leukæmi, non-Hodgkins lymfom og brystkræft.
 • Højaktiv attakvis multipel sklerose (MS) i forbindelse med hastigt udviklende funktionsnedsættelse eller sekundær progressiv MS, hvor der ikke findes alternative behandlingsmuligheder.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg mitoxantron (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Maligne lidelser 

 • Mange typer af behandlingsskemaer anvendes, afhængig af sygdommen og evt. andre midler i kombinationsregimer. I monoterapi strækker dosis sig fra 12-14 mg/m2 legemsoverflade hver 3. uge til 10-12 mg/m2 legemsoverflade dgl. i 3-5 dages serier, se i øvrigt speciallitteratur.
 • Beregning af børnedoser, se Børn.

 

Multipel sklerose 

 • Den anbefalede dosis mitoxantron er normalt 12 mg/m2 legemsoverflade som en kortvarig (ca. 5-15 min.) intravenøs infusion, der kan gentages hver 3. måned.
 • Den maksimale kumulerede livstidsdosis bør ikke overstige 72 mg/m2 legemsoverflade.

 

Differential blodtælling inden for 21 dage efter mitoxantron-infusion: 

Tegn og symptomer på infektion og differential blodtælling:  

Dosis justeres til:  

WHO-grad 3 

10 mg/m2 legemsoverflade 

WHO-grad 4 

8 mg/m2 legemsoverflade 

 

Differential blodtælling 7 dage før mitoxantron-infusion. 

Tegn og symptomer på infektion og differential blodtælling:  

Dosis justeres til:  

WHO-grad 1 

9 mg/m2 legemsoverflade 

WHO-grad 2 

6 mg/m2 legemsoverflade 

WHO-grad 3-4 

Behandling seponeres 

Bemærk: 

 • Hvis mitoxantron indgives flere gange, bør dosisjustering styres af graden af knoglemarvssuppression og dens varighed.
 • Denne behandling bør kun anvendes efter vurdering af fordele/risici-forholdet, specielt vedrørende de hæmatologiske og kardiale risici.
 • Behandlingen må ikke påbegyndes hos patienter, der tidligere er blevet behandlet med mitoxantron.
 • I tilfælde af ikke-hæmatologiske toksiciteter af WHO-grad 2-3 skal den efterfølgende dosis reguleres til 10 mg/m2; i tilfælde af ikke-hæmatologisk toksicitet af grad 4 skal behandlingen seponeres.


Infusionsteknik: 

 • Infusionsvæsken infunderes parallelt med infusion af isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Området omkring infusionsstedet bør kontrolleres nøje.
 • Ved tegn på ekstravasal infusion afbrydes tilførslen, og yderligere infusion af mitoxantron-infusionsvæske bør da ske via en anden vene.
 • Advarsel: Infusionskoncentratet må ikke gives ufortyndet.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion monitoreres nøje, og der bør foretages leverfunktionsprøver før hvert behandlingsforløb.

 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Hjertefunktionen skal vurderes inden behandlingsstart og skal monitoreres nøje under behandlingen.
 • Forsigtighed ved tidligere behandling med antracyclinderivater eller ved tidligere mediastinal bestråling.
 • Vaccination med en levende vaccine bør undgås.

Natriumindhold 

 • 1 ml ufortyndet koncentrat til infusionsvæske indeholder 0,15 mmol natrium, som svarer til ca. 9 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødning, Knoglemarvsdepression, Neutropeni
Hjerte Arytmier
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis Feber
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Ekg-forandringer Forhøjet plasma-carbamid
Det reproduktive system og mammae Amenoré
Hud og subkutane væv Alopeci
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Bradykardi, Hjerteinsufficiens
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Undersøgelser Nedsat uddrivningsfraktion Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Neuritis, Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnighed
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni Rhinitis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Cyanose
Sjældne (0,01-0,1 %)
Psykiske forstyrrelser Angst, Konfusion
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myokardieinfarkt
Øjne Conjunctivitis
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Leukæmi*

Urinen kan blive farvet blågrøn i døgnet efter indgiften af mitoxantron. 

 

* Ved behandling af multipel sklerose er der rapporteret behandlingsinduceret akut promyelocyt leukæmi hos op til 0,7 % af patienterne. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: 

 • Maligne sygdomme: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.
  Se også Antineoplastiske midler.
 • Multipel sklerose: Må ikke anvendes.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer topoisomerase-enzymer (II), som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød.  

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen > 1.000 l/m2 ved steady state.
 • Metaboliseringsvejene er ikke belyst.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces, dels uomdannet, dels som inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat tilsættes mindst 50 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.

Holdbarhed 

Efter fortynding er opløsningen kemisk holdbar i 24 timer ved stuetemperatur eller i 3 døgn ved 2-8°C, men bør anvendes umiddelbart. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af mitoxantron bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 2 mg/ml 105402
5 x 10 ml
20.097,90 401,96

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

24.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...