Cisplatin "Ebewe"

L01XA01
 
 

Cytostatikum, platinkompleks med væsentligst alkylerende virkning.  

Anvendelsesområder

 • Maligne lidelser, især lungecancer samt urologiske og gynækologiske tumorer
 • I kombination med strålebehandling ved øsofagus-, anal-, hoved/hals- og cervixcancer.

Cisplatin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg cisplatin. 

Doseringsforslag

Gives som i.v. infusion over 6-8 timer enten 

 • 50-100 mg/m2 legemsoverflade 1 gang hver 3.-4. uge eller
 • 15-20 mg/m2 legemsoverflade dgl. i 5 dage hver 3.-4. uge.

 

Kombination med andre cytostatika kan gøre dosisreduktion nødvendig. Dosisreduktion foretages ved påvirkning af nyrefunktionen, ved neuropati samt ud fra omfanget af øvrige bivirkninger. Ved patologisk nedsat audiogram bør cisplatin sædvanligvis ikke anvendes. 


Infusionsteknik: For at reducere oto- og nyretoksicitet anbefales, at patienten før behandlingen hydreres over 12-24 timer med 2 l infusionsvæske. Cisplatin infunderes derefter ofte parallelt med 500 ml 15% mannitol-infusionsvæske. Diuresen bør overstige 100 ml/time. Hvis diuresen falder til < 100 ml/time, afbrydes infusionen, indtil diuresen igen overstiger 100 ml/time, evt. efter indgift af diuretika.
Efter indgift af cisplatin hydreres med yderligere 1- 2 l infusionsvæske. 


Bemærk: Det er væsentligt at sikre adækvat væsketilførsel og dermed diurese 24 timer - evt. længere - efter behandlingens afslutning.
Området omkring infusionsstedet bør kontrolleres nøje. Ved tegn på ekstravasal infusion afbrydes tilførslen, og området observeres. 


Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for akkumulation, da det primært udskilles gennem nyrerne. 

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Dosis bør nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for platiner
 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Nedsat hørefunktion.

Forsigtighedsregler

Opløst cisplatin udfældes ved kontakt med aluminium, hvilket udelukker anvendelsen af en del utensilier.  

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af dosering af carboplatin og cisplatin, hvorved carboplatin i stedet for at blive dispenseret én gang dispenseres 5 dage i træk svarende til cisplatinregimet. Overdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Hyponatriæmi.
Almindelige (1-10 %) Arytmier, Bradykardi, Takykardi.
Sepsis.
Dyb venetrombose.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Ototoksicitet.
Anafylaktisk reaktion.
Hypomagnesiæmi.
Oligospermi.
Sjældne (0,01-0,1 %) Myokardieinfarkt.
Stomatitis.
Kramper.
Akut leukæmi.
Leukoencefalopati, Perifer neuropati.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hjertestop.
Ikke kendt Høretab, Tinnitus.
Blindhed, Erhvervet farveblindhed, Neuritis optica, Pigmentforandringer i øjet, Synstab.
Infektioner  (kan være fatale).
Forhøjet serum-urat.
Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi.
Muskelkramper.
Myelopati.
Nyresvigt.
Alopeci.
Cerebrovaskulære tilfælde, Lungeemboli, Raynauds syndrom, Trombotisk mikroangiopati.

  

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af antiepileptika (carbamazepin, valproat eller phenytoin) nedsættes plasmakoncentrationen af disse, formentlig pga. nedsat absorption eller øget metabolisering. Hyppig kontrol af plasmakoncentrationen af disse antiepileptika anbefales under cisplatinbehandling.
 • Cisplatin i kombination med aminoglykosid kan medføre irreversibel nyreskade. Efter indgift af cisplatin er patienten formentlig disponeret for denne nefrotoksiske virkning gennem lang tid.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Efter intracellulær aktivering får molekylet alkylerende egenskaber. Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus.

Farmakokinetik

 • Bindes hurtigt og fast til celleproteiner og DNA med højeste koncentration i væv som nyrer, lever og tarm.
 • Plasmakoncentrationen aftager bifasisk med plasmahalveringstider hhv. ca. 30 minutter og ca. 60 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.
 • 30-40 % af en indgiven dosis udskilles inden for 5 døgn, resten udskilles meget langsomt.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Beregnet til intravenøs infusion efter fortynding. pH 3,2-3,6 


Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat tilsættes 1.000 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk natriumchlorid-glucose-infusionsvæske afhængigt af infusionstiden.

Holdbarhed 

Brugsfærdig cisplatinopløsning med en koncentration på 0,1 mg/ml er kemisk holdbar i 24 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cisplatin bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 449888
50 ml
163,45
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 134949
100 ml
310,05

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

06.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...