Ceftriaxon "Navamedic"

J01DD04
 
 

Anvendelsesområder

 • Alvorlige infektioner forårsaget af ceftriaxonfølsomme bakterier, fx unrinvejsinfektion, pneumoni eller meningitis.
 • Anbefales af Sundhedsstyrelsen til behandling af gonoré og gonoroisk øjeninfektion.

 

Bemærk: 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g ceftriaxon (som natriumsalt).
Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2 g ceftriaxon (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Behandling af infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år eller med legemsvægt ≥ 50 kg
  • 1-2 g i.v. i døgnet givet i én dosis.
  • Ved livstruende infektioner kan dosis øges til 4 g i.v. i døgnet, evt. fordelt på 2 doser.
 • Børn 15 dage - 12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 50 -80 mg/kg legemsvægt i døgnet i.v. givet i én dosis.
  • Ved livstruende infektioner kan dosis øges til 100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet, evt. fordelt på 2 doser (højst 4 g)
 • Børn < 15 dage
  • 20-50 mg/kg legemsvægt i døgnet i.v. i én dosis.

 

Behandling af gonoroisk øjeninfektion 

 • Nyfødte
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler ceftriaxon 25-50 mg/kg legemsvægt, maksimalt 125 mg i.m. som éngangsdosis.

 

Behandling af gonoré 

Bemærk: 

 • I.v. injektion gives langsomt i løbet af 2-4 min. Ved høje doser og til børn bør der infunderes langsomt, over mindst 30 min.
 • I.v. infusion gives i løbet af 30 min.
 • I.m. indgift bør kun anvendes, hvis i.v. indgift ikke kan gennemføres, idet ceftriaxon er kraftigt lokalirriterende. Der bør sædvanligvis ikke anvendes i.m. til børn < 1 år.
 • Men hvis ceftriaxon anvendes i.m. til nyfødte, fx ved gonoroisk øjeninfektion, må der ikke anvendes lidocainholdig opløsningsvæske.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosisjustering på baggrund af tæt monitorering, især ved samtidig stærkt nedsat leverfunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering på baggrund af tæt monitorering, især ved samtidig stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Cefalosporinallergi
 • Nyfødte med forhøjet bilirubin
 • Præmature og nyfødte (op til 28 dage) med gulsot, hypoalbuminæmi eller acidose
 • Pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt må der hos nyfødte (op til 28 dage) ikke samtidigt indgives calciumholdige i.v. opløsninger.

Forsigtighedsregler

Overfølsomhed 

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1%). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.

Blodsukkertest 

 • Ceftriaxon kan give falsk lave estimerede blodsukkerværdier ved brug af visse blodsukkertest. Der henvises til brugsvejledningen for den aktuelle blodsukkertest.

Encefalopati 

 • Encefalopati er især set hos ældre med stærkt nedsat nyrefunktion eller forstyrrelser i centralnervesystemet. Ved mistanke om ceftriaxon-relateret encefalopati (fx nedsat bevidsthedsniveau, ændret mental tilstand, myoklonus, kramper), bør seponering af ceftriaxon overvejes.

 

Natriumindhold: 1 g pulver indeholder 3,6 mmol natrium, som svarer til 211 mg natriumchlorid.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Diarré, Hyppig eller tynd afføring
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Koagulationsforstyrrelser, Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis  (genital)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag og flebitis ved indstiksstedet
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hudkløe
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kuldegysninger
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Glucosuri
Nervesystemet Encefalopati
Nyrer og urinveje Hæmaturi
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis, Stomatitis Glossitis
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestatisk hepatitis Galdesten, Icterus
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet, Jarisch-Herxheimers reaktion, Stevens-Johnsons syndrom
Infektioner og parasitære sygdomme Superinfektion
Undersøgelser Falsk positiv galaktosæmitest Falsk positiv urin-glucose*, Positiv Coombs' test  (falsk positiv)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nyrer og urinveje Oliguri
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

* Falsk positive resultater ved ikke-enzymatiske glucosebestemmelser.  

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ceftriaxon "Navamedic"
 • Ceftriaxons baktericide virkning kan modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka som chloramphenicol, erythromycin og tetracyclin og potenseres in vitro af aminoglykosider og polymyxin.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge ceftriazons nefrotoksicitet.
 • Der er mulighed for interaktion mellem ceftriaxon og calciumholdige i.v. opløsninger, og derfor bør ceftriaxon og calciumholdige opløsninger ikke blandes eller indgives samtidigt. Dette gælder også op til 48 timer efter indgivelse af enten ceftriaxon eller calciumholdige i.v. opløsninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Generelt synes cefalosporiner ikke forbundet med en øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. For ceftriaxon er der dog kun specifikke data for under 100 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på omkring 6 %. Mulige alternativer, se Cefalosporiner (β-laktamantibiotika)

Enkeltdosis som led i behandlingen af gonoré er næppe forbundet med en reel risiko for det ufødte barn. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3714

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ceftriaxon har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
   • Især gramnegative bakterier som fx:
    • E. coli
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Visse Enterobacter spp.
    • Hæmophilus influenzae
    • Moraxella catarrhalis
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Til i.v. injektion
  • 1 g pulver opløses til injektionsvæske i 10 ml sterilt vand. 
 • Til i.m. injektion
  • 1 g pulver til injektionsvæske opløses i 3,5 ml lidocainchlorid-injektionsvæske 10 mg/ml.
  • Injektionen gives dybt intraglutealt, og der injiceres højst 1 g i hver side.
  • Denne opløsning må kun anvendes til i.m. injektion og ikke gives i.v. Men hvis ceftriaxon anvendes i.m. til en nyfødt, fx ved gonoroisk øjeninfektion, må der ikke anvendes lidocainholdig opløsningsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 g pulver til infusionsvæske opløses i 40 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Pga. risiko for udfældning må det ikke blandes med calciumholdige opløsninger, og pga. uforligelighed bør det ikke blandes med andre farmaka. Infusionsvæsken er let gullig.

  

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektions-/infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°) eller i højst 6 timer ved 25°C. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 1 g 181801
10 stk.
123,65 12,37 24,73
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 2 g 495225
10 stk.
163,70 16,37 16,37

Referencer

3714. Ramus RM, Shefield JS, Mayfield JA et al. A randomized trial that compared oral cefixime and intramuscular ceftriaxone for the treatment of gonorrhea in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2001; 185(3):629-32, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11568790 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

18.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...