Tyverb

L01EH01
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Fremskreden eller metastatisk HER2-positiv brystkræft i kombination med capecitabin ved behandlingssvigt af antracycliner, taxaoider og trastuzumab.
 • Metastatisk HER2-positiv hormonreceptor-negativ brystkræft i kombination med trastuzumab ved behandlingssvigt af trastuzumab i kombination med kemoterapi.
 • Metastatisk HER2-positiv hormonreceptor-positiv brystkræft i kombination med aromatasehæmmer til postmenopausale kvinder.

 

Lapatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg lapatinib (som ditosylat). 

Doseringsforslag

I kombination med capecitabin 

Voksne. 1.250 mg 1 gang dgl. 

  

I kombination med trastuzumab 

Voksne. 1.000 mg 1 gang dgl. 

  

I kombination med aromatasehæmmer 

Voksne. 1.500 mg 1 gang dgl. 


Bemærk: 

 • Bør tages på et fast tidspunkt hver dag mindst 1 time før eller 1 time efter et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data, og forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør afbrydes ved nyopståede alvorlige ændringer i leverfunktionen.
 • Der bør undersøges for nedsat venstre ventrikelfunktion (LVEF) og monitoreres for pulmonal toksicitet før og under behandling.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Monitorering for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling. Forsigtighed ved risikofaktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval.
 • Behandlingen skal afbrydes ved alvorlig diarré og kan evt. genoptages ved lavere dosis, når diarréen er bedret.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré*, Gastro-intestinale gener
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis Kraftesløshed, Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Epistaxis, Hoste
Hud og subkutane væv Alopeci, Palmar-plantar erytrodysæstesi Hudkløe, Hududslæt, Tør hud
Vaskulære sygdomme Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Venstresidig hjerteinsufficiens
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Undersøgelser Forhøjet bilirubin
Hud og subkutane væv Negleforandringer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel pneumonitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Torsades de pointes-takykardi, Ventrikulære arytmier
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Vaskulære sygdomme Pulmonal hypertension

* Akut nyresvigt er forekommet som følge af alvorlig dehydrering pga. diarré. 

Interaktioner

 • Lapatinib metaboliseres af CYP3A4 og CYP3A5. Forsigtighed ved samtidig anvendelse af potente hæmmere (fx azoler og proteasehæmmere) og induktorer (fx carbamazepin, rifampicin og naturlægemidler som indeholder perikon) af CYP3A4, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Biotilgængeligheden reduceres af syrepumpehæmmere.
 • Kombination med paclitaxel kan give svær neutropeni med diarré.
 • Samtidig indtagelse af grapefrugtjuice bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 5 dage efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Lapatinib er rettet mod de epidermale vækstfaktorreceptorer HER1 og HER2.
 • Blokering af disse receptorer forhindrer aktivering af signalkaskader og hæmmer yderligere aktivitet, der er forbundet med disse receptorer.

Farmakokinetik

 • Samtidig fødeindtagelse øger biotilgængeligheden op til 4 gange.
 • Omfattende metabolisering via CYP3A4 og CYP3A5.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Indholdsstoffer

Lapatinib.

Lægemiddelformer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Hjælpestoffer
filmovertrukne tabletter 250 mg
Farve
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 250 mg 567028
84 stk.
10.847,70 129,14 645,70
(BEGR) filmovertrukne tabletter 250 mg 445474
105 stk.
13.555,45 129,10 645,50

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  250 mg

Præg:
XJG, GS
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 11 x 19
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 24. februar 2022)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 18. februar 2022)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 18. februar 2022)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 18. februar 2022)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 18. februar 2022)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

27.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...