Thalidomide "Celgene"

L04AX02
 
 
Middel mod myelomatose.

Anvendelsesområder

 • Ubehandlet myelomatose i kombination med melphalan og prednison som førstevalgsbehandling af voksne > 65 år, eller som er uegnede til højdosis kemoterapi.

Thalidomid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til myelomatose og behandling heraf. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg thalidomid. 

Doseringsforslag

Voksne. 200 mg dgl. i kombination med melphalan og prednison i højst 12 cykli a 42 dages varighed. Se i øvrigt speciallitteratur eller produktresumé

 

Ældre > 75 år. Startdosis bør reduceres til 100 mg dgl.
Bør tages inden sengetid for at mindske somnolens. 

 

Bemærk

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Bør tages inden sengetid for at mindske somnolens.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.

Kontraindikationer

 • Manglende evne til at overholde nødvendige præventionsforholdsregler.
 • Svær overfølsomhedsreaktion på thalidomidanaloger pga. risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved tidligere tromboembolisk tilfælde, samtidig indgift af erytropoetiske midler eller hormonsubstitution pga. risiko for tromboemboli. Antikoagulation anbefales.
 • Risiko for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Opmærksomhed på tidlige symptomer på PML, der kan omfatte nye eller forværrede neurologiske symptomer. Ved mistanke om PML skal behandlingen seponeres, indtil denne er udelukket.
 • Da der er rapporteret tilfælde af hypotyroidisme, bør komorbide tilstande, der påvirker thyroideafunktionen, kontrolleres før opstart af behandlingen. Monitorering af thyroideafunktionen anbefales ved behandlingsstart og fortløbende derefter.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Obstipation.
Svimmelhed.
Dysæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati, Tremor.
Somnolens.
Perifere ødemer.
Almindelige (1-10 %) Pancytopeni.
Bradykardi, Hjerteinsufficiens.
Høretab.
Mundtørhed, Opkastning.
Kraftesløshed, Temperaturstigning, Utilpashed.
Kramper.
Akut myeloid leukæmi.
Koordinationsbesvær.
Depression, Konfusion.
Nyresvigt.
Dyspnø, Interstitiel lungesygdom, Pneumoni.
Alvorlige hudreaktioner, Hududslæt, Tør hud.
Dyb venetrombose, Lungeemboli.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Myelodysplastisk syndrom.
Atrieflimren, AV-blok, Myokardieinfarkt.
Tarmobstruktion.
Ikke kendt Hypotyroidisme*.
Gastro-intestinal blødning eller perforation, Pancreatitis.
Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner, Stevens-Johnsons syndrom.
Alvorlige infektioner, Virale infektioner.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Tumorlysesyndrom.
Forværring af parkinsonisme, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Amenoré, Seksuelle forstyrrelser.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Leukocytoklastisk vasculitis, Pulmonal hypertension.

* Se også Forsigtighedsregler

 

Bivirkningsfrekvenser som er rapporteret ved kombination med melphalan og prednison.  

Interaktioner

Virkningen af lægemidler, som har sederende effekt eller fremkalder bradykardi eller neuropati, kan forstærkes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Thalidomid er et kendt potent teratogent lægemiddel. Se endvidere Thalidomid og analoger

Referencer: 1550, 3966, 4506

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder må kun behandles, såfremt et særligt svangerskabsforebyggende program overholdes.  

Mandlige patienter skal benytte sikker antikonception under behandlingen og i mindst 1 uge efter behandlingens ophør.  

Der henvises i øvrigt til produktresumé og særligt informationsmateriale, der udleveres til behandler. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Thalidomid virker immunmodulerende, antiinflammatorisk og potentielt antineoplastisk. Endvidere virker det som et centralt aktivt, non-barbiturat hypnotisk sedativ.  

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-5 timer.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Udskilles i sæd.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af thalidomid bør der anvendes handsker. Gravide bør ikke håndtere thalidomid. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) hårde kapsler 50 mg 025917
28 stk. (blister)
3.028,10 108,15 216,29

Foto og identifikation

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
Thalidomide 50 mg, CELGENE
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 50 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4506. Vargesson N. Thalidomide-induced teratogenesis: history and mechanisms. Birth Defects Res C Embryo Today. 2015; 105(2):140-56, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26043938 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

24.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...