Toctino

D11AH04
 
 

Hudmiddel af retinoidgruppen til systemisk anvendelse. Syntetisk derivat af A-vitamin. 

Anvendelsesområder

Svær kronisk håndeksem, der ikke responderer på behandling med potente topikale steroider.

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 10 mg eller 30 mg alitretinoin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 30 mg 1 gang dgl.
 • Ved bivirkninger kan dosis reduceres til 10 mg 1 gang dgl.
 • Behandlingsvarighed 12-24 uger.
 • Ved udebleven effekt efter 12 uger bør det overvejes at seponere behandlingen.
 • I tilfælde af tilbagefald kan patienterne have gavn af nyt behandlingsforløb med alitretinoin.


Bemærk: 

 • Synkes hele med et glas vand.
 • Tages til et hovedmåltid.
 • Kapslen må ikke tygges eller åbnes.

 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 30-60 ml/min.

  Erfaring savnes pga. utilstrækkelige data.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for retinoider
 • Fructoseintolerans
 • Ukontrolleret hyperkolesterolæmi, hypertriglyceridæmi eller hypotyroidisme
 • Hypervitaminosis A
 • Samtidig tilskud af vitamin A eller behandling med tetracyclin
 • Kvinder i den fertile alder, medmindre præventionsprogrammet følges.

Forsigtighedsregler

 • Nuværende eller tidligere depression pga. risiko for forværring.
 • Kapslerne indeholder soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

 

Kontrolforanstaltninger 

 • Serum-kolesterol og triglycerider bør monitoreres.
 • Behandlingen bør seponeres, hvis der forekommer symptomer på pancreatitis.
 • Medicinsk overvåget graviditetstest udføres 1 måned før behandlingsstart, ved behandlingens start, regelmæssigt under behandlingen (sædvanligvis 1 gang om måneden) og 5 uger efter behandlingens afslutning. Datoer og resultater skal dokumenteres.
 • Ordination til kvinder i den fertile alder bør begrænses til 30 dages behandling og må kun finde sted, når der forud er draget omsorg for:
  • opfølgning på månedlig basis
  • at kvinden ikke er gravid
  • at der anvendes mindst én og helst to sikre præventionsmidler inkl. en barrieremetode i mindst 1 måned inden behandlingsstart, og at denne fortsættes i behandlingsperioden og mindst en måned efter behandlingsophør
  • kvinden er informeret om, at der i tilfælde af graviditet under behandlingen vil være tungtvejende grunde til at anbefale svangerskabsafbrydelse
  • kvinden bekræfter, at hun har forstået og accepterer ovenstående
  • lægen sikrer sig, at patienten har tilstrækkeligt forståelsesniveau.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Trombocytose
Øre og labyrint Tinnitus
Det endokrine system Thyroideapåvirkning
Øjne Conjunctivitis Øjenirritation, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression
Hud og subkutane væv Alopeci, Dermatitis, Eksem Rødme, Tør hud
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Katarakt, Sløret syn
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Fotofobi
Nervesystemet Benign intrakraniel trykstigning
Hud og subkutane væv Hårforandringer, Negleforandringer
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Enterocolitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet
Psykiske forstyrrelser Humørforstyrrelser, Suicidaltanker
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer

Knogleændringer er set efter længere tids behandling med høje doser retinoider. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Toctino
 • Samtidig behandling med tetracycliner skal undgås, da dette kan medføre benign intrakraniel trykstigning.
 • Samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere, som fx itraconazol, øger koncentrationen af alitretinoin i plasma, og dosisreduktion til 10 mg bør overvejes. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig behandling med potente CYP2C9-hæmmere (som fx fluconazol) eller potente CYP2C8-hæmmere bør ligeledes medføre en dosisreduktion af alitretinoin.
 • Alitretinoin kan øge eksponeringen af CYP2C8-substrater, og derfor anbefales samtidig administration med amiodaron (et CYP2C8-substrat med lang halveringstid og smalt terapeutisk indeks) ikke. Forsigtighed bør udvises, hvis alitretinoin administreres samtidig med andre lægemidler, der er substrater for CYP2C8 (fx paclitaxel).
 • Ved administration af alitretinoin sammen med simvastatin reduceres plasmakoncentrationen af simvastatin med op til 25 %.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Betydelig risiko for human teratogenicitet. Der er meget få humane data for alitretinoin. Alitretinoin er beslægtet med tretinoin, der er et potent teratogen, og alitretinoin må derfor ikke anvendes under graviditet. Der henvises til forsigtighedsreglerne og produktresuméet.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4049, 4050, 4051

 

Fertile kvinder og mænd

Særlige forhold gør sig gældende for behandling af kvinder i den fertile alder. Se forsigtighedsregler.  

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der findes ingen humane data, men på grund af virkningsmekanismen frarådes behandling under amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Symptomer på hypervitaminosis A. Symptomer på akut vitamin A-toksicitet omfatter hovedpine, kvalme, opkastning, omtågethed, irritabilitet, papilødem, dobbeltsyn, døsighed, øget intrakranielt tryk, hypercalcæmi, hypertriglyceridæmi og pruritus. 

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ukendt. 

Alitretinoin har vist immunmodulatoriske og anti-inflammatoriske virkninger: 

 • Undertrykker produktionen af kemokiner, som er involveret i aktivering af leukocytter til de betændte hudområder.
 • Mindsker forøgelse af T-lymfocytter og antigen-præsenterende celler.
 • Hæmmer virkningen på celledifferentiering.

Farmakokinetik

 • Absorberes i varierende grad fra mave-tarm-kanalen.
 • Biotilgængeligheden er endnu ikke fastslået, men øges ved samtidig fødeindtagelse.
 • Metaboliseres i leveren af CYP3A4 til bl.a. 4-oxo-alitretinoin, der udskilles gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
bløde kapsler 10 mg, GSK Pharma  
bløde kapsler 10 mg, GSK Pharma (2care4)  kærv: ikke oplyst
bløde kapsler 30 mg, GSK Pharma  
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages til et hovedmåltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele med et glas vand.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, i følgende tilfælde: 

 • Patienten har refraktær svær kronisk håndeksem. Patienten er udredt for kontaktallergi med epikutantest tilrettelagt efter en eksponeringskortlægning og med priktest, hvis det er relevant og
 • patientens eksem har ikke responderet på behandling med kombination af lokalsteroidsalve gruppe III-IV og fugtighedscreme i 1-2 måneder, derefter intermitterende og
 • patientens eksem har ikke responderet på eller patienten er intolerant over for mindst én anden billigere systemisk behandling med acitretin*, azathioprin, ciclosporin, methotrexat eller mycophenolatmofetil**, eller patienten har kontraindikation mod alle de førnævnte behandlinger.

* Kvinder i fertil alder er undtaget pga. risiko for fosterskader. 

**Da behandlingsprisen er på niveau med Toctino, imødekommer Sundhedsstyrelsen ansøgninger, hvor behandling med mycophenolatmofetil er afprøvet som eneste systemiske behandling. 

Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, da et behandlingsforsøg med Toctino iflg. produktresumeet kan vare fra 12 til 24 uger afhængig af effekten. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Dermatolog) bløde kapsler 10 mg 425273
30 stk. (blister)
3.219,35 107,31 214,62
(NBS) (Dermatolog) bløde kapsler 10 mg  (2care4) 061219
30 stk. (blister)
2.893,75 96,46 192,92
(NBS) (Dermatolog) bløde kapsler 30 mg 387204
30 stk. (blister)
3.591,95 119,73 79,82

Substitution

bløde kapsler 10 mg
Alitretinoin "Orifarm" Orifarm Generics, Alitretinoin, bløde kapsler 10 mg
Alitretinoin "Paranova" (Parallelimport), Alitretinoin, bløde kapsler 10 mg
 
bløde kapsler 30 mg
Alitretinoin "Orifarm" Orifarm Generics, Alitretinoin, bløde kapsler 30 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Bløde kapsler  10 mg

Præg:
A1
Kærv: Ikke relevant
Farve: Brun
Mål i mm: 7 x 11
bløde kapsler 10 mg
 
 
 

Bløde kapsler  30 mg

Præg:
A3
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8 x 13
bløde kapsler 30 mg
 
 
 

Referencer

4051. Schaefer C, Meister R, Weber-Schoendorfer C. Isotretinoin exposure and pregnancy outcome: an observational study of the Berlin Institute for Clinical Teratology and Drug Risk Assessment in Pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2010; 281(2):221-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19444462 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4049. Dai WS, LaBraico JM, Stern RS. Epidemiology of isotretinoin exposure during pregnancy. J Am Acad Dermatol. 1992; 26(4):599-606, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1597546 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4050. Lammer EJ, Chen DT, Hoar RM et al. Retinoic acid embryopathy. N Engl J Med. 1985; 313(14):837-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3162101 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

09.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...