RoActemra

L04AC07
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Rekombinant humaniseret monoklonalt antistof, der bindes specifikt til IL-6 receptorer

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær reumatoid artritis som monoterapi eller i kombination med methotrexat til patienter, der ikke tidligere har været i behandling med methotrexat, eller hvor behandling med methotrexat, csDMARDs eller TNF-antagonister er utilstrækkelig eller ikke tåles.
 • Systemisk juvenil idiopatisk artritis som monoterapi eller i kombination med methotrexat, hvor behandling med NSAID eller systemiske glukokortikoider er utilstrækkelig.
 • Polyartikulær juvenil idiopatisk artritis som monoterapi eller i kombination med methotrexat, hvor behandling med methotrexat alene er utilstrækkelig.
 • Kæmpecellearteritis.
 • CAR-T-celleinduceret svær eller livstruende cytokinfrigivelsessyndrom.

Tocilizumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 162 mg tocilizumab. 

Injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 1 pen indeholder 162 mg tocilizumab. 

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg tocilizumab. 

Doseringsforslag

Reumatoid artritis 

 • Subkutant
  • Voksne. 162 mg s.c. 1 gang ugentlig.
 • Intravenøst
  • Voksne. 8 mg/kg legemsvægt i.v., dog højst 800 mg, 1 gang hver 4. uge. Gives som i.v. infusion over 1 time.

Systemisk juvenil idiopatisk artritis 

 • Intravenøst
  • Børn ≥ 30 kg. 8 mg/kg legemsvægt i.v. hver 2. uge.
  • Børn < 30 kg. 12 mg/kg legemsvægt i.v. hver 2. uge.
  • Gives som i.v. infusion over 1 time.
  • Bør ikke anvendes til børn < 2 år.
 • Subkutant
  • Børn ≥ 30 kg. 162 mg s.c. hver uge.
  • Børn < 30 kg. 162 mg s.c. hver 2. uge.
  • Bør ikke anvendes til børn < 1 år eller < 10 kg.
  • Glemt subkutan dosis kan tages op til 7 dage efter planlagt dosis. Næste dosis tages til planlagt tid.

Polyartikulær juvenil idiopatisk artritis 

 • Intravenøst
  • Børn ≥ 30 kg. 8 mg/kg legemsvægt i.v. hver 4. uge.
  • Børn < 30 kg. 10 mg/kg legemsvægt i.v. hver 4. uge.
  • Gives som i.v. infusion over 1 time.
  • Bør ikke anvendes til børn < 2 år.
 • Subkutant
  • Børn ≥ 30 kg. 162 mg s.c. hver 2. uge.
  • Børn < 30 kg. 162 mg s.c. hver 3. uge.
  • Bør ikke anvendes til børn < 2 år eller < 10 kg.
  • Glemt subkutan dosis kan tages op til 7 dage efter planlagt dosis. Næste dosis tages til planlagt tid.

Kæmpecellearteritis 

 • Subkutant
  • Voksne. 162 mg s.c. hver 2. uge kan evt. øges til 1 gang ugentlig.

Cytokinfrigivelsessyndrom 

  • Voksne og børn ≥ 30 kg. 8 mg/kg legemsvægt i.v.
  • Voksne og børn < 30 kg. 12 mg/kg legemsvægt i.v.
  • Ved manglende respons kan der gives yderligere 3 doser med mindst 8 timers mellemrum.
  • Gives som i.v. infusion over 1 time.
  • Bør ikke anvendes til børn < 2 år.

 

Bemærk: 

 • Dosis skal justeres (dosisreduktion, behandlingspause eller seponering) ved abnorme leverenzymværdier, lavt neutrofil- eller trombocyttal), se produktresumé.

Kontraindikationer

Aktiv, svær infektion.

Forsigtighedsregler

Leverskade 

 • Da der i sjældne tilfælde er set alvorlig transplantationskrævende leverskade, bør patienter anbefales straks at søge lægehjælp ved tegn på leverskader.
 • Behandling bør ikke påbegyndes ALAT/ASAT-værdier > 5 gange øvre normalgrænse.
 • Forsigtighed skal udvises, når behandling påbegyndes ved ALAT/ASAT-værdier > 1,5 gange øvre normalgrænse.
 • ALAT/ASAT skal monitoreres hver 4.-8. uge i de første 6 måneder af behandlingen, herefter hver 12. uge.
 • Ved unormale leverenzymværdier opstået under behandlingen kan dosisreduktion, behandlingspause eller permanent seponering blive nødvendigt, se produktresumé.

Hæmatologiske virkninger  

 • Behandling bør ikke påbegyndes ved trombocyttal < 50 x 109/l eller neutrofiltal < 2 x 109/l.
 • Trombocyttal og neutrofiltal bør kontrolleres 4-8 uger efter behandlingsstart og derefter jævnligt under behandlingen.

Andre forsigtighedsregler 

 • Lipidparametre kontrolleres 4-8 uger efter behandlingsstart.
 • Forsigtighed ved akut eller kronisk infektion og ved anamnese med gentagne infektioner eller andre sygdomme, der øger risikoen for infektioner, herunder diverticulitis, diabetes og interstitiel lungesygdom.
 • Forsigtighed ved tidligere intestinal ulceration eller diverticulitis.
 • Forud for behandling med biologiske antireumatika screenes anamnestisk mhp. latent tuberkulose. Latent tuberkulose skal behandles med standard tuberkulosebehandling, inden behandling med tocilizumab påbegyndes.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Neutropeni.
Infektion i øvre luftveje.
Hyperkolesterolæmi.
Hovedpine.
Rhinitis.
Almindelige (1-10 %) Hypofibrinogenæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Conjunctivitis.
Abdominalsmerter, Diarré, Gastritis, Kvalme, Orale ulcera.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Urticaria.
Herpes simplex, Herpes zoster, Hudinfektion.
Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Vægtøgning.
Dyspnø, Hoste, Pneumoni.
Hudkløe, Hududslæt.
Hypertension, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypotyroidisme.
Diverticulitis, Gastro-duodenale ulcera, Stomatitis.
Hypertriglyceridæmi.
Nyresten.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hepatitis, Hepatotoksicitet.
Meget sjældne (< 0,01 %) Leverinsufficiens.
Anafylaktisk reaktion*, Stevens-Johnsons syndrom.

* Anafylaktiske reaktioner er generelt observeret under 2. til 5. infusion af tocilizumab. 

Interaktioner

 • In vitro-studier viser, at IL-6 kan medføre en reduktion i ekspressionen af CYP-enzymerne CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4. Ved hæmning af IL-6, som følge af behandlingen med tocilizumab, må man derfor forvente, at ekspressionen af disse enzymer normaliseres, og at dosis af lægemidler, der omsættes af disse CYP-enzymer, muligvis skal justeres. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af andre biologiske midler, fx TNF-antagonister, anbefales ikke pga. øget infektionsrisiko.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en noget øget risiko. 

Referencer: 1550, 3966, 4518, 4519

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer IL-6 medieret signalering og derved inflammationsreaktioner. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed (s.c.) 80-96 %.
 • Maksimal plasmakoncentration 2-5 døgn (s.c.).
 • Plasmahalveringstiden er koncentrationsafhængig og er faldende fra 18 dage til 5 dage ved faldende koncentrationer inden for et dosisinterval.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 6,1-6,5 

Håndtering

Injektionsvæske 

 • Injektionssprøjte eller pen må ikke rystes.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Koncentrat til infusionsvæske 

 • Tilberedning af infusionsvæske
 • Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til totalvolumen på 100 ml (ved patienter < 30 kg dog kun 50 ml).
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

Injektionsvæske 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Når injektionssprøjten eller pennen er taget ud af køleskabet, kan den opbevares i højst 8 timer ved højst 30°C, men bør anvendes umiddelbart.

 

Koncentrat til infusionsvæske 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig opløsning er kemisk holdbart i 24 timer opbevaret i køleskab (2-8º C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Tocilizumabinjektionsvæske, opl. i pen  162 mginjektionsvæske, opl. i sprøjte  162 mgkonc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml
L-Arginin : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
L-Argininhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
L-Histidin : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
L-Histidinhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
L-Methionin : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
Natriumdihydrogenphosphat : konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml
Saccharose : konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 162 mg 577505
4 stk.
9.588,90 2.397,23 295,95
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg 063926
4 stk.
9.588,90 2.397,23 295,95
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 170062
4 ml
1.178,55 294,64 294,64
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 170085
10 ml
2.900,20 290,02 290,02
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 170107
20 ml
5.753,95 287,70 287,70

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4519. Nakajima K, Watanabe O, Mochizuki M ET AL. Pregnancy outcomes after exposure to tocilizumab: A retrospective analysis of 61 patients in Japan. Mod Rheumatol. 2016; 26(5):667-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26873562 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4518. Ananin VF, Timonin VM. Scientific and technologic aspects of equipping the preventive services department during general mass screening of the population. Sov Zdravookhr. 1989; (1):33-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2734657 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

21.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...