RoActemra

L04AC07
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Rekombinant humaniseret monoklonalt antistof, der bindes specifikt til IL-6 receptorer

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær reumatoid artritis som monoterapi eller i kombination med methotrexat til patienter, der ikke tidligere har været i behandling med methotrexat, eller hvor behandling med methotrexat, DMARDs eller TNF-antagonister er utilstrækkelig eller ikke tåles.
 • Systemisk juvenil idiopatisk artritis som monoterapi eller i kombination med methotrexat, hvor behandling med NSAID eller systemiske glukokortikoider er utilstrækkelig.
 • Polyartikulær juvenil idiopatisk artritis som monoterapi eller i kombination med methotrexat, hvor behandling med methotrexat alene er utilstrækkelig.
 • Kæmpecellearteritis.
 • CAR-T-celleinduceret svær eller livstruende cytokinfrigivelsessyndrom.

Tocilizumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder 162 mg tocilizumab. 

Injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 1 pen indeholder 162 mg tocilizumab. 

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg tocilizumab. 

Doseringsforslag

Reumatoid artritis 

 • Subkutant
  • Voksne. 162 mg s.c. 1 gang ugentlig.
 • Intravenøst
  • Voksne. 8 mg/kg legemsvægt i.v., dog højst 800 mg, 1 gang hver 4. uge. Gives som i.v. infusion over 1 time.

Systemisk juvenil idiopatisk artritis 

 • Intravenøst
  • Børn ≥ 30 kg. 8 mg/kg legemsvægt i.v. hver 2. uge.
  • Børn < 30 kg. 12 mg/kg legemsvægt i.v. hver 2. uge.
  • Gives som i.v. infusion over 1 time.
  • Bør ikke anvendes til børn < 2 år.
 • Subkutant
  • Børn ≥ 30 kg. 162 mg s.c. hver uge.
  • Børn < 30 kg. 162 mg s.c. hver 2. uge.
  • Bør ikke anvendes til børn < 1 år eller < 10 kg.
  • Glemt subkutan dosis kan tages op til 7 dage efter planlagt dosis. Næste dosis tages til planlagt tid.

Polyartikulær juvenil idiopatisk artritis 

 • Intravenøst
  • Børn ≥ 30 kg. 8 mg/kg legemsvægt i.v. hver 4. uge.
  • Børn < 30 kg. 10 mg/kg legemsvægt i.v. hver 4. uge.
  • Gives som i.v. infusion over 1 time.
  • Bør ikke anvendes til børn < 2 år.
 • Subkutant
  • Børn ≥ 30 kg. 162 mg s.c. hver 2. uge.
  • Børn < 30 kg. 162 mg s.c. hver 3. uge.
  • Bør ikke anvendes til børn < 2 år eller < 10 kg.
  • Glemt subkutan dosis kan tages op til 7 dage efter planlagt dosis. Næste dosis tages til planlagt tid.

Kæmpecellearteritis 

 • Subkutant
  • Voksne. 162 mg s.c. 1 gang ugentlig.

Cytokinfrigivelsessyndrom 

  • Voksne og børn ≥ 30 kg. 8 mg/kg legemsvægt i.v.
  • Voksne og børn < 30 kg. 12 mg/kg legemsvægt i.v.
  • Ved manglende respons kan der gives yderligere 3 doser med mindst 8 timers mellemrum.
  • Gives som i.v. infusion over 1 time.
  • Bør ikke anvendes til børn < 2 år.

 

Bemærk: 

 • Dosis skal justeres (dosisreduktion, behandlingspause eller seponering) ved abnorme leverenzymværdier, lavt neutrofil- eller trombocyttal), se produktresumé.

Kontraindikationer

Aktiv, svær infektion.

Forsigtighedsregler

Leverskade 

 • Da der i sjældne tilfælde er set alvorlig transplantationskrævende leverskade, bør patienter anbefales straks at søge lægehjælp ved tegn på leverskader.
 • Behandling bør ikke påbegyndes ALAT/ASAT-værdier > 5 gange øvre normalgrænse.
 • Forsigtighed skal udvises, når behandling påbegyndes ved ALAT/ASAT-værdier > 1,5 gange øvre normalgrænse.
 • ALAT/ASAT skal monitoreres hver 4.-8. uge i de første 6 måneder af behandlingen, herefter hver 12. uge.
 • Ved unormale leverenzymværdier opstået under behandlingen kan dosisreduktion, behandlingspause eller permanent seponering blive nødvendigt, se produktresumé.

Hæmatologiske virkninger  

 • Behandling bør ikke påbegyndes ved trombocyttal < 50 x 109/l eller neutrofiltal < 2 x 109/l.
 • Trombocyttal og neutrofiltal bør kontrolleres 4-8 uger efter behandlingsstart og derefter jævnligt under behandlingen.

Andre forsigtighedsregler 

 • Lipidparametre kontrolleres 4-8 uger efter behandlingsstart.
 • Forsigtighed ved akut eller kronisk infektion og ved anamnese med gentagne infektioner eller andre sygdomme, der øger risikoen for infektioner, herunder diverticulitis, diabetes og interstitiel lungesygdom.
 • Forsigtighed ved tidligere intestinal ulceration eller diverticulitis.
 • Forud for behandling med biologiske antireumatika screenes anamnestisk mhp. latent tuberkulose. Latent tuberkulose skal behandles med standard tuberkulosebehandling, inden behandling med tocilizumab påbegyndes.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Neutropeni.
Infektion i øvre luftveje.
Hyperkolesterolæmi.
Hovedpine.
Rhinitis.
Almindelige (1-10%) Hypofibrinogenæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Conjunctivitis.
Abdominalsmerter, Diarré, Gastritis, Kvalme, Orale ulcera.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Urticaria.
Herpes simplex, Herpes zoster, Hudinfektion.
Infusionsrelaterede reaktioner.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Vægtøgning.
Dyspnø, Hoste, Pneumoni.
Hudkløe, Hududslæt.
Hypertension, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypotyroidisme.
Diverticulitis, Gastro-duodenale ulcera, Stomatitis.
Hypertriglyceridæmi.
Nyresten.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Hepatotoksicitet.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverinsufficiens.
Anafylaktisk reaktion*, Stevens-Johnsons syndrom.

* Anafylaktiske reaktioner er generelt observeret under 2. til 5. infusion af tocilizumab. 

Interaktioner

In vitro-studier viser, at IL-6 kan medføre en reduktion i ekspressionen af CYP-enzymerne CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4. Ved hæmning af IL-6, som følge af behandlingen med tocilizumab, må man derfor forvente, at ekspressionen af disse enzymer normaliseres, og at dosis af lægemidler, der omsættes af disse CYP-enzymer, muligvis skal justeres. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en noget øget risiko. 

Referencer: 1550, 3966, 4518, 4519

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer IL-6 medieret signalering og derved inflammationsreaktioner. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed (s.c.) 80-96%.
 • Maksimal plasmakoncentration 2-5 døgn (s.c.).
 • Plasmahalveringstiden er koncentrationsafhængig og er faldende fra 18 dage til 5 dage ved faldende koncentrationer inden for et dosisinterval.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 6,1-6,5 

Håndtering

Injektionsvæske 

 • Injektionssprøjte eller pen må ikke rystes.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Koncentrat til infusionsvæske 

 • Tilberedning af infusionsvæske
 • Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til totalvolumen på 100 ml (ved patienter < 30 kg dog kun 50 ml).
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

Injektionsvæske 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Når injektionssprøjten eller pennen er taget ud af køleskabet, kan den opbevares i højst 8 timer ved højst 30°C, men bør anvendes umiddelbart.

 

Koncentrat til infusionsvæske 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig opløsning er kemisk holdbart i 24 timer opbevaret i køleskab (2-8º C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Tocilizumabinjektionsvæske, opl. i pen  162 mginjektionsvæske, opl. i sprøjte  162 mgkonc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml
L-Arginin : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
L-Argininhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
L-Histidin : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
L-Histidinhydrochlorid : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
L-Methionin : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg
Natriumdihydrogenphosphat : konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml
Saccharose : konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 162 mg, injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 162 mg 577505
4 stk.
9.588,90 295,95
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 162 mg 063926
4 stk.
9.588,90 295,95
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 170062
4 ml
1.208,35 302,09
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 170085
10 ml
2.974,15 297,42
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 170107
20 ml
5.901,05 295,05

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4519. Nakajima K, Watanabe O, Mochizuki M ET AL. Pregnancy outcomes after exposure to tocilizumab: A retrospective analysis of 61 patients in Japan. Mod Rheumatol. 2016; 26(5):667-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26873562 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4518. Ananin VF, Timonin VM. Scientific and technologic aspects of equipping the preventive services department during general mass screening of the population. Sov Zdravookhr. 1989; (1):33-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2734657 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

31.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...