Noritren®

N06AA10
 
 
Tricyklisk antidepressivum.

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg, 25 mg eller 50 mg nortriptylinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 25 mg 2 gange dgl., stigende med 25 mg hver 2. dag til højst 150 mg dgl. fordelt på 1-2 doser. 

 

Ældre 

Initialt 10 mg 2 gange dgl., gradvis stigende til 75 mg dgl. fordelt på 1-2 doser. 

 

Bemærk: 

 • Vedligeholdelsesdosis fastlægges på baggrund af koncentrationsmåling, som foretages 1 uge efter initial maksimal dosis.
 • Erfaring savnes for børn og unge under 18 år.

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, ataksi, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og abdominalsmerter bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger eller længere.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag eller skifte til escitalopram dråber, som kan gives i passende fortynding.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Kontraindikationer

MAO-hæmmere 

Samtidig behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin) er kontraindiceret. Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation. Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. 

 

Hjertelidelser 

Behandling med nortriptylin er kontraindiceret ved hjerteinsufficiens, AV-blok, kardielle ledningsforstyrrelser samt i mindst 6 måneder efter akut myokardieinfarkt. 

Forsigtighedsregler

Cariesrisiko  

På grund af øget cariesrisiko tilrådes regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.  

 

Diabetes mellitus  

Risiko for påvirkning af den glykæmiske kontrol hos patienter med diabetes mellitus.  

 

Hyperthyroidisme  

Øget risiko for arytmier. Patienten følges nøje.  

 

Hypomani eller mani  

Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani. Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin. Ved udvikling af mani anbefales behandlingen seponeret eller, hvis der kommer seponeringssymptomer, udtrappet, da disse kan bidrage til at forværre manien.  

 

Kardiovaskulær lidelse  

Overdødelighed er set ved behandling med TCA hos patienter med hjertelidelser, især af arteriosklerotisk art. Kardielle ledningsforstyrrelser kan forværres.  

 

Kramper  

Nortriptylin kan sænke krampetærsklen. Forsigtighed ved fx epilepsi. Behandlingen seponeres ved tegn på nedsat krampetærskel.  

 

Leverinsufficiens  

Metaboliseres hovedsageligt i leveren. Forsigtig dosering ved nedsat leverfunktion. Plasmakoncentrationsmåling anbefales.  

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Nortriptylin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

 

Risiko for forlænget QT-interval  

QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50 % eller mere.  

Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere for forlænget QT-interval, bl.a.:  

 • Elektrolytforstyrrelser
 • Bradykardi
 • Strukturel hjertesygdom
 • Hypothyroidisme
 • Samtidig behandling med diuretika
 • Kvinder
 • Ældre.

Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.  

 

Risiko for overdosering  

Opmærksomhed på den mulige risiko for overdosering i suicidalt øjemed.  

 

Skizofreni  

De psykotiske symptomer kan forværres, især hvis nortriptylin er eneste behandling. Skizofreni er en relativ kontraindikation på grund af risiko for provokation respektivt eksacerbation af symptomer.  

 

Suicidaltanker og -adfærd  

Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.  

 

Tilstande der påvirkes af den antikolinergiske effekt  

En række tilstande kan forværres pga. den antikolinerge effekt, bl.a.:  

 • Autonom neuropati
 • GI-obstruktion
 • Glaukom
 • Hjertesvigt
 • Myastenia gravis
 • Prostatahyperplasi
 • Tyrotoksikose
 • Vandladningsbesvær.

 

Ældre  

Forsigtighed pga. overdødelighed hos ældre ved behandling med TCA samt øget følsomhed for ortostatisk hypotension og evt. antikolinerge bivirkninger. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Palpitationer, Takykardi.
Akkommodationsbesvær.
Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Svimmelhed.
Vægtøgning.
Hovedpine, Tremor.
Døsighed.
Øget svedtendens.
Ortostatisk hypotension.
Almindelige (1-10 %) AV-blok, Grenblok.
Pupildilatation.
Smagsforstyrrelser.
Træthed.
Ekg-forandringer  (herunder forlænget QT-interval* og øget bredte af QRS-komplekset).
Ataksi, Paræstesier.
Koncentrationsbesvær, Konfusion.
Erektil dysfunktion, Nedsat libido.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Tinnitus.
Forhøjet intraokulært tryk.
Tungeødem.
Ansigtsødem.
Kramper.
Angst, Mani.
Urinretention.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Eosinofili, Knoglemarvsdepression, Trombocytopeni.
Arytmier.
Paralytisk ileus.
Leverpåvirkning.
Delirium, Hallucinationer.
Gynækomasti.
Alopeci, Fotosensibilitet.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Schwarts-Bartters syndrom (SIADH) og suicidal adfærd er set, men med ukendt hyppighed.
 • Delirium er set hos ældre, mens hallucinationer hovedsageligt er forekommet hos skizofrene patienter og i meget sjældne tilfælde hos andre patienter.
 • Der er set forøget risiko for knoglebrud hos patienter over 50 år ved langvarig behandling med tricykliske antidepressiva, men øget risiko for afkalkning af knoglerne ses også ved ubehandlet depression.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere kan forårsage hypertensive kriser og er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI og lithium) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom. Se SSRI.
 • Samtidig brug af CYP2D6-hæmmere vil øge plasmakoncentrationen af nortriptylin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Ved kombination med valproat er der set øgning af plasmakoncentrationen af nortriptylin med 55 %.
 • Samtidig indgift af adrenalin og noradrenalin kan udløse hypertensive kriser. Dopamin frigør noradrenalin og kan givet sammen med nortriptylin øge blodtrykket.
 • Plasmakoncentrationen af nortriptylin kan nedsættes ved samtidig indgift af barbiturater - specielt phenobarbital og enzyminducerende antiepileptika (fx carbamazepin).
 • Andre antikolinerge midler (fx antihistaminer og antiparkinsonmidler) øger den antikolinerge effekt.
 • Levodopa forstærker risikoen for hypertension og kardiotoksicitet.
 • Nortriptylin øger plasmakoncentrationen af amfetamin.
 • Forstærker effekten af CNS-supprimerende midler som fx alkohol, hypnotika og stærke analgetika.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Andre tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er tilsammen for nortriptylin og amitriptylin (nortriptylin er en metabolit af amitriptylin) data for ca. 1.400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en vis øget risiko. I det svenske fødselsregister er der data for ca. 2.200 eksponeret for et tricycklisk antidepressivt lægemiddel i første trimester uden øget risiko for medfødte misdannelser (differentiering på enkeltstoffer ikke mulig). I et større datasæt (omkring 6.000 1. trimester eksponerede) fandtes ingen risiko for medfødte hjertemisdannelser ved eksponering for tricykliske antidepressiva (differentiering på enkeltstoffer ikke mulig). 

Irritative seponeringssymptomer er beskrevet ved anvendelse i 3. trimester.
Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 

Referencer: 2785, 3711, 3835, 3878, 3931, 3932, 3933

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Tricycklisk antidepressivum. Hæmmer genoptaget af neurotransmitterne serotonin og noradrenalin. Påvirker desuden flere andre neurotransmittere og receptorer, hvilket har betydning for bivirkningsprofilen.  

Noritriptylin har, som andre antidepressiva, også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus). 

Se endvidere tabel 4 i Antidepressiva

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50% pga. first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 5 timer.
 • Steady state efter ca. 1 uge.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til flere aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 18-44 timer.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde 200-600 nanomol/l.

Indholdsstoffer

Nortriptylinfilmovertrukne tabletter  10 mgfilmovertrukne tabletter  25 mgfilmovertrukne tabletter  50 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg, filmovertrukne tabletter 50 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 401828
100 stk.
67,00 5,03
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 401851
100 stk.
86,75 2,60
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 080507
100 stk.
173,70 2,61

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
NL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
NO
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
NS
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


2785. Larsen ER, Damkier P, Pedersen LH et al. Use of psychotropic drugs during pregnancy and breast-feeding. Acta Psychiatr Scand Suppl. 2015; 445:1-28, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26344706 (Lokaliseret 24. maj 2016)


3931. Huybrechts KF, Palmsten K, Avorn J et al. Antidepressant use in pregnancy and the risk of cardiac defects. N Engl J Med. 2014; 370(25):2397-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24941178 (Lokaliseret 8. november 2018)


3932. Gentile S. Tricyclic antidepressants in pregnancy and puerperium. Expert Opin Drug Saf. 2014; 13(2):207-25, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24383525 (Lokaliseret 8. november 2018)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3933. McElhatton PR, Garbis HM, Eléfant E et al. The outcome of pregnancy in 689 women exposed to therapeutic doses of antidepressants. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS). Reprod Toxicol. 1996; 10(4):285-94, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8829251 (Lokaliseret 8. november 2018)

 
 

Revisionsdato

20.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...