Clopixol®

N05AF05
 
 

1. generations middeldosis-antipsykotikum med moderat sedativ effekt. Thioxantenderivat. Se desuden tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika

Anvendelsesområder

Psykotiske tilstande bortset fra depressioner. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg zuclopenthixol (som dihydrochlorid). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Akut skizofreni, andre akutte psykoser og svær akut uro samt mani 

Voksne. 10-50 mg dgl. evt. op til 75 mg dgl. 

 

Kronisk skizofreni og andre psykoser 

Voksne. 20-40 mg dgl. 

 

Ældre 

2-6 mg dgl, evt. stigende til 10-20 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 17 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Parkinsons sygdom
 • Bloddyskrasier
 • Kredsløbskollaps.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer, da den kliniske betydning af prolaktinstigning ved prolaktinafhængige tumorer er ukendt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Nervesystemet Akatisi, Dyskinesier
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed, Træthed
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Øget muskeltonus Myalgi
Nervesystemet Dystoni, Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Paræstesier, Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet Abnorme drømme, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention Polyuri
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Nasal tilstopning
Hud og subkutane væv Hudkløe, Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Tinnitus Lydfølsomhed
Øjne Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypotermi Feber
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Nedsat muskeltonus Muskelstivhed
Nervesystemet Ataksi, Migræne, Okulogyration, Parkinsonisme, Tardive dyskinesier, Torticollis, Trismus Hyperrefleksi
Psykiske forstyrrelser Apati, Konfusion, Talebesvær
Det reproduktive system og mammae Anorgasme  (kvinder), Erektil dysfunktion Ejakulationsforstyrrelser, Vaginal tørhed, Øget libido
Hud og subkutane væv Dermatitis, Fotosensibilitet, Purpura Hududslæt, Pigmentforandringer i huden, Seborré
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Trombocytopeni
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet
Undersøgelser Forlænget QT-interval*
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi, Nedsat glukosetolerans
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Gynækomasti, Priapisme Galaktoré
Meget sjældne (< 0,01 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom
Lever og galdeveje Kolestatisk hepatitis Icterus
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Ventrikulære arytmier og pludselig uforklarlig død er forekommet.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Midler, der hæmmer CYP2D6 (fx terbinafin, fluoxetin, paroxetin), kan øge plasmakoncentrationen af zuclopenthixol. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Kan hæmme metaboliseringen af codein.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Samtidig brug af metoclopramid kan forøge risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet bør om muligt undgås:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en noget øget risiko. 

Se desuden Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3835

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Zuclopenthixol er et 1. generations middeldosis antipsykotikum med nogen sedativ og autonom effekt og risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 44 %.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid ca. 20 timer.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 7-15 nanomol/l.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 10 mg, Parallelimport (Orifarm)  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 10 mg, Parallelimport  kærv: ikke oplyst

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 061212
100 stk.
169,00 1,69 5,07
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 072800
100 stk.
169,65 1,70 5,09

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Cisordinol Lundbeck, Zuclopenthixol, filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  10 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

09.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...