Revolade

B02BX05
 
 

Anvendelsesområder

 • Voksne med primær immun trombocytopenisk purpura (ITP) som er refraktære over for andre behandlinger med fx kortikosteroider eller immunglobuliner.
 • Børn ≥ 1 år med primær immun trombocytopenisk purpura (ITP) i mindst 6 måneder og som er refraktære over for andre behandlinger med fx kortikosteroider eller immunglobuliner.
 • Trombocytopeni hos voksne med kronisk hepatitis C, hvor graden af trombocytopeni er den primære årsag til, at interferonbaseret behandling ikke kan initieres eller fortsættes.
 • Svær erhvervet aplastisk anæmi hos voksne, som enten er refraktære over for tidligere immunsuppressiv behandling eller tidligere er stærkt behandlede, og som er uegnede til hæmopoietisk stamcelletransplantation.

 

Eltrombopag bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til hæmatologiske sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg, 50 mg eller 75 mg eltrombopag (som eltrombopagolamin). 

Pulver til oral suspension. 1 brev indeholder 25 mg eltrombopag (som eltrombopagolamin). 

Doseringsforslag

Kronisk idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) 

 • Voksne og børn ≥ 6 år. Initialt 50 mg 1 gang daglig.
 • Børn 1-5 år. Initialt 25 mg 1 gang daglig.

 

 • Dosisjustering
  • Dosis justeres derefter efter behov, så der opnås og fastholdes et trombocyttal på 50-150 x 109/l, for at nedsætte risikoen for blødning. Ved dosisjustering øges eller nedsættes den daglige dosis med 25 mg. Der må maksimalt gives 75 mg i døgnet.
  • Trombocyttal < 50 x 109 /l efter mindst 2 ugers behandling
   Daglig dosis øges med 25 mg op til højst 75 mg daglig.
  • Trombocyttal 50-150 x 109 /l
   Anvend laveste eltrombopag-dosis og/eller anden ITP-medicin for at fastholde et trombocyttal, hvor blødning undgås eller reduceres.
  • Trombocyttal 150-250 x 109 /l
   Nedsæt den daglige dosis med 25 mg. Vent derefter 2 uger for at vurdere virkningen af dette.
  • Trombocyttal > 250 x 109 /l
   Seponer eltrombopag. Forøg monitoreringen af trombocyttallet til to gange om ugen. Når trombocyttallet er ≤ 100 x 109/l, genoptages behandlingen med 1 daglig dosis, der er nedsat med 25 mg.

 

 • Bemærk:
  • Hos de fleste patienter tager det 1-2 uger, før der er målbare forhøjelser af trombocyttallet.
  • Behandlingen bør seponeres, hvis trombocyttallet ikke stiger til et niveau, der er tilstrækkeligt til at undgå klinisk relevant blødning efter 4 ugers behandling med 75 mg eltrombopag daglig.
  • Patienter af øst- /sydøstasiatisk oprindelse skal begynde med en nedsat dosis på 25 mg 1 gang daglig.
  • Patienter med nedsat leverfunktion skal begynde med en nedsat dosis på 25 mg 1 gang daglig, og der skal gå mindst 3 uger, før dosis øges.
  • Erfaring savnes vedr. børn < 1 år.

 

Trombocytopeni i forbindelse med kronisk hepatitis C 

 • Voksne. Initialt 25 mg 1 gang daglig.

 

 • Dosisjustering
  • Dosisjustering efter behov, så der opnås og fastholdes et trombocyttal på 50-100 x 109/l, for at nedsætte risikoen for blødning. Der må maksimalt gives 100 mg i døgnet.
  • Trombocyttal < 50 x 109 /l efter mindst 2 ugers behandling
   Daglig dosis øges med 25 mg op til højst 100 mg daglig.
  • Trombocyttal 50-100 x 109 /l
   Anvend laveste eltrombopag-dosis for at undgå dosisreduktioner af peginterferon.
  • Trombocyttal 100-150 x 109 /l
   Nedsæt den daglige dosis med 25 mg. Vent derefter 2 uger for at vurdere virkningen af dette og evt. efterfølgende dosisjusteringer.
  • Trombocyttal >150 x 109 /l
   Seponer eltrombopag. Forøg monitoreringen af trombocyttallet til to gange om ugen. Når trombocyttallet er ≤ 100 x 109/l, genoptages behandlingen med 1 daglig dosis, der er nedsat med 25 mg.
  • Den normale dosisjustering er 25 mg hver 2. uge, indtil trombocyttallet er på et niveau, som tillader initiering af antiviral behandling.
  • Hvis der efter 2 ugers behandling med 100 mg daglig ikke er opnået tilstrækkelig højt trombocyttal til, at antiviral terapi kan indledes, seponeres behandlingen.
  • Behandlingen med eltrombopag afsluttes, når den antivirale terapi seponeres, medmindre andet taler imod dette.

 

 • Bemærk:
  • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

 

Svær aplastisk anæmi 

 • Voksne
  • Intialt 50 mg 1 gang dgl.
  • Dog initialt 25 mg 1 gang dgl. til patienter af østasiatisk oprindelse eller patienter med nedsat leverfunktion.
 • Dosisjustering
  • Dosistitrering for at opnå og fastholde et trombocyttal 50-150 x 109/l. Der må maksimalt gives 150 mg i døgnet.
  • Trombocyttal < 50 x 109 /l efter mindst 2 ugers behandling
   Daglig dosis øges med 50 mg op til højst 150 mg dgl.
   Ved nedsat dosis på 25 mg dgl. øges dosis til 50 mg dgl., inden dosis øges i trin på 50 mg.
  • Trombocyttal 50-150 x 109 /l
   Anvend laveste eltrombopag-dosis for at fastholde trombocyttallet.
  • Trombocyttal 150-250 x 109 /l
   Nedsæt den daglige dosis med 50 mg. Vent derefter 2 uger for at vurdere virkningen af dette og evt. efterfølgende dosisjusteringer.
  • Trombocyttal > 250 x 109 /l
   Seponer eltrombopag i mindst 1 uge. Forøg monitoreringen af trombocyttallet til to gange om ugen. Når trombocyttallet er ≤ 100 x 109/l, genoptages behandlingen med 1 daglig dosis, der er nedsat med 50 mg.
  • Den normale dosisjustering er 50 mg hver 2. uge indtil tilstrækkeligt højt trombocyttal.
  • Hvis der efter 16 ugers behandling ikke er opnået et tilstrækkeligt højt trombocyttal, seponeres behandlingen.
  • Behandlingen seponeres også ved unormale levertal.
 • Bemærk:
  • Behandlingen bør ikke initieres ved eksisterende cytogenetiske anomalier i kromosom 7.
  • Vedr. nedtrapning ved respons for tre celletyper (leukocytter, erytrocytter og trombocytter) henvises til produktresume.
  • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

 

Indtagelse: 

 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Tabletterne bør tages mindst 2 timer før eller 4 timer efter indtagelse af mejeriprodukter. Se interaktioner.

 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Tæt monitorering af nyrefunktion anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Ved behandlingsophør skal patienten observeres for recidiv af trombocytopeni og blødningstendens. Trombocyttallet monitoreres ugentligt indtil 4 uger efter ophør.
 • Begrænset erfaring med brug af eltrombopag til ITP-patienter > 65 år og HCV-patienter > 75 år. Forsigtighed og tæt kontrol tilrådes, da behandling med TPO-R-agonister eventuelt kan stimulere retikulindannelse i knoglemarven og progression af eksisterende hæmatopoietiske maligne sygdomme med stigning i blastcelletal.
 • Tidligere tromboemboli eller kendte risikofaktorer herfor.
 • Ved nedsat nyrefunktion anbefales måling af P-kreatinin og/eller urinanalyse.
 • Bør sædvanligvis ikke gives ved nedsat leverfunktion (Child-Pugh A-C). Bilirubin og ALAT eller ASAT kontrolleres hver 2. uge under dosisjustering og derefter månedligt. Ved ≥ 3-fold progredierende stigning i ALAT eller ASAT skal eltrombopag seponeres.
 • Ved indledning af behandling, og hvis eltrombopag kombineres med andre lægemidler til behandling af ITP, bør trombocyttallet og det perifere blodbillede monitoreres 1 gang ugentligt, derefter 1 gang månedlig.
 • Ved svær aplastisk anæmi anbefales det at udføre en cytogenetisk analyse af knoglemarvs-aspirat inden opstart af behandling samt efter 3 og 6 måneder. Ved nye cytogenetiske anomalier skal fortsat behandling vurderes.
 • Eltrombopag er stærkt farvet og kan derfor potentielt påvirke visse laboratorietest. Der er rapporteret om misfarvning af serum og indvirkning på bestemmelse af totalt bilirubin og kreatinin.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Temperaturstigning, Træthed, Utilpashed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje**, Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjet ALAT
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper, Smerter i ekstremiteter Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed*** Hovedpine*, ***
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Halssmerter, Hoste, Nasopharyngitis**, Rhinoré**, ***
Hud og subkutane væv Alopeci, Purpura*** Hudkløe
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili**, Leukopeni, Lymfopeni**, Miltinfarkt***, Neutropeni, Trombocytopeni**
Hjerte Palpitationer
Øre og labyrint Øresmerter**
Øjne Katarakt, Sløret syn***, Synstab*** Øjengener  (bl. a. blødninger og betændelse)*, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Stomatitis*, Tandsmerter**, Tungeødem*** Flatulens***, Gastroenteritis*, Gingival blødning***, Irritation i mund og hals***, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi*
Lever og galdeveje Leverpåvirkning Icterus*, ***
Immunsystemet Hypersensitivitet
Infektioner og parasitære sygdomme Luftvejsinfektion Herpes simplex
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjet ASAT, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin***, Vægttab
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi*, Hypocalcæmi**, Hypoglykæmi***, Hypokaliæmi** Nedsat eller øget appetit***
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter, Rygsmerter
Nervesystemet Hepatisk encefalopati*, Hukommelsesbesvær*, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Agitation*, Angst, Depression, Koncentrationsbesvær*, Konfusion*
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis***, Rhinitis**
Hud og subkutane væv Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt***, Tør hud, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose**, Hæmatom**, Synkope***
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt** Takykardi**
Øjne Synsforstyrrelser, Øjensmerter
Mave-tarm-kanalen Hæmatemese
Lever og galdeveje Hepatitis, Kolestase**
Infektioner og parasitære sygdomme Hudinfektion**
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed**
Nervesystemet Hemiparese**, Hypæstesi, Migræne**, Neuropati**, Svimmelhed*, Tremor**
Psykiske forstyrrelser Talebesvær**
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Purpura Misfarvning af huden
Vaskulære sygdomme Cyanose**, Lungeemboli**, Tromboemboli**, Tromboflebitis**

* Kun registreret hos patienter med kronisk hepatitis C under samtidig behandling med interferon og ribavirin, som ikke er markedsført. 

 

** Kun set hos patienter med primær immun trombocytopenisk purpura (ITP) 

 

*** Kun set hos patienter med svær aplastisk anæmi (SAA) 

 

 • De vigtigste alvorlige bivirkninger er hepatotoksicitet og tromboemboliske tilfælde.
 • Der er set tilfælde af rektosigmoid cancer under behandling, men dette formentlig uden relation til eltrombopag.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Revolade
 • Der kan forventes interaktioner mellem eltrombopag og HMG-CoA-reduktasehæmmere som fx rosuvastatin, pravastatin eller simvastatin.
 • Ved samtidig indgift af statiner og eltrombopag bør dosisnedsættelse af statinerne derfor overvejes.
 • In vitro studier har vist, at eltrombopag hæmmer OATP1B1 samt både hæmmer og er substrat for BCRP, således at:
  • Samtidig indgift af eltrombopag og OATP1B1-substrater, fx methotrexat, og BCRP-substrater, fx topotecan, skal derfor ske med forsigtighed.
  • Ved samtidig administration af BCRP-inhibitoren ciclosporin skal trombocyttallet monitoreres mindst én gang ugentlig i 2-3 uger.
 • Eltrombopag øger plasmakoncentrationen af CYP1A2- og CYP2C8-inhibitorer, fx fluvoxamin.
 • Eltrombopag reducerer plasmakoncentrationen af CYP1A2- og CYP2C8-induktorer, fx rifampicin.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Eltrombopag chelerer med polyvalente kationer og skal derfor tages mindst to timer før eller mindst fire timer efter antacida, mejeriprodukter eller mineraltilskud med polyvalente kationer som fx jern, calcium, magnesium, aluminium, selen og zink.
 • Samtidig administration af eltrombopag og lopinavir/ritonavir kan medføre et fald i koncentrationen af eltrombopag.
 • Ved samtidig behandling med interferon ved hepatitis C bør eltrombopag kun anvendes efter nøje afvejning af fordele og risici. Patienterne skal monitoreres tæt for tegn på tromboemboliske hændelser.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Eventuel behandling hos gravide er en specialistopgave. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Revolade påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Revolade påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

 • Trombocyttallet kan stige voldsomt og resultere i trombotiske/tromboemboliske komplikationer.
 • Oral indgift af metallisk kation, fx calcium, aluminium eller magnesium, skal overvejes mhp. at begrænse absorptionen.
 • Trombocyttallet skal følges nøje.

Farmakodynamik

Trombopoietinreceptoragonist, som interagerer med trombopoietinreceptoren (TPO-R) og initierer en signaleringskaskade, der ligner signaleringskaskaden for det endogene trombopoietin. Derved stimuleres trombocytproduktionen. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-6 timer.
 • Biotilgængelighed anslås til mindst 52 % efter enkeltindgift.
 • Plasmahalveringstid 21-32 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med fæces (59 %).
 • 31 % af dosis udskilles som metabolitter gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Oral suspension

Håndtering 

 • Den medfølgende blandeflaske tilsættes pulveret fra det nødvendige antal breve og 20 ml postevand. Der blandes forsigtigt.
 • Den ensartede suspension indtages vha. en af de medfølgende orale sprøjter.
 • Derefter tilsættes 10 ml postevand til blandeflasken. Der blandes forsigtigt, og væsken indtages vha. samme orale sprøjte.
 • Se medfølgende brugsvejledning vedr. rengøring af blandeudstyr.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig oral suspension kan opbevares i højst 30 minutter, men bør indtages umiddelbart.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 25 mg, Novartis  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 50 mg, Novartis  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 75 mg, Novartis  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Bør tages mindst 2 timer før eller 4 timer efter mejeriprodukter. Se Interaktioner. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 089089
28 stk. (blister)
7.782,65 277,95 555,90
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 391354
28 stk. (blister)
15.326,75 547,38 547,38
(BEGR) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 514116
14 stk. (blister)
10.278,95 734,21 489,47
(BEGR) pulver til oral suspension 25 mg 494314
30 stk.
9.223,55 307,45 614,90

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
GS NX3, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
GS UFU, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
GS FFS, 75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 10,5 x 10,5
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

08.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...