Pneumovax

J07AL01
 
 

Anvendelsesområder

 • Vaccination mod pneumokokinfektioner hos voksne og børn > 2 år med risiko for hyppige eller alvorlige pneumokokinfektioner, se vejledning fra SSI.
  90 % af voksne og børn > 2 år udvikler antistoffer mod vaccinestammerne inden for 3 uger efter vaccination.
 • Anvendes bl.a. ved:
  • Alle over 65 år
  • Beboere på plejehjem eller botilbud
  • Kronisk hjerte-, lunge-, lever-, nyre-sygdom
  • Diabetes
  • Svejsere
  • Manglende milt eller dysfunktion af milt
  • Nedsat immunforsvar
  • Likvorlækage, fx efter kraniebrud
  • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear-implantation
  • Organtransplantation
  • Stamcelletransplantation.
 • Desuden anbefales vaccination mod pneumokokker til alle, der er fyldt 65 år, og til visse risikogrupper, fx kronisk syge under 65 år, se EPI-Nyt uge 16.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte: 1 injektionssprøjte (0,5 ml - 1 dosis) indeholder:  

 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 1
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 2
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 3
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 4
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 5
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 6B
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 7F
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 8
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 9N
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 9V
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 10A
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 11A
 • 25mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 12F
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 14
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 15B
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 17F
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 18C
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 19A
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 19F
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 20
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 22F
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 23F
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 33F.

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år 

 • 1 dosis a 0,5 ml s.c. eller i.m.

 

Ved splenektomi 

 • Vaccination bør ideelt gives 4-6 uger før elektiv splenektomi og altid senest to uger før splenektomi.
 • Hvis tidsfristen ikke kan opretholdes og ved akut splenektomi, bør der tidligst vaccineres 14 dage efter operationen for at opnå et optimalt antistofrespons.

 

Levertransplanterede 

 • Voksne
  • 1 dosis a 0,5 ml s.c. eller i.m. fulgt af boosterdosis 3-5 år senere.

 

Stamcelletransplanterede 

 

Andre med forøget risiko for IPS (invasiv pneumokoksygdom) 

 • Tidligere vaccineret med 23-valent pneumokokvaccine
  • Der fortsættes med 13-valent pneumokokvaccine for personer under 18 år og 20-valent pneumokokvaccine for personer over 18 år, tidligst 1 år efter vaccination med 23-valent pneumokokvaccine.

 

 • IKKE tidligere vaccineret med 23-valent pneumokokvaccine
  • 1 dosis a 0,5 ml tidligst 8 uger efter 13 eller 20-valent pneumokokvaccine-dosis.
 • Se endvidere vejledning fra SSI.

 

Revaccination 

Se detaljeret information i vejledning fra Statens Serum Institut - SSI 

 • Grundvaccination består af én dosis. Ved fortsat øget risiko og hvor man har valgt at anvende Pneumovax anbefales revaccination efter 6 år. Se beskrivelse hos SSI.
 • Revaccination kan tilbydes efter 6 år ved øget risiko for alvorlig pneumokoksygdom. Antistofmåling er ikke nødvendig.
 • Ved særlig øget risiko for invasiv pneumokoksygdom og der er mistanke om nedsat immunrespons ved vaccination, fx grundet immunsuppression kan revaccination overvejes inden 6 år siden sidste PPV23 vaccination. Hos personer i særlig øget risiko for invasiv pneumokoksygdom kan antistofmåling foretages efter 3-5 år, hvorefter nødvendigheden for revaccination vurderes.
 • Ved usikker vaccinationsstatus bør antistofniveau måles inden vaccination.
 • For definition af personer i øget risiko og særlig øget risiko henvises der til SSI (Risikogrupper og vaccinationsmuligheder).

 

Injektion 

 • Gives subkutant eller intramuskulært.
 • ikke gives intravenøst eller intradermalt.

 

Beskyttelse 

 • Efter én vaccination er beskyttelsen normalt langvarig.
 • Hos personer uden tilstande, hvor der kan forventes hurtigt fald i antistofniveau, er revaccination sædvanligvis nødvendig efter 6-10 år, hvis der fortsat er forhøjet risiko for pneumokokinfektion.


Forhold til andre vacciner 

 • Kan gives samtidig med andre vacciner, fx influenzavaccine, men i separate sprøjter og på forskellige injektionssteder.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Vaccination bør udsættes i tilfælde af akut sygdom med feber.
 • Børn under 2 år opnår sædvanligvis ikke adækvat respons på polysaccharidvacciner.
 • Hos splenektomerede patienter bør gives prompte penicillinbehandling ved febrilia - også selvom de er vaccinerede mod pneumokokker.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet*
Sjældne (0,01-0,1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet**
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Anæmi, Lymfadenopati, Trombocytopeni Leukocytose
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning, Utilpashed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Serumsygdomslignende reaktioner Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper Myalgi
Nervesystemet Guillain-Barrés syndrom, Neuropati, Paræstesier Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt

* Erytem, induration, smerte, ømhed, hævelse og varmefornemmelse er rapporteret med hyppigheden meget almindelig. 

** Der er i sjældne tilfælde set omfattende hævelse af den vaccinerede ekstremitet kort tid efter vaccinationen. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Pneumovax, komb.

Et mindre studie med samtidig brug af Zostavax (udgået pr. 05.09.2022) viste reduceret immunogeniciteten af Zostavax; men et observationsstudie tyder dog ikke på øget risiko for at udvikle herpes zoster ved samtidig administration af de to vacciner. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 300 3. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4367, 4368

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Pneumovax påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Pneumovax påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Består af oprensede kapselpolysaccharider fra 23 pneumokoktyper (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F og 33F).
 • De 23 pneumokoktyper repræsenterer tilsammen 90 % af de pneumokokker, der her i landet isoleres fra tilfælde af bakteriæmi og meningitis.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til personer med:  

 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med FEV1 på mindre end 40 % af forventet.
 • Udført/planlagt splenektomi, organtransplantation eller cochleaimplantation
 • Manglende miltfunktion (fx efter stråling)
 • Likvorlækage
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom)
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år
 • Hjerteinsufficens (hjertesvigt) over 65 år
 • Diabetes over 65 år

 

Personer under 18 år med: 

 • Cyanotiske hjertesygdomme
 • Hjerteinsufficiens
 • Palliativ operation for hjertesygdom
 • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
 • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
 • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • Nefrotisk syndrom
 • Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte
Pneumovax
373611
1 stk. (2 separate kanyler)
293,15 293,15
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte
Pneumovax
526114
10 stk. (2 separate kanyler)
2.780,30 278,03

Referencer

4368. Quiambao BP, Nohynek HM, Käyhty H et al. Immunogenicity and reactogenicity of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine among pregnant Filipino women and placental transfer of antibodies. Vaccine. 2007; 25:4470-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442467 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4367. Lehmann D, Pomat WS, Combs B et al. Maternal immunization with pneumococcal polysaccharide vaccine in the highlands of Papua New Guinea. Vaccine. 2002; 20:1837-45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11906773 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

24.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...