Pneumovax

J07AL01
 
 

Anvendelsesområder

 • Vaccination mod pneumokokinfektioner hos voksne og børn > 2 år med risiko for hyppige eller alvorlige pneumokokinfektioner, se tabel 1 i EPI-Nyt uge 40 2014.
  90 % af voksne og børn > 2 år udvikler antistoffer mod vaccinestammerne inden for 3 uger efter vaccination.
 • Anvendes bl.a. ved:
  • Manglende milt eller dysfunktion af milt
  • Nedsat immunforsvar
  • Likvorlækage, fx efter kraniebrud
  • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear-implantation
  • Organtransplantation
  • Stamcelletransplantation.
 • Desuden anbefales vaccination mod pneumokokker til alle, der er fyldt 65 år, og til visse risikogrupper, fx kronisk syge under 65 år, se EPI-Nyt uge 16.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte: 1 injektionssprøjte (0,5 ml - 1 dosis) indeholder:  

 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 1
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 2
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 3
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 4
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 5
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 6B
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 7F
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 8
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 9N
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 9V
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 10A
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 11A
 • 25mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 12F
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 14
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 15B
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 17F
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 18C
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 19A
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 19F
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 20
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 22F
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 23F
 • 25 mikrogram pneumokok polysaccharid serotype 33F.

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år 

 • 1 dosis a 0,5 ml s.c. eller i.m.

 

Ved splenektomi 

 • Vaccination bør ideelt gives 4-6 uger før elektiv splenektomi og altid senest to uger før splenektomi.
 • Hvis tidsfristen ikke kan opretholdes og ved akut splenektomi, bør der tidligst vaccineres 14 dage efter operationen for at opnå et optimalt antistofrespons.

 

Levertransplanterede 

 • Voksne
  • 1 dosis a 0,5 ml s.c. eller i.m. fulgt af boosterdosis 3-5 år senere.

 

Stamcelletransplanterede 

 

Andre med forøget risiko for IPS (invasiv pneumokoksygdom) 

 • Tidligere vaccineret med 23-valent pneumokokvaccine

 

 

Revaccination - jf. EPI-Nyt uge 40 2014 

 • Overvejes revaccination inden for 10 år efter primærvaccination, anbefales kontrol af pneumokokantistofniveauet inden vaccination for at reducere risikoen for kraftige lokalreaktioner.
 • Ved revaccination > 10 år efter den primære pneumokokvaccination skønnes risikoen for kraftige lokalreaktioner at være lav.
 • Ved usikker vaccinationsstatus bør antistofniveau måles inden vaccination.
 • Alle splenektomerede bør efter ca. 3 år undersøges for pneumokokantistoffer for at vurdere, om revaccination er nødvendig.
 • Revaccination inden for 3 år efter sidste vaccination kan overvejes hos patienter, som både er immunsupprimerede og tidligere har haft IPS.
 • Revaccination inden for 3-5 år efter sidste vaccination kan overvejes hos patienter, som har særlig høj risiko for IPS.
 • Revaccination inden for 5-10 år efter sidste vaccination kan være indiceret hos patienter, som har forhøjet risiko for IPS.
 • Revaccination (uden antistofmåling) er indiceret hos personer, der fortsat skønnes at have forhøjet risiko for IPS.

 

Injektion 

 • Gives subkutant eller intramuskulært.
 • ikke gives intravenøst eller intradermalt.

 

Beskyttelse 

 • Efter én vaccination er beskyttelsen normalt langvarig.
 • Hos personer uden tilstande, hvor der kan forventes hurtigt fald i antistofniveau, er revaccination sædvanligvis nødvendig efter 6-10 år, hvis der fortsat er forhøjet risiko for pneumokokinfektion.


Forhold til andre vacciner 

 • Samtidig med brug af Zostavax tyder ikke på øget risiko for at udvikle herpes zoster. Se endvidere Interaktioner.
 • Kan gives samtidig med andre vacciner, fx influenzavaccine, men i separate sprøjter og på forskellige injektionssteder.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Vaccination bør udsættes i tilfælde af akut sygdom med feber.
 • Børn under 2 år opnår sædvanligvis ikke adækvat respons på polysaccharidvacciner.
 • Hos splenektomerede patienter bør gives prompte penicillinbehandling ved febrilia - også selvom de er vaccinerede mod pneumokokker.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet*
Sjældne (0,01-0,1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet**
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Anæmi, Lymfadenopati, Trombocytopeni Leukocytose
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning, Utilpashed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Serumsygdomslignende reaktioner Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper Myalgi
Nervesystemet Guillain-Barrés syndrom, Neuropati, Paræstesier Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt

* Erytem, induration, smerte, ømhed, hævelse og varmefornemmelse er rapporteret med hyppigheden meget almindelig. 

** Der er i sjældne tilfælde set omfattende hævelse af den vaccinerede ekstremitet kort tid efter vaccinationen. 

Interaktioner

Et mindre studie med samtidig brug af Zostavax viste reduceret immunogeniciteten af Zostavax; men et observationsstudie tyder dog ikke på øget risiko for at udvikle herpes zoster ved samtidig administration af de to vacciner. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 300 3. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4367, 4368

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere dannelse af antistoffer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Består af oprensede kapselpolysaccharider fra 23 pneumokoktyper (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F og 33F).
 • De 23 pneumokoktyper repræsenterer tilsammen 90 % af de pneumokokker, der her i landet isoleres fra tilfælde af bakteriæmi og meningitis.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud tilpersoner med: 

 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med FEV1 på mindre end 40 % af forventet.
 • Udført/planlagt splenektomi, organtransplantation eller cochleaimplantation
 • Manglende miltfunktion (fx efter stråling)
 • Likvorlækage
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom)
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år
 • Hjerteinsufficens (hjertesvigt) over 65 år
 • Diabetes mellitus over 65 år

 

Personer under 18 år med: 

 • Cyanotiske hjertesygdomme
 • Hjerteinsufficiens
 • Palliativ operation for hjertesygdom
 • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
 • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
 • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • Nefrotisk syndrom
 • Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 373611
1 stk. (2 separate kanyler)
294,20 294,20
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 526114
10 stk. (2 separate kanyler)
2.790,65 279,07

Referencer

4368. Quiambao BP, Nohynek HM, Käyhty H et al. Immunogenicity and reactogenicity of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine among pregnant Filipino women and placental transfer of antibodies. Vaccine. 2007; 25:4470-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442467 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4367. Lehmann D, Pomat WS, Combs B et al. Maternal immunization with pneumococcal polysaccharide vaccine in the highlands of Papua New Guinea. Vaccine. 2002; 20:1837-45, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11906773 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

14.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...