Fluconazol "Fresenius Kabi"

J02AC01
 
 

Svampemiddel til systemisk anvendelse. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg fluconazol. 

Doseringsforslag

Kryptokokmeningitis 

 • Voksne. Fluconazol anvendes udelukkende som konsoliderende og ikke primær behandling af kryptokok-meningitis. 400 mg på dag 1 og derefter 200-400 mg dgl. Ved livstruende infektioner kan dosis øges til 800 mg dgl.
 • Børn > 4 uger. 6-12 mg/kg legemsvægt dgl. og højst 400 mg dgl.

 

Forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis 

 • Voksne. 200 mg dgl.
 • Børn > 4 uger. 6 mg/kg legemsvægt dgl. og højst 400 mg dgl.

 

Systemiske mykoser 

 • Voksne. Sædvanligvis 800 mg 1. dag, derefter 400 mg dgl.
  Kan øges til 800 mg dgl. ved meningitis/livstruende infektion.
 • Børn > 4 uger. 6 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 2 doser.
 • Børn 3-4 uger. Samme dosis som børn > 4 uger, men givet hver 2. døgn (dvs. 48 timer mellem hver dosis).
 • Børn 1-2 uger. Samme dosis som børn > 4 uger, men givet hver 3. døgn (dvs. 72 timer mellem hver dosis).
 • Behandlingsvarighed min. 2 uger efter feberfrihed ved ukompliceret fungæmi, se behandlingsvejledning i Systemiske svampeinfektioner, Invasiv candidiasis og Invasiv aspergillose.

 

Bemærk: 

 • Dosis indgives som langsom i.v. infusion over 30 min.
 • Vedr. behandling af børn < 4 uger, se Forsigtighedsregler.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Ved initialdosis gives fuld dosis (op til 400 mg), dernæst nedsættes dosis til 50 % af normaldosis, dog fuld dosis efter hver hæmodialyse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Samtidig behandling med: 

 • Erythromycin
 • Fluvastatin
 • Lægemidler, der forlænger QT-intervallet, og som metaboliseres via CYP3A4, fx amiodaron, domperidon og pimozid.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved behandling af børn < 4 uger, fordi nyfødte udskiller fluconazol langsomt. Der er kun få farmakokinetiske data til at understøtte dosering til nyfødte.
 • Nyrefunktion, leverfunktion og serumelektrolytter bør kontrolleres regelmæssigt, specielt ses hypokaliæmi ofte.
 • Risiko for hepatotoksicitet og symptomer på alvorlige leverskader.
 • Risiko for QT-forlængelse.
 • I sjældne tilfælde kan der være risiko for at udvikle binyrebarkinsufficiens, se også Interaktioner.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overset interaktion med simvastatin. Rhabdomyolyse.
Overset interaktion med vitamin K-antagonister (warfarin). Indlæggelse for justering af INR-værdi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kraftesløshed, Træthed, Utilpashed
Lever og galdeveje Kolestase Icterus
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper Myalgi
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Somnolens Søvnløshed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Hjerte Torsades de pointes-takykardi
Lever og galdeveje Hepatitis, Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Ansigtsødem, Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypokaliæmi
Nervesystemet Tremor
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Alopeci, Eksfoliativ dermatitis, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fluconazol "Fresenius Kabi"
 • Ved samtidig anvendelse af erythromycin risiko for arytmier (forlænget QT-syndrom og torsades de pointes) og dermed pludselig hjertedød. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Endvidere er samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, og som metaboliseres via CYP3A4, fx amiodaron og pimozid, kontraindiceret. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Fluconazol øger AUC for fluvastatin med 84 %. Kombination er kontraindiceret.
 • Fluconazol er en potent hæmmer af CYP2C19 samt moderat hæmmer af CYP2C9 og CYP3A4, og der er risiko for øgede plasmakoncentrationer af lægemidler, der nedbrydes af disse enzymer.
 • Samtidig behandling med amitriptylin, atorvastatin og simvastatin bør undgås.
 • Ved samtidig brug af ivacaftor øges eksponeringen af dette. Dosis af ivacaftor bør derfor nedsættes til 150 mg én gang daglig.
 • Hvis samtidig brug af ibrutinib ikke kan undgås, nedsættes daglig dosis af ibrutinib til 280 mg under behandlingen med fluconazol, og der monitoreres tæt.
 • Dosisjustering af andre lægemidler, herunder bl.a. alfentanil, carbamazepin, ciclosporin, midazolam, rifabutin, sulfonylurinstoffer og triazolam kan være nødvendig.
 • Fluconazol potenserer effekten af warfarin, og samtidig brug kan forårsage alvorlige blødninger. Derfor skal den antikoagulerende virkning overvåges nøje under samtidig brug, og dosis skal justeres efter behov.
 • Rifampicin nedsætter AUC for fluconazol med 20-50 %.
 • Ved samtidig behandling med prednisolon kan i sjældne tilfælde ses binyrebarkinsufficiens.
 • Fluconazol øger tolvaptan-eksponering signifikant (200 %). Derfor bør dosis af tolvaptan reduceres, og der bør monitoreres hyppigt for evt. bivirkninger, fx udtalt diurese, dehydrering og akut nyresvigt.
 • Moderate hæmmere af CYP3A4, såsom fluconazol, kan øge plasmakoncentration af lurasidon. Hvis kombinationen ikke kan undgås, nedsættes dosis af lurasidon.
 • Se endvidere tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede levende fødte børn, eksponeret for 200 mg/dag eller mindre - alt overvejende 150 mg - som enkeltdosis. Overordnet er der ingen tegn på, at enkeltdosis på 150 mg medfører en klinisk betydende øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. I nogle studer er der en lille øget risiko for hjertemisdannelser, men dette er ikke konsistent. I et stort dansk materiale fandtes der en øget risiko for spontanabort. Det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tillægges behandlingen eller andre faktorer.  

Gentagen dosering af højere doser (400-800 mg) har været associeret med et bestemt mønster af misdannelser, der omfatter bl.a. kraniosynostose, exophthalmus, ledkontrakturer og ledsynostose. Høje systemiske doser må kun anvendes til gravide ved livstruende infektioner. Ved candida vaginitis er lokalbehandling (clotrimazol, miconazol) førstevalg, og systemisk fluconazol bør forbeholdes de sværere tilfælde. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1924, 3711, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er estimeret til ca. 16 %, hvilket er højt. Den mængde, barnet indtager, udgør kun 3-6 % af den terapeutiske dosis (3-6 mg/kg/dag), der er beskrevet at være veltolereret hos både nyfødte og børn med lav fødselsvægt. Kan anvendes, men frarådes ved langtidsbehandling og ved behandling med høje doser. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Farmakodynamik

 • Virkemåden består i en hæmning af ergosterolsyntesen, idet fluconazol bremser omdannelse af lanosterol til ergosterol via hæmning af det cytokrom P450-afhængige enzym 14-steroldemethylase.
 • Er overvejende fungistatisk.
 • Kun få Candida (C. albicans og Cryptococcus neoformans-isolater) er fluconazolresistente.
 • Derimod er C. glabrata og C. krusei, der i Danmark udgør gennemsnitligt 35 % af candidæmitilfældene, henholdsvis nedsat følsomme og resistente.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,0-8,0. 

 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Infusionsvæsken er forligelig med og kan gives via samme drop som glucose-infusionsvæske 200 mg/ml, Ringer-lactat infusionsvæske eller isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

Må ikke fryses. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 480462
10 x 50 ml
177,05 0,35 35,41
(B) infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 045012
10 x 100 ml
390,65 0,39 39,07
(B) infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml 088086
10 x 200 ml
556,15 0,28 27,81

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4335. Pasternak B, Wintzell V, Furu K et al. Oral Fluconazole in Pregnancy and Risk of Stillbirth and Neonatal Death. JAMA. 2018; 319(22):2333-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29896619 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4336. Howley MM, Carter TC, Browne ML et al. Fluconazole use and birth defects in the National Birth Defects Prevention Study. Am J Obstet Gynecol. 2016; 214(5), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26640069 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4337. Mølgaard-Nielsen D, Svanström H, Melbye M et al. Association Between Use of Oral Fluconazole During Pregnancy and Risk of Spontaneous Abortion and Stillbirth. JAMA. 2016; 315(1):58-67, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26746458 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4338. Alsaad AM, Kaplan YC, Koren G. Exposure to fluconazole and risk of congenital malformations in the offspring: A systematic review and meta-analysis. Reprod Toxicol. 2015; 52:78-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25724389 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4339. Mølgaard-Nielsen D, Pasternak B, Hviid A. Use of oral fluconazole during pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2013; 369(9):830-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23984730 (Lokaliseret 3. marts 2022)


1924. Nørgaard M, Pedersen L, Gislum M et al. Maternal use of fluconazole and risk of congenital malformations: a Danish population-based cohort study. J Antimicrob Chemother. 2008; 62:172-6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18400803 (Lokaliseret 7. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

11.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...