Xeplion

N05AX13
 
 

2. generationsantipsykotikum med ringe sedativ effekt. Benzisoxazolderivat. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos voksne, der er stabiliseret med paliperidon eller risperidon. Kan i nogle tilfælde anvendes uden stabilisering ved skizofreni med milde til moderate symptomer, som tidligere har responderet på oralt paliperidon eller risperidon.  

Dispenseringsform

Depotinjektionsvæske, suspension. 1 forfyldt sprøjte indeholder paliperidonpalmitat svarende til 50 mg, 75 mg, 100 mg eller 150 mg paliperidon. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Initialdosis  

150 mg på dag 1 og 100 mg på dag 8 (evt. +/- 4 dage). Gives som i.m.-injektion i musculus deltoideus. 

 

Vedligeholdelsesdosis  

Vedligeholdelsesdosis gives hver 4. uge (evt. +/- 7 dage). Almindeligvis gives 75 mg, men dosis kan, efter respons og behandlingsmål, justeres en gang om måneden inden for det anbefalede interval 25-150 mg. Gives som i.m.-injektion i enten musculus deltoideus eller musculus gluteus maximus. 

 

Skift fra oral paliperidon eller risperidon 

Den orale behandling seponeres normalt ved første initialdosis (visse patienter kan have fordel af gradvis seponering).  

Nedenstående skema angiver den månedlige vedligeholdelsesdosis paliperidonpalmitat, der kan forventes at give tilsvarende steady-state-eksponering, som en tidligere behandling med paliperidon depottabletter. 

Paliperidon  

depottabl.  

Paliperidonpalmitat  

injektion  

3 mg dgl. 

25-50 mg månedligt 

6 mg dgl. 

75 mg månedligt 

9 mg dgl. 

100 mg månedligt 

12 mg dgl. 

150 mg månedligt 

Ved skift fra høje doser oralt paliperidon (9-12 mg dgl.) kan der de første 6 måneder, være behov for kun at give paliperidonpalmitat som injektion i musculus deltoideus. 

 

Skift fra depotinjektionsbehandling med risperidon 

Der kan gås direkte til vedligeholdelsesdosis efter følgende skema:  

Risperidon  

depotinjektion  

Paliperidonpalmitat  

injektion  

25 mg hver 2. uge 

50 mg månedligt 

37,5 mg hver 2. uge 

75 mg månedligt 

50 mg hver 2. uge 

100 mg månedligt 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes for ældre over 65 år samt for børn og unge under 18 år.
 • Pga. den forlængede frigivelse kan der gå flere måneder, før der ses fuld effekt af dosisændringer.
 • Ved nedsat nyrefunktion med GFR 50-80 ml/min. nedsættes dosis til: Initialt 100 mg på dag 1 og 75 mg på dag 8 og en almindelig vedligeholdelsesdosis på 50 mg månedligt (dosis kan justeres i intervallet 25-100 mg månedligt).
 • Bør ikke anvendes ved nedsat nyrefunktion med GFR < 50 ml/min.

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-50 ml/min.

  Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring. 

Dosisjustering

 • GFR 50-80 ml/min.

  Der startes med behandling hver måned (Xeplion): Initialt 100 mg på dag 1 og 75 mg på dag 8 og sædvanlig vedligeholdelsesdosis på 50 mg månedligt (dosis kan justeres i intervallet 25-100 mg månedligt). Der kan herefter skiftes til behandling hver 3. måned efter flg. retningslinjer:  

  Behandling 1 gang om måneden (Xeplion)  

  Behandling hver 3. måned (Trevicta)  

  50 mg månedligt 

  175 mg hver 3. måned 

  75 mg månedligt 

  263 mg hver 3. måned 

  100 mg månedligt 

  350 mg hver 3. måned 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Anvendes med forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulær lidelse
  • Risiko for venøs trombose
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser ved behandling med risperidon - det samme vil formentlig gælde paliperidon.
 • QTc-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen og efterfølgende (1906) (2867). Forsigtighed ved risikofaktorer, der kan disponere til forlænget QTc-interval. Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • På grund af risiko for svær hyperglykæmi bør især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition regelmæssigt have kontrolleret blodsukker.
 • Pga. risikoen for vægtøgning bør BMI og taljemål følges. Se desuden Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867).
 • Patienter med tidligere leukopeni/neutropeni skal monitoreres i de første måneder af behandlingen. Ved tegn på fald i leukocytter bør behandlingen genovervejes. Ved neutrofilocyttal < 1x109/l skal behandlingen seponeres.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. paliperidon. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
 • Operation for grå stær: Mulig risiko for Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS).
Referencer: 1906, 2867

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Søvnløshed.
Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Hyperprolaktinæmi.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Tandsmerter.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser, Vægttab, Vægtøgning.
Hyperglykæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Muskuloskeletale smerter, Rygsmerter.
Akatisi, Dyskinesier, Dystoni, Hovedpine, Parkinsonisme, Sedation, Tremor.
Agitation, Angst, Depression.
Urinvejsinfektion.
Amenoré, Galaktoré.
Hoste, Nasal tilstopning.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
AV-blok, Bradykardi, Kardielle ledningsforstyrrelser, Posturalt Ortostatisk Takykardi Syndrom - POTS.
Tinnitus, Øreinfektion, Øresmerter.
Conjunctivitis, Sløret syn.
Allergiske reaktioner, Ansigtsødem.
Infektion i nedre luftveje.
Faldtendens.
Ekg-forandringer, Forlænget QT-interval.
Diabetes, Hyperinsulinæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Ledstivhed, Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Gangforstyrrelser, Hypæstesi, Paræstesier, Tardive dyskinesier.
Dysartri, Hyperaktivitet, Koncentrationsbesvær, Mani, Nervøsitet.
Inkontinens.
Erektil dysfunktion, Gynækomasti, Seksuelle forstyrrelser.
Dyspnø, Luftvejsobstruktion, Pneumoni.
Alopeci, Cellulitis, Eksem, Erytem.
Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope, Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Eosinofili, Neutropeni.
Arytmier, Atrieflimren.
Glaukom, Nystagmus, Okulær hyperæmi, Øjeninfektion.
Fækal inkontinens, Fækalom, Pancreatitis, Tungeødem.
Abstinenser, Balanceforstyrrelser, Hypotermi, Malignt neuroleptikasyndrom.
Absces.
Glucosuri.
Hypoglykæmi, Ketoacidose.
Kramper, Rhabdomyolyse.
Bevidsthedspåvirkning, Bevidsthedstab, Koordinationsbesvær, Okulogyration.
Følelsesforfladigelse, Konfusion, Nedsat reaktionsevne.
Urinretention.
Anorgasme.
Søvnapnø.
Cerebral iskæmi, Dyb venetrombose.
Ikke kendt Agranulocytose.
Ileus, Tarmobstruktion.
Anafylaktisk reaktion*, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Intraoperative Floppy Iris Syndrome.
Coma diabeticum, Vandintoksikation.
Priapisme.
Aspirationspneumoni, Dysfoni.
Iskæmi, Lungeemboli.

* Er også set, hvor oral behandling tidligere har været veltolereret. 

 

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • I sjældne tilfælde kan langtidsbehandling med antipsykotika fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.
 • QTc-forlængelse, som er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød, kan ses ved behandling med antipsykotika.

Interaktioner

 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Carbamazepin kan nedsætte plasmakoncentrationen af paliperidon, hvorfor dosisjustering kan være nødvendig.
 • I forbindelse med samtidig behandling med CNS-stimulerende midler (fx methylphenidat) er der forekommet ekstrapyramidale gener ved ændringer i behandlingen med enten det CNS-stimulerende middel eller paliperidon.
 • Generel forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet - bl.a. lithium, visse antiarytmika (fx sotalol), visse makrolider (fx erythromycin), visse antidepressiva (fx citalopram, escitalopram) og visse antipsykotika (fx quetiapin). Se desuden Antiarytmika.
  Kombination med en række af midlerne skal undgås, det gælder: Chlorprothixen, pimozid, moxifloxacin, amiodaron, droperidol, dronedaron og vandetanib.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Der er utilstrækkelige specifikke data for paliperidon. For risperidon (som er et prodrug til paliperidon) er der data for ca. 1.900 1. trimester-eksponerede graviditeter med tegn på en lille overhyppighed (5,3 % mod 2-4% i baggrundsbefolkningen) af uønsket fosterpåvirkning. 

Under særlige omstændigheder kan det være rationelt at fortsætte en igangværende behandling under graviditet - se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Neonatale irritabile seponeringssymptomer (agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser) forekommer. Frekvensen og alvorligheden er omdiskuteret, men langt de fleste tilfælde er milde og selvlimiterende. 

Referencer: 2869, 3228

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Depotsprøjte hver 4. uge (6 måneders karantæne) 

Depotsprøjte hver 3. måned (2 års karantæne) 

Forgiftning

Farmakodynamik

Paliperidon er risperidons aktive metabolit og binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen. Dette antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Paliperidon påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Paliperidon er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Paliperidonpalmitat er en prodrug, der kun langsomt opløses efter i.m.-injektion og herefter hydrolyseres til paliperidon.
 • Biotilgængelighed 100%.
 • Ca. 59% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Depotinjektionsvæske til vedligeholdelsesbehandling hver måned (Xeplion) 

 • Frigivelsen af paliperidon starter dag 1 og varer i mindst 4 måneder.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 13 dage.
 • Plasmahalveringstid 25-49 dage.

Depotinjektionsvæske til vedligeholdelsesbehandling hver 3. måned (Trevicta) 

 • Frigivelsen af paliperidon starter dag 1 og varer i op til 18 måneder.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 30-33 dage.
 • Plasmahalveringstid 84-95 dage (m. deltoideus) og 118-139 dage (m. gluteus maximus).

Indholdsstoffer

Paliperidonpalmitatdepotinjektionsvæske, susp.  50 mgdepotinjektionsvæske, susp.  75 mgdepotinjektionsvæske, susp.  100 mgdepotinjektionsvæske, susp.  150 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Macrogoler : depotinjektionsvæske, susp. 50 mg, depotinjektionsvæske, susp. 75 mg, depotinjektionsvæske, susp. 100 mg, depotinjektionsvæske, susp. 150 mg

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved vedligeholdelsesbehandling, hvor oral behandling ikke kan gennemføres. 

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depotinjektionsvæske, susp. 50 mg 058609
1 sæt
2.487,85 2.487,85 124,39
(B) depotinjektionsvæske, susp. 50 mg 078001
1 sæt (2care4)
2.488,95 2.488,95 124,45
(B) depotinjektionsvæske, susp. 50 mg 160605
1 sæt (Orifarm)
2.487,00 2.487,00 124,35
(B) depotinjektionsvæske, susp. 50 mg 424083
1 sæt (Paranova)
Udgået 28-06-2021
(B) depotinjektionsvæske, susp. 50 mg 590345
1 sæt (Abacus)
2.487,60 2.487,60 124,38
(B) depotinjektionsvæske, susp. 75 mg 093416
1 sæt (Abacus)
3.555,50 3.555,50 118,52
(B) depotinjektionsvæske, susp. 75 mg 099561
1 sæt (Paranova)
3.543,40 3.543,40 118,11
(B) depotinjektionsvæske, susp. 75 mg 181244
1 sæt (2care4)
3.559,55 3.559,55 118,65
(B) depotinjektionsvæske, susp. 75 mg 412581
1 sæt
3.557,30 3.557,30 118,58
(B) depotinjektionsvæske, susp. 75 mg 499403
1 sæt (Orifarm)
3.547,00 3.547,00 118,23
(B) depotinjektionsvæske, susp. 100 mg 159849
1 sæt (Paranova)
4.522,60 4.522,60 113,07
(B) depotinjektionsvæske, susp. 100 mg 191241
1 sæt (Abacus)
4.596,55 4.596,55 114,91
(B) depotinjektionsvæske, susp. 100 mg 375616
1 sæt (2care4)
4.600,00 4.600,00 115,00
(B) depotinjektionsvæske, susp. 100 mg 409745
1 sæt
4.635,60 4.635,60 115,89
(B) depotinjektionsvæske, susp. 100 mg 537331
1 sæt (Orifarm)
4.635,00 4.635,00 115,88
(B) depotinjektionsvæske, susp. 150 mg 078591
1 sæt (2care4)
6.889,80 6.889,80 114,83
(B) depotinjektionsvæske, susp. 150 mg 158593
1 sæt (Abacus)
6.916,70 6.916,70 115,28
(B) depotinjektionsvæske, susp. 150 mg 379384
1 sæt (Paranova)
6.737,80 6.737,80 112,30
(B) depotinjektionsvæske, susp. 150 mg 414311
1 sæt (Orifarm)
6.890,00 6.890,00 114,83
(B) depotinjektionsvæske, susp. 150 mg 536460
1 sæt
6.944,95 6.944,95 115,75

Referencer

3228. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Patorno E et al. Antipsychotic Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations. JAMA Psychiatry. 2016; 73(9):938-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540849 (Lokaliseret 3. januar 2018)


2869. Ennis ZN, Damkier P. Pregnancy exposure to olanzapine, quetiapine, risperidone, aripiprazole and risk of congenital malformations. A systematic review. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2015; 116(4):315-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536446 (Lokaliseret 24. maj 2016)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)


1906. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka. 2011; , http://dpsnet.dk/wp-content/uploads/2014/12/vejledning_1-2011-arytmi-dec2011.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
 

Revisionsdato

15.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...