Ceplene

L03AX14
 
 

Histamin. Anvendes som immunmodulerende behandling i kombination med interleukin-2 (IL-2). 

Anvendelsesområder

 • Vedligeholdelsesbehandling af akut myeloid leukæmi i første remission i kombination med interleukin-2 (IL-2).

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af akut myeloid leukæmi. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg histaminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,5 mg langsomt s.c. over 5-15 min., 1-3 min. efter hver injektion af IL-2, se endvidere produktresumé. 

Bør ikke anvendes til ældre > 60 år pga. utilstrækkelige data. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Nyreinsufficiens kan medføre øget følsomhed for histamins blodtrykssænkende virkning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation
 • Samtidig systemisk behandling med steroider, clonidin eller H2-blokkere, se interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Hjerte-karsygdomme.
 • Tidligere eller eksisterende peptisk eller øsofageal ulcussygdom.
 • Apopleksi inden for de seneste 12 mdr.
 • Tidligere autoimmun sygdom.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Eosinofili, Trombocytopeni
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Kvalme
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Hududslæt, Rødme
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni Nasal tilstopning
Hud og subkutane væv Hudkløe, Øget svedtendens

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ceplene
 • H2-antagonister med imidazolstrukturer svarende til histamin, fx systemiske steroider, må ikke anvendes samtidigt.
 • Antihistaminer og antipsykotika med H1-receptorblokerende virkning kan nedsætte virkningen af histamin.
 • MAO-hæmmere og visse midler mod parasitære infektioner, bl.a. malariamidler, kan ændre metabolismen af histamin, og kombinationen bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendes som immunmodulerende behandling i kombination med interleukin-2. 

 

Se: Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ceplene påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ceplene påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Beskytter lymfocytterne, især NK-celler og T-celler, som er ansvarlige for den immunmedierede destruktion af resterende leukæmiceller, og derved forhindre leukæmirecidiv. 

Den mekanisme, hvorved Ceplene forbedrer den antileukæmiske lymfocytaktivitet ved AML, er ikke fuldstændigt klarlagt. Det anses for sandsynligt, at det sker ved hæmning af reaktive oxygenarter, som syntetiseres af monocytter/makrofager og granulocytter. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt efter s.c. indgift.
 • Maksimal plasmakoncentration ca. 10 minutter efter afsluttet s.c. injektion.
 • Metaboliseres i nyrer, lever og andre væv.
 • Plasmahalveringstid 45-90 minutter.
 • Metabolitterne udskilles hovedsageligt via nyrerne.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ 0,5 ml
Ceplene
030281
14 stk.
Udgået 02-10-2023
(BEGR) injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ 0,5 ml
Ceplene
465433
14 stk.
9.228,35 659,17 659,17
 
 

Revisionsdato

06.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...