Votubia

L01EG02
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Subependymalt kæmpecelle-astrocytom (SEGA) i tilknytning til tuberøst sklerosekompleks (TSC), hvor operation ikke er hensigtsmæssig.
 • Tabletter desuden:
  Renalt angiomyolipom i tilknytning til tuberøst sklerosekompleks (TSC), hvor operation ikke er påkrævet.
 • Dispergible tabletter desuden:
  Supplerende behandling af refraktære fokale epilepsianfald og fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske anfald, i tilknytning til tuberøst sklerosekompleks (TSC).

 

Everolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særlig kendskab til ovennævnte sygdom. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg everolimus. 

Dispergible tabletter. 1 dispergibel tablet indeholder 2 mg, 3 mg eller 5 mg everolimus. 

Doseringsforslag

Subependymalt kæmpecelle-astrocytom (SEGA) 

 • Tabletter og dispergible tabletter
  • Voksne og børn ≥ 3 år. Initialdosis 4,5 mg/m2 1 gang dgl.
  • Børn 1-3 år. Initialdosis 7 mg/m2 1 gang dgl.

Der foretages dosistitrering (mindst 1 uge efter behandlingsstart for patienter < 3 år og ca. 2 uger efter behandlingsstart for patienter ≥ 3 år), så dalkoncentrationer ligger i intervallet 5-15 ng/ml.  

 

Renalt angiomyolipom 

 • Tabletter
  • Voksne. 10 mg 1 gang dgl.

TSC med refraktære anfald 

 • Dispergible tabletter
  • Voksne og børn > 2 år. Initialdosis er vist i tabel 1. Forskellige styrker dispergible tabletter kan kombineres for at opnå den ønskede dosis.

 

Tabel 1: Initialdosis ved TSC med refraktære anfald 

Alder  

Initialdosis uden samtidig administration af CYP3A4/PgP-induktor  

Initialdosis ved samtidig administration af CYP3A4/PgP-induktor  

< 6 år 

6 mg/m2 

9 mg/m2 

≥ 6 år 

5 mg/m2 

8 mg/m2 

 

Bemærk: 

 • Svære eller uacceptable bivirkninger kræver midlertidig dosisreduktion eller seponering af behandlingen, se produktresume.
 • Tabletter og dispergible tabletter må ikke kombineres. Der anvendes kun tabletter eller kun dispergible tabletter. Ved skift mellem de to dispenseringsformer justeres til nærmeste mg styrke, og dalkoncentrationen af everolimus skal kontrolleres efter ca. 2 uger.
 • Dosis indtages på samme tidspunkt hver dag. Skal konsekvent tages enten sammen med et måltid eller ikke sammen med et måltid.
 • Tabletter skal synkes hele, hvorimod dispergible tabletter ikke må synkes hele.
 • Dispergible tabletter skal suspenderes i vand før indtagelse. Se "Egenskaber, håndtering og holdbarhed".

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

Renalt angiomyolipom 

 • Let nedsat leverfunktion (Child-Pugh A): Dosis skal nedsættes til 7,5 mg dgl.
 • Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B): Dosis skal nedsættes til 5 mg dgl.
 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): Anbefales kun på velbegrundet indikation og dgl. dosis på 2,5 mg må ikke overskrides.

SEGA 

 • Let nedsat leverfunktion (Child-Pugh A): Voksne. 75 % af normal startdosis.
 • Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B): Voksne. 50 % af normal startdosis.
 • Svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): Voksne. Anbefales kun på velbegrundet indikation og dgl. dosis på 25 % af normal startdosis må ikke overskrides.
 • Bør ikke anvendes til patienter < 18 år med nedsat leverfunktion.

Se endvidere produktresume


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for andre rapamycinderivater. 

Forsigtighedsregler

 • Risiko for alvorlige infektioner, svær non-infektiøs pneumonitis og nedsat sårheling.
 • Pneumocystis jirovecii-profylakse bør overvejes ved samtidig behandling med glukokortikoider eller andre immunosuppressiva.
 • Bør ikke anvendes ved aktuelle infektioner.
 • Vaccination med levende vaccine skal undgås.
 • Forsigtighed ved behandling tidsmæssigt tæt på strålebehandling, pga øget risiko for stråletoksicitet (fx øsofagitis, pneumonitis og skader på huden).
 • Før og under behandling monitoreres
  • nyrefunktion
  • blodsukker
  • blodlipider
  • hæmatologiske parametre.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Opkastning, Stomatitis.
Temperaturstigning, Træthed.
Infektioner.
Hyperkolesterolæmi, Nedsat appetit.
Hovedpine.
Amenoré, Menstruationsforstyrrelser.
Hoste, Pneumoni.
Acne, Hududslæt.
Hypertension.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Flatulens, Gastritis, Kvalme, Obstipation, Tandkødsbetændelse.
Allergiske reaktioner.
Forhøjede levertransaminaser, Vægttab.
Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypofosfatæmi.
Ovariecyster.
Aggressivitet, Søvnløshed.
Proteinuri.
Epistaxis, Pneumonitis.
Alopeci, Hudkløe, Tør hud.
Lymfødem.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angioødem.
Sepsis.
Rhabdomyolyse.
Ikke kendt hyppighed Hjerteinsufficiens.
Overfølsomhed for strålebehandling, Sårhelingskomplikationer.
Nyresvigt.
Dyb venetrombose, Lungeemboli.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-/P-gp-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, øger plasmakoncentrationen af everolimus ca. 4 gange og AUC ca. 15 gange. Kombinationen bør undgås.
 • Moderate CYP3A4-/P-gp-inhibitorer, fx erythromycin, verapamil, imatinib og oral ciclosporin, øger plasmakoncentrationen af everolimus ca. 2 gange og AUC 3-4 gange. Kombinationen bør derfor anvendes med forsigtighed og evt. med dosisreduktion af everolimus.
 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, kortikosteroider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin samt naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af everolimus (fx reducerer rifampicin AUC med ca. 60%). Kombination bør undgås. Hvis behandling er påkrævet, kan det overvejes at øge dosis af everolimus.
 • Forsigtighed ved samtidig oral administration af CYP3A4-substrater med smalt terapeutisk vindue (fx pimozid og sekalealkaloider), idet everolimus kan hæmme intestinal CYP3A4.

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og  P-glykoprotein

  

Samtidig brug af ACE-hæmmere kan øge risikoen for angioødem. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer serin-theroninkinasen mTOR. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og P-glykoprotein til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 30 timer.
 • Steady state efter ca. 2 uger.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Dispergible tabletter: 

 • Dispergible tabletter må kun indtages som en suspension.

Tilberedning af suspension 

 • Tilberedes i en 10 ml oral sprøjte eller i et lille glas (højst 100 ml).
 • Dispergible tabletter må ikke knækkes eller knuses.
 • Der må højst tilberedes 10 mg everolimus pr. sprøjte eller pr. glas.
 • 10 ml oral sprøjte:
  • Placér dispergible tabletter i sprøjten.
  • Tilsæt ca. 5 ml postevand og 4 ml luft.
  • Anbring sprøjten med spidsen opad i 3 minutter, indtil en hvid suspension er dannet.
  • Sprøjtens indhold indtages.
  • Efter indtagelse af suspensionen suges yderligere ca. 5 ml postevand og 4 ml luft op i sprøjten.
  • Sprøjtens indhold indtages.
 • Lille glas (højst 100 ml):
  • Placér dispergible tabletter i glasset.
  • Tilsæt ca. 25 ml postevand.
  • Lad glasset stå i mindst 3 minutter, indtil en hvid suspension er dannet.
  • Omrør forsigtigt inden indtagelse af suspensionen.
  • Glassets indhold indtages.
  • Efter indtagelse af suspensionen tilsættes 25 ml postevand i glasset, og der omrøres med samme ske som før.
  • Glassets indhold indtages.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Indholdsstoffer

Everolimustabletter  2,5 mgtabletter  5 mgtabletter  10 mgdispergible tabletter  2 mgdispergible tabletter  3 mgdispergible tabletter  5 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 2,5 mg, tabletter 5 mg, tabletter 10 mg, dispergible tabletter 2 mg, dispergible tabletter 3 mg, dispergible tabletter 5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) tabletter 2,5 mg 068276
30 stk. (blister)
12.207,55 406,92 1.627,67
(BEGR) tabletter 5 mg 138514
30 stk. (blister)
20.878,70 695,96 1.391,91
(BEGR) tabletter 10 mg 549685
30 stk. (blister)
28.160,30 938,68 938,68
(BEGR) dispergible tabletter 2 mg 399306
30 stk. (blister)
9.769,40 325,65 1.628,23
(BEGR) dispergible tabletter 3 mg 467959
30 stk. (blister)
14.645,70 488,19 1.627,30
(BEGR) dispergible tabletter 5 mg 047018
30 stk. (blister)
20.878,70 695,96 1.391,91

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg

Præg:
NVR, LCL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 10
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
NVR, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,9 x 12,1
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
UHE, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 15,1
tabletter 10 mg
 
 
 

Dispergible tabletter  2 mg

Præg:
NVR, D2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,1 x 9,1
dispergible tabletter 2 mg
 
 
 

Dispergible tabletter  3 mg

Præg:
NVR, D3
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,3 x 10,3
dispergible tabletter 3 mg
 
 
 

Dispergible tabletter  5 mg

Præg:
NVR, D5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,2 x 12,2
dispergible tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

25.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...