Votubia

L01EG02
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Subependymalt kæmpecelle-astrocytom (SEGA) i tilknytning til tuberøst sklerosekompleks (TSC), hvor operation ikke er hensigtsmæssig.
 • Tabletter desuden:
  Renalt angiomyolipom i tilknytning til tuberøst sklerosekompleks (TSC), hvor operation ikke er påkrævet.
 • Dispergible tabletter desuden:
  Supplerende behandling af refraktære fokale epilepsianfald og fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske anfald, i tilknytning til tuberøst sklerosekompleks (TSC).

 

Everolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særlig kendskab til ovennævnte sygdom. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg everolimus. 

Dispergible tabletter. 1 dispergibel tablet indeholder 2 mg, 3 mg eller 5 mg everolimus. 

Doseringsforslag

Subependymalt kæmpecelle-astrocytom (SEGA) 

 • Tabletter og dispergible tabletter
  • Voksne og børn ≥ 3 år. Initialdosis 4,5 mg/m2 1 gang dgl.
  • Børn 1-3 år. Initialdosis 7 mg/m2 1 gang dgl.

Der foretages dosistitrering (mindst 1 uge efter behandlingsstart for patienter < 3 år og ca. 2 uger efter behandlingsstart for patienter ≥ 3 år), så dalkoncentrationer ligger i intervallet 5-15 ng/ml.  

 

Renalt angiomyolipom 

 • Tabletter
  • Voksne. 10 mg 1 gang dgl.

TSC med refraktære anfald 

 • Dispergible tabletter
  • Voksne og børn > 2 år. Initialdosis er vist i tabel 1. Forskellige styrker dispergible tabletter kan kombineres for at opnå den ønskede dosis.

 

Tabel 1: Initialdosis ved TSC med refraktære anfald 

Alder  

Initialdosis uden samtidig administration af CYP3A4/PgP-induktor  

Initialdosis ved samtidig administration af CYP3A4/PgP-induktor  

< 6 år 

6 mg/m2 

9 mg/m2 

≥ 6 år 

5 mg/m2 

8 mg/m2 

 

Bemærk: 

 • Tabletter:
  • Synkes hele med et glas vand.
  • Må ikke knuses eller tygges.
  • Tablet kan opslæmmes i vand.
  • Tages konsekvent med mad eller uden mad.
 • Dispergible tabletter:
  • Må ikke synkes hele.
  • Må ikke knuses eller tygges.
  • Dispergibel tablet opslæmmes i vand i doseringssprøjte eller i et lille glas og indtages umiddelbart - se mere i medfølgende brugsvejledning.
  • Tages konsekvent med mad eller uden mad.
 • Svære eller uacceptable bivirkninger kræver midlertidig dosisreduktion eller seponering af behandlingen, se produktresume.
 • Tabletter og dispergible tabletter må ikke kombineres. Der anvendes kun tabletter eller kun dispergible tabletter. Ved skift mellem de to dispenseringsformer justeres til nærmeste mg styrke, og dalkoncentrationen af everolimus skal kontrolleres efter ca. 2 uger.
 • Dosis indtages på samme tidspunkt hver dag.
 • Se "Egenskaber, håndtering og holdbarhed".

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

Renalt angiomyolipom 

 • Let nedsat leverfunktion (Child-Pugh A): Dosis skal nedsættes til 7,5 mg dgl.
 • Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B): Dosis skal nedsættes til 5 mg dgl.
 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): Anbefales kun på velbegrundet indikation og dgl. dosis på 2,5 mg må ikke overskrides.

SEGA 

 • Let nedsat leverfunktion (Child-Pugh A): Voksne. 75 % af normal startdosis.
 • Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B): Voksne. 50 % af normal startdosis.
 • Svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): Voksne. Anbefales kun på velbegrundet indikation og dgl. dosis på 25 % af normal startdosis må ikke overskrides.
 • Bør ikke anvendes til patienter < 18 år med nedsat leverfunktion.

Se endvidere produktresume


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for andre rapamycinderivater. 

Forsigtighedsregler

 • Risiko for alvorlige infektioner, svær non-infektiøs pneumonitis og nedsat sårheling.
 • Pneumocystis jirovecii-profylakse bør overvejes ved samtidig behandling med glukokortikoider eller andre immunosuppressiva.
 • Bør ikke anvendes ved aktuelle infektioner.
 • Vaccination med levende vaccine skal undgås.
 • Forsigtighed ved behandling tidsmæssigt tæt på strålebehandling, pga øget risiko for stråletoksicitet (fx øsofagitis, pneumonitis og skader på huden).
 • Før og under behandling monitoreres
  • nyrefunktion
  • blodsukker
  • blodlipider
  • hæmatologiske parametre.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi Nedsat appetit
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Amenoré Menstruationsforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni Hoste
Hud og subkutane væv Acne, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Gastritis, Kvalme, Obstipation, Tandkødsbetændelse
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Vægttab
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypofosfatæmi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Ovariecyster
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet Søvnløshed
Nyrer og urinveje Proteinuri
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumonitis Epistaxis
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Tør hud
Vaskulære sygdomme Lymfødem
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Immunsystemet Angioødem
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Hjerteinsufficiens
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Overfølsomhed for strålebehandling, Sårhelingskomplikationer
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Lungeemboli

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-/P-gp-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, øger plasmakoncentrationen af everolimus ca. 4 gange og AUC ca. 15 gange. Kombinationen bør undgås.
 • Moderate CYP3A4-/P-gp-inhibitorer, fx erythromycin, verapamil, imatinib og oral ciclosporin, øger plasmakoncentrationen af everolimus ca. 2 gange og AUC 3-4 gange. Kombinationen bør derfor anvendes med forsigtighed og evt. med dosisreduktion af everolimus.
 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, kortikosteroider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin samt naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af everolimus (fx reducerer rifampicin AUC med ca. 60 %). Kombination bør undgås. Hvis behandling er påkrævet, kan det overvejes at øge dosis af everolimus.
 • Forsigtighed ved samtidig oral administration af CYP3A4-substrater med smalt terapeutisk vindue (fx pimozid og sekalealkaloider), idet everolimus kan hæmme intestinal CYP3A4.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og P-glykoprotein.
 • Samtidig brug af ACE-hæmmere kan øge risikoen for angioødem.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer serin-theroninkinasen mTOR. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og P-glykoprotein til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 30 timer.
 • Steady state efter ca. 2 uger.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Dispergible tabletter: 

 • Dispergible tabletter må kun indtages som en suspension.

Tilberedning af suspension 

 • Tilberedes i en 10 ml oral sprøjte eller i et lille glas (højst 100 ml).
 • Dispergible tabletter må ikke knækkes eller knuses.
 • Der må højst tilberedes 10 mg everolimus pr. sprøjte eller pr. glas.
 • 10 ml oral sprøjte:
  • Placér dispergible tabletter i sprøjten.
  • Tilsæt ca. 5 ml postevand og 4 ml luft.
  • Anbring sprøjten med spidsen opad i 3 minutter, indtil en hvid suspension er dannet.
  • Sprøjtens indhold indtages.
  • Efter indtagelse af suspensionen suges yderligere ca. 5 ml postevand og 4 ml luft op i sprøjten.
  • Sprøjtens indhold indtages.
 • Lille glas (højst 100 ml):
  • Placér dispergible tabletter i glasset.
  • Tilsæt ca. 25 ml postevand.
  • Lad glasset stå i mindst 3 minutter, indtil en hvid suspension er dannet.
  • Omrør forsigtigt inden indtagelse af suspensionen.
  • Glassets indhold indtages.
  • Efter indtagelse af suspensionen tilsættes 25 ml postevand i glasset, og der omrøres med samme ske som før.
  • Glassets indhold indtages.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 2,5 mg, Novartis  Ingen kærv
tabletter 5 mg, Novartis  Ingen kærv
tabletter 10 mg, Novartis  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Tablet kan opslæmmes i vand.

Må ikke tygges.

 
dispergible tabletter 2 mg, Novartis  Ingen kærv
dispergible tabletter 3 mg, Novartis  Ingen kærv
dispergible tabletter 5 mg, Novartis  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Må ikke synkes hele.

Opslæmmes.

Må ikke tygges.

OBS

Dispergibel tablet opslæmmes i vand i doseringssprøjte eller i et lille glas og indtages umiddelbart - se mere i medfølgende brugsvejledning. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) tabletter 2,5 mg 068276
30 stk. (blister)
11.562,55 385,42 1.541,67
(BEGR) tabletter 5 mg 138514
30 stk. (blister)
19.774,90 659,16 1.318,33
(BEGR) tabletter 10 mg 549685
30 stk. (blister)
26.671,25 889,04 889,04
(BEGR) dispergible tabletter 2 mg 399306
30 stk. (blister)
9.253,40 308,45 1.542,23
(BEGR) dispergible tabletter 3 mg 467959
30 stk. (blister)
13.871,70 462,39 1.541,30
(BEGR) dispergible tabletter 5 mg 047018
30 stk. (blister)
19.774,90 659,16 1.318,33

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  2,5 mg

Præg:
NVR, LCL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4 x 10
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
NVR, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,9 x 12,1
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
UHE, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 15,1
tabletter 10 mg
 
 
 

Dispergible tabletter  2 mg

Præg:
NVR, D2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,1 x 9,1
dispergible tabletter 2 mg
 
 
 

Dispergible tabletter  3 mg

Præg:
NVR, D3
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,3 x 10,3
dispergible tabletter 3 mg
 
 
 

Dispergible tabletter  5 mg

Præg:
NVR, D5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,2 x 12,2
dispergible tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

25.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...