Marcain-Adrenalin®

Marcain Adrenalin
N01BB51
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

 • Infiltrations- og ledningsanalgesi, herunder ganglieblokader, specielt i rigt vaskulariserede områder. Epiduralanalgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mikrogram adrenalintartrat og 2,5 mg bupivacainhydrochlorid eller 5 mikrogram adrenalintartrat og 5 mg bupivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 

 • Individuel dosering afhængig af typen af blokade samt patientens alder og vægt.
 • Den samlede dosis bør ikke overstige 3,5 mg bupivacainhydrochlorid/kg legemsvægt.

Bemærk: 

 • Må ikke injiceres intravaskulært.
 • Erfaring savnes vedr. brug til børn under 1 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amid-typen.
 • Må ikke anvendes til regional intravenøs analgesi (obsolet) på grund af risiko for akut systemisk toksicitet ved utilsigtet lækage til kredsløbet.
 • Må ikke gives intravenøst.

Forsigtighedsregler

 • Genoplivningsudstyr skal være umiddelbart til rådighed.
 • Forsigtighed ved retrobulbær injektion på grund af risiko for lækage til det subarachnoidale rum medførende bl.a. midlertidig blindhed, kramper og kardiovaskulært kollaps.
 • Endvidere forsigtighed ved injektion i hoved eller hals på grund af risikoen for intraarteriel injektion.
 • Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, og kardiel komorbiditet - specielt AV-blok.
 • Ved operationer på penis skal injektionen foretages subkutant.
 • Ved epidural anvendelse bør der først gives en testdosis på 3-5 ml bupivacain med adrenalin.
 • Ved anvendelse af epidural blokade i forbindelse med fødsel bør tilsætning af adrenalin til bupivacain undgås.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Nyrer og urinveje Urinretention
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer CNS-toksicitet  (følelsesløshed omkring munden og i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, tinnitus, synsforstyrrelser, tremor, kramper, bevidsthedssvækkelse)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Hjertestop
Øjne Dobbeltsyn
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Arachnoiditis
Nervesystemet Neuropati, Paraplegi
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin

 

 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.
 • Kondrolyse er set ved kontinuerlig intraartikulær infusion med lokalanalgetika.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Marcain-Adrenalin®, komb.
 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker den hæmodynamiske effekt af adrenalin.
 • MAO-hæmmere forsinker nedbrydningen af adrenalin. Det forstærker og forlænger virkningsvarigheden af bupivacain. Forsigtighed inden for de sidste 14 dage efter indgift af en irreversibel MAO-hæmmer (isocarboxazid) og det sidste døgn efter indgift af en reversibel MAO-hæmmer.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika.
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Adrenalin kan øge blodtrykket med ca. 16 % ved anæstesibehandling med propofol.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Forgiftning

Indgift af fedt (Intralipid®) reducerer den toksiske effekt af bupivacain. 

Farmakodynamik

Bupivacain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med lang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Høje doser medfører motorisk og sensorisk blokade. Lavere doser fremkalder sensorisk blokade men mindre udtalt motorisk blokade.

Adrenalin 

 • Direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerveblokader.

Farmakokinetik

Bupivacain 

 • Absorptionen afhænger af dosis, administrationsmåde og vævets vaskularisering.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Ca. 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Epidural administration. Absorptionen fra epiduralrummet forløber bifasisk med halveringstider på 7 minutter og 6 timer, hvilket er bestemmende for plasmahalveringstiden ved epidural administration.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,3-5. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
injektionsvæske, opl. 2,5 mg + 5 mikrog/ml
Adrenalin (5 mikg/ml)
Bupivacain (2,500 mg/ml)
Andre
Antioxidanter
5 mg/ml +5 mikrog/ml
Adrenalin (5 mikg/ml)
Bupivacain (5 mg/ml)
Andre
Antioxidanter
5 mg/ml +5 mikrog/ml  (Paranova Danmark)
Adrenalin (5 mikg/ml)
Bupivacain (5 mg/ml)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 2,5 mg + 5 mikrog/ml 121374
5 x 20 ml
272,50 2,73
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml +5 mikrog/ml 130429
5 x 20 ml
381,30 3,81
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml +5 mikrog/ml  (Paranova Danmark) 039589
5 x 20 ml
382,60 3,83

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

28.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...