Dumirox

N06AB08
 
 

Antidepressivum. Serotoningenoptagshæmmer. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) 50 mg eller 100 mg fluvoxaminmaleat. 

Doseringsforslag

Depression 

 • Voksne. Individuelt. Initialt sædvanligvis 50-100 mg dgl. om aftenen. Dosis kan øges til 200 mg. Døgndoser på 100 mg gives én gang dgl. om aftenen. Maksimal døgndosis er 300 mg.
 • Ældre. Individuelt. 50-100 mg dgl.
 • Bemærk: Bør ikke anvendes til patienter under 18 år.

 

OCD 

 • Voksne. Initialt 50 mg dgl. i 3-4 dage. Dosis øges gradvis til 100-300 mg dgl.
 • Børn > 8 år. Initialt 25 mg dgl. Dosis kan øges med 25 mg hver 4.-7. dag til højst 200 mg dgl.
 • Doser over 50 mg dgl. bør fordeles på 2 doser, evt. største dosis gives ved sengetid.
 • Behandlingen af børn og unge under 18 år skal varetages af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

 

Bemærk: 

 • Langsom dosistitrering anbefales for ældre.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Lavere initialdosis og langsommere dosisjustering. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes. 


Se endvidere

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, tremor, kvalme, søvnløshed og asteni bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger eller længere.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag eller skifte til escitalopram dråber, som kan gives i passende fortynding.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.
 • Se endvidere Seponeringssymptomer ved SSRI-behandling og Aftrapning af antidepressiva.

Kontraindikationer

Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation.
Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. Risikoen er mindst ved antiparkinsonmidlet selegilin, mens risikoen for rasagilin ikke er undersøgt.
En evt. behandling med MAO-hæmmere må først indledes 2 uger efter seponering af fluvoxamin.

Forsigtighedsregler

Blødningsforstyrrelser 

 • Abnorm blødning er forekommet ved behandling med SSRI. Forsigtighed ved nuværende eller tidligere blødningsforstyrrelser.

Børn og unge 

 • Hos børn og unge under 18 år er både set øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet.
 • Fluvoxamin bør kun anvendes til børn og unge mellem 8 og 18 år ved OCD. Hvis behandling skønnes nødvendig, overvåges nøje for tegn på suicidal adfærd.
 • Kontrol af vækst, modning og kognitiv/adfærdsmæssig udvikling anbefales.

Diabetes mellitus  

 • Risiko for påvirkning af den glykæmiske kontrol hos patienter med diabetes mellitus.

Epilepsi og kramper 

 • SSRI kan anses som sikre i terapeutiske doser ved epilepsi (4529).

Glaukom 

 • Et øget niveau af serotonin kan medføre mydriasis, der kan øge risikoen for udvikling af akut snævervinklet glaukom. Forsigtighed ved nuværende eller tidligere snævervinklet glaukom.

Mani/hypomani 

 • Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani.
 • Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin.
 • Ved udvikling af mani anbefales behandlingen seponeret eller, hvis der kommer seponeringssymptomer, udtrappet, da disse kan bidrage til at forværre manien.

Myokardieinfarkt 

 • Manglende erfaring vedr. behandling efter nyligt myokardieinfarkt. Forsigtighed anbefales.

Angst 

 • Angsten kan forbigående intensiveres i starten af behandlingen. Der bør derfor startes med særligt lav dosis og langsom dosisøgning hos patienter med angst.

Risiko for hyponatriæmi 

 • Forsigtighed ved risikofaktorer for hyponatriæmi (fx ældre, levercirrose, SIADH). Seponering bør overvejes ved tegn på hyponatriæmi.

Risiko for knoglebrud 

 • Hos patienter over 50 år er der set øget forekomst af knoglebrud ved behandling med SSRI. Undersøgelser tyder på, at SSRI kan mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er imidlertid også iagttaget ved ubehandlet depression.

Skizofreni 

 • De psykotiske symptomer kan forværres.

Suicidaltanker og -adfærd 

 • Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år.
 • Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer.
 • Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.
Referencer: 4529

Bivirkninger

Oftest er bivirkningerne forbigående.
Almindelige (1-10 %) Palpitationer, Takykardi.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Mundtørhed, Obstipation.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Utilpashed.
Nedsat appetit.
Hovedpine, Tremor.
Agitation, Angst, Nervøsitet, Somnolens, Søvnløshed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angioødem.
Artralgi.
Ataksi, Ekstrapyramidale gener.
Hallucinationer, Konfusion.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Leverpåvirkning*.
Kramper.
Mani.
Fotosensibilitet.

* Ved stigning i leverenzymer bør behandlingen seponeres. 

 

 • Serotoninsyndrom (se SSRI) og malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) er forekommet ved behandling med SSRI. Risikoen forøges ved samtidig anvendelse af serotonerge midler, midler, der svækker serotonins metabolisme (MAO-hæmmere) og dopaminantagonister.
 • Der er rapporteret tilfælde, hvor bivirkninger relateret til seksuel dysfunktion er vedblevet efter seponering af SSRI og SNRI.
 • Visse bivirkninger som fx angst og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.
 • Hyponatriæmi kan ses, særligt hos ældre.
 • Øget risiko for postpartum blødning er set ved behandling med SSRI og SNRI inden for 1 måned før fødsel.

Interaktioner

MAO-hæmmere 

 • Kombination med MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger og er kontraindiceret.

 

Alkohol 

 • SSRI potenserer de kognitive og motoriske effekter af alkohol, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel eller maskinbetjening.

 

Påvirkning af P450-enzymer (CYP) 

 • Fluvoxamin er en potent hæmmer af CYP1A2 samt i mindre grad af CYP2C og CYP3A4. Mulighed for stigning i plasmakoncentrationen og langsommere metabolisering af midler, der omsættes via disse enzymer (fx alprazolam, clomipramin, clozapin, caffein, imipramin, lansoprazol, midazolam, olanzapin, omeprazol, triazolam), se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Særlig forsigtighed ved stoffer med snævert terapeutisk indeks (fx carbamazepin, ciclosporin, phenytoin, theophyllin, tizanidin, warfarin). Dosisjustering kan være nødvendig. Kombination med clozapin, lansoprazol, omeprazol og tizanidin bør undgås.

 

Risiko for øgning af den serotonerge effekt 

 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx amfetamin, MAO-hæmmere, tramadol, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Samtidig brug af naturlægemidler, der indeholder perikon, bør undgås på grund af risiko for serotonerg potensering.
 • Lithium forstærker den serotonerge effekt af fluvoxamin, og kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der data for omkring 50 1. trimester eksponerede og et meningsfyldt risikoestimat er ikke muligt. 

 

Se endvidere:
Antidepressiv behandling af gravide 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 1%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Forgiftning

Farmakodynamik

Selektiv serotoningenoptagshæmmer (SSRI). Hæmmer genoptaget af neurotransmitteren serotonin ved at blokere serotonins transportprotein (SERT). Mængden af serotonin uden for nervecellen øges derved. Medvirkende til den antidepressive effekt er formentlig en direkte øgning af serotonin i synapsespalten eller en nedregulering og desensibilisering af 5HT1A-autoreceptorerne (der hæmmer frigørelse af serotonin fra nerveterminalen). Imidlertid har SSRI'erne også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus).
Påvirker desuden andre neurotransmittere og receptorer. Se endvidere tabel 4 i Antidepressiva

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50% pga. first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-8 timer.
 • Steady state efter ca. 1 uge.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 17-22 timer.

Indholdsstoffer

Fluvoxaminfilmovertrukne tabletter  50 mg  (2care4) filmovertrukne tabletter  100 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud til behandling af depression eller angst

 • hvor behandling med antidepressivum/angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller
 • i de helt særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum/angstdæmpende lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 50 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 053650
90 stk. (blister)
605,50 13,46
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 425824
90 stk. (blister)
882,60 9,81

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  50 mg  (2care4)

Præg:
291
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,7 x 8,7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg  (2care4)

Præg:
313
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 15,3
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4529. Kanner AM. Most antidepressant drugs are safe for patients with epilepsy at therapeutic doses: A review of the evidence. Epilepsy Behav. 2016; 61:282-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27236241 (Lokaliseret 21. juni 2019)

 
 

Revisionsdato

11.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...