Jakavi

L01EJ01
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

Myelofibrose 

 • Sygdomsrelateret splenomegali eller symptomer hos voksne med
  • primær myelofibrose (kronisk idiopatisk myelofibrose),
  • myelofibrose efter polycytaemia vera eller
  • myelofibrose efter essentiel trombocytose.

Polycythaemia vera 

 • Polycytaemia vera hos voksne, som er resistente over for eller ikke tåler hydroxycarbamid.

Ruxolitinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og behandling heraf. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg ruxolitinib (som phosphat). 

Doseringsforslag

Myelofibrose 

 • Trombocyttal > 200 x 109 /l. Voksne. Initialt 20 mg 2 gange dgl
 • Trombocyttal 100-200 x 109 /l. Voksne. Initialt 15 mg 2 gange dgl.
 • Trombocyttal 75-100 x 109 /l.Voksne. Initialt 10 mg 2 gange dgl.
 • Trombocyttal 50-75 x 109 /l. Voksne. Initialt 5 mg 2 gange dgl.
 • Initialdosis bør ikke øges inden for de første 4 uger af behandlingen og herefter ikke hyppigere end med 2 ugers intervaller.
  Ved acceptable trombocyt- og neutrofiltal, men utilstrækkelig virkning, kan dosis øges med højst 5 mg 2 gange dgl. Maximal dosis 25 mg 2 gange dgl.
 • Bemærk: Begrænset erfaring ved trombocyttal 50-100 x 109/l

 

Polycythaemia vera 

 • Voksne. Initialt 10 mg 2 gange dgl.
 • Trombocyttal 50-100 x 109 /l. Voksne. Initialt 5 mg 2 gange dgl.
 • Initialdosis bør ikke øges inden for de første 4 uger af behandlingen og herefter ikke hyppigere end med 2 ugers intervaller.
  Ved acceptable trombocyt- og neutrofiltal, men utilstrækkelig virkning, kan dosis øges med højst 5 mg 2 gange dgl. Maximal dosis 25 mg 2 gange dgl.
 • Bemærk: Begrænset erfaring ved trombocyttal 50-100 x 109/l

 

Genoptaget behandling efter seponering 

 • Trombocyttal > 50 x 109 /l eller absolut neutrofiltal > 0,5 x109 /l.Voksne. Initialt 5 mg 2 gange dgl.
  Derefter gradvis øgning af dosis højst hver 2. uge under tæt monitorering.

 

Bemærk: 

 • Ved trombocyttal < 50 x 109/l eller absolut neutrofiltal < 0,5 x 109/l seponeres behandling.
 • Ved trombocyttal < 125 x 109/l bør dosisreduktion overvejes for at undgå trombocytopeni, se doseringsanbefalinger i produktresumé.
 • Behandlingen bør seponeres efter højst 6 mdr., hvis miltens størrelse eller graden af konstitutionelle symptomer ikke er reduceret.
 • Det anbefales, at patienter, der har vist en grad af klinisk forbedring, ophører med ruxolitinib-behandlingen, hvis de bevarer en øgning i længden af milten på 40% sammenlignet med baseline-størrelse (ca. svarende til en 25% øgning i miltvolumen) og ikke længere har forbedring af konstitutionelle symptomer.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

   

  Hæmodialyse 

  • Trombocyttal > 200 x 109 /l. 20 mg efter hver dialyse (evt. givet som 2 gange 10 mg med 12 timers mellemrum).
  • Trombocyttal 100-200 x 109 /l. 15 mg efter hver dialyse.
  • Polycythaemia vera. 10 mg efter hver dialyse (evt. givet som 2 gange 5 mg med 12 timers mellemrum).

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 50% af normaldosis ved nedsat leverfunktion. Komplet blodtælling inkl. differentialtælling minimum ugentligt de første 6 uger.  


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Inden behandlingsstart skal der screenes for aktiv og latent tuberkulose og for hepatitis B.
 • Komplet blodtælling inkl. differentialtælling hver 2.-4. uge, indtil dosis er stabiliseret.
 • Under samtidig behandling med potente CYP3A4-hæmmere eller med både CYP3A4- eller CY2C9-hæmmere komplet blodtælling inkl. differentialtælling samt monitorering for bivirkninger 2 gange ugentligt.
 • Ved hæmoglobin < 6,2 mmol/l hyppig kontrol (komplet blodtælling inkl. differentialtælling) samt monitorering af bivirkninger.
 • Ved mistanke om multifokal leukoencefalopati (PML) skal behandlingen seponeres, indtil denne er udelukket.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Svimmelhed.
Forhøjede levertransaminaser, Vægtøgning.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Hovedpine.
Hæmaturi, Urinvejsinfektion.
Epistaxis.
Hypertension, Hæmatom.
Almindelige (1-10 %) Flatulens, Gastro-intestinal blødning, Obstipation.
Herpes zoster, Sepsis.
Pneumoni.
Cerebral hæmoragi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hepatitis  (reaktivering af B).

Interaktioner

 • Samtidig behandling med potente CYP3A4-hæmmere, fx clarithromycin, itraconazol, voriconazol, indinavir, lopinavir, ritonavir eller saquinavir øger plasmakoncentrationen af ruxolitinib, og dosis af ruxolitinib skal nedsættes med ca. 50%. Lignende dosisreduktion bør overvejes ved samtidig behandling med CYP2C9-hæmmere. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig behandling med CYP3A4-induktorer, fx carbamazepin, naturlægemidler med perikon, phenobarbital, phenytoin, rifampicin og rifabutin, kræver tæt monitorering under dosistitrering.
 • Ruxolitinib kan hæmme P-glykoprotein (P-gp) og brystcancer-resistensprotein (BCRP) i tarmen, hvilket kan øge den systemiske eksponering af substrater for disse, fx ciclosporin, dabigatranetexilat, digoxin og rosuvastatin. Tæt monitorering anbefales.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Selektiv hæmmer af Janus-associerede kinaser (JAK1 og JAK2), som formidler signalering af flere cytokiner og vækstfaktorer, som er vigtige for hæmatopoese og immunfunktion.
 • Myelofibrose er relateret til dysreguleret JAK2-signalering.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed mindst 95% (som ruxolitinib eller first pass-metabolitter).
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time (ruxolitinib).
 • Metaboliseres primært via CYP3A4 og via CYP2C9 til to aktive hovedmetabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Udskilles primært som metabolitter gennem nyrerne (74%), resten med fæces.

Indholdsstoffer

Ruxolitinibtabletter  5 mgtabletter  10 mgtabletter  15 mgtabletter  20 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 15 mg, tabletter 20 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) tabletter 5 mg 488468
56 stk. (blister)
17.144,60 1.836,99
(BEGR) tabletter 10 mg 106390
56 stk. (blister)
34.272,35 1.835,99
(BEGR) tabletter 15 mg 553720
56 stk. (blister)
34.272,35 1.224,01
(BEGR) tabletter 20 mg 461113
56 stk. (blister)
34.272,35 918,02

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
NVR, L5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 7,5
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
NVR, L10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,3 x 9,3
tabletter 10 mg
 
 
 

Tabletter  15 mg

Præg:
NVR, L15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 15
tabletter 15 mg
 
 
 

Tabletter  20 mg

Præg:
NVR, L20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,4 x 16,5
tabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

23.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...