Levetiracetam "SUN"

N03AX14
 
 

Anvendelsesområder

 • Monoterapi og supplerende behandling ved epilepsi med fokale anfald og fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske anfald.
 • Supplerende behandling af absencer, myoklonier og generaliserede toniske-kloniske inkl. behandling af anfald ved juvenil myoklon epilepsi. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg levetiracetam. 

Doseringsforslag

Monoterapi 

 • Voksne og børn > 16 år. Initialt 250 mg 2 gange dgl.
  Efter 2 uger kan dosis øges til 500 mg 2 gange dgl.
  Dosis kan øges med yderligere 250 mg 2 gange dgl. hver 2. uge til højst 1,5 g 2 gange dgl.


Supplerende behandling 

 • Voksne og unge > 50 kg. Initialt 500 mg 2 gange dgl. i 1 uge.
  Døgndosis kan evt. øges med 500-1.000 mg hver 2.-4. uge til 1,5 g 2 gange dgl.
 • Børn fra 6 mdr. og unge < 50 kg. Initialt 10 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl.
  Døgndosis kan evt. øges med 10 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. hver 2. uge til 30 mg/kg legemsvægt. (Sikkerhed og virkning af koncentrat til infusionsvæske hos spædbørn og børn < 4 år er ikke fastslået).

 

Bemærk: 

 • Skift fra i.v. til oral administration kan foretages direkte uden dosistitrering.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.
 • Seponering bør foretages gradvis over 2-4 uger.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-90 ml/min.

  Vejl. vedligeholdelsesdoser ved eksisterende nyreinsufficiens:  

   

  GFR
  (ml/min.)
   

   

  Voksne og børn  

  > 50 kg  

   

  Spædbørn  

  1-6 mdr.  

   

  Børn > 6 mdr.  

  og vægt < 50 kg  

  >80  

   

   

  50-80  

   

   

  30-50  

   

   

  < 30  

  500-1.500 mg x 2  

   

   

  500-1.000 mg x 2  

   

   

  250-750 mg x 2  

   

   

  250-500 mg x 2  

  7-21 mg/kg x 2  

   

   

  7-14 mg/kg x 2  

   

   

  3,5-10,5 mg/kg x 2  

   

   

  3,5-7 mg/kg x 2  

  10-30 mg/kg x 2  

   

   

  10-20 mg/kg x 2  

   

   

  5-15 mg/kg x 2  

   

   

  5-10 mg/kg x 2  

  Patienter i dialyse  

  1. behandlingsdag  

  750 mg, derefter 500-1.000 mg 1 x dgl.  

  Der suppleres med 250-500 mg efter hver dialyse.  

  1. behandlingsdag  

  10,5 mg/kg, derefter 7-14 mg/ kg x 1.  

  Der suppleres med 3,5-7 mg/kg efter hver dialyse.  

  1. behandlingsdag  

  15 mg/kg, derefter 10-20 mg/ kg x 2.  

  Der suppleres med 5-10 mg/kg efter hver dialyse.  

  Ved nyopstået nyrepåvirkning under behandlingen anbefales dosisjustering efter løbende monitorering af P-levetiracetam.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af levetiracetam (Levetiracetam "Stada" oral opløsning) indholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Forsigtighed ved tidligere overfølsomhed over for andre antiepileptika med lignende struktur, fx brivaracetam.
 • Levetiracetam kan i sjældne tilfælde forværre krampeanfaldshyppighed eller -sværhedsgrad, særligt inden for den første måned af behandlingen eller ved dosisoptrapning, og er reversibel ved seponering af lægemidlet eller dosisreduktion. Patienten bør rådes til at konsultere lægen i tilfælde af forværring af epilepsi.
 • Forlænget QT-interval på ekg er observeret under overvågning efter markedsføringen. Levetiracetam skal anvendes med forsigtighed hos patienter med forlænget QT- interval, hos patienter, der samtidig behandles med lægemidler, der påvirker QT-intervallet, eller hos patienter med relevant forudeksisterende hjertesygdom eller elektrolytforstyrrelser.

 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Døsighed.
Rhinitis.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Balanceforstyrrelser, Kraftesløshed, Letargi, Svimmelhed, Træthed.
Nedsat appetit.
Kramper.
Tremor.
Aggressivitet, Depression, Irritabilitet, Nervøsitet, Søvnløshed.
Hoste.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni, Trombocytopeni.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Leverpåvirkning.
Ataksi, Hukommelsesbesvær, Paræstesier.
Psykose, Suicidaladfærd.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Pancytopeni.
Pancreatitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Infektioner.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Forlænget QT-interval.
Hyponatriæmi.
Rhabdomyolyse.
Choreiforme bevægelser, Dyskinesier, Encefalopati, Gangforstyrrelser.
Delirium, Tankeforstyrrelser.
Akut nefropati.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme.

Interaktioner

 • Carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital og phenytoin kan øge udskillelsen af levetiracetam.
 • Levetiracetam kan muligvis forstærke bivirkninger ved valproat, carbamazepin og topiramat.
 • Der er rapporteret øget plasmakoncentration af methotrexat ved samtidig administration af levetiracetam.
 • Andre antiepileptika og MAO-hæmmere kan forstærke levetiracetams depressive effekt.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 2.000 1. trimester-eksponerede i monoterapi uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved kombination med andre antiepileptika (ca. 1.000 1. trimester-eksponerede) synes risikoen at være øget til ca. 6 %. Behandlingen skal varetages af en speciallæge i neurologi. 

 

Gravide i antiepileptisk behandling bør kontrolleres ca. 1 gang om måneden med måling af plasmakoncentration, idet levetiracetam har øget omsætningshastighed under graviditet. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af levetiracetam (Levetiracetam "Stada" oral opløsning) indholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Referencer: 3711, 4137, 4138, 4142, 4211, 4225

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Ammede børn har meget lave og i det fleste tilfælde umålelige koncentrationer i blodet. Anvendelse bør dog ledsages af øget opmærksomhed på mulige irritative eller sedative bivirkninger hos det ammede barn. 

Referencer: 5203

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Virkemåden i CNS er ikke endeligt afklaret. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed tæt på 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 20-120 minutter.
 • Steady state efter ca. 2 døgn.
 • Metaboliseres delvist i vævene til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 6-8 timer, hos ældre 10-11 timer.
 • Ca. 66% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering  

Tilberedning af infusionsvæske 

Indholdet af et hætteglas fortyndes med 100 ml isotonisk glucose-, isotonisk natriumchlorid- eller Ringer-lactat-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

 • ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer ved 15-25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 198859
10 x 5 ml
1.092,85 327,89

Substitution

konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Keppra UCB Nordic, Levetiracetam, konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Levetiracetam "Hospira" Pfizer, Levetiracetam, konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


5203. Angela K. Birnbaum, Kimford J. Meador, Ashwin Karanam. Antiepileptic Drug Exposure in Infants of Breastfeeding Mothers With Epilepsy. JAMA. 2019; 77(4):441-50, https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2758017 (Lokaliseret 28. september 2020)


4137. Vajda FJE, Graham JE, Hitchcock AA et al. Antiepileptic drugs and foetal malformation: analysis of 20 years of data in a pregnancy register. Seizure. 2018; 65:6-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30593875 (Lokaliseret 21. januar 2019)


4138. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. 2018; 17(6):530-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680205 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4142. Weston J, Bromley R, Jackson CF et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4211. Veiby G, Daltveit AK, Engelsen BA et al. Fetal growth restriction and birth defects with newer and older antiepileptic drugs during pregnancy. J Neurol. 2014; 261:579-88, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24449062 (Lokaliseret 6. februar 2019)


4225. Chaudhry SA, Jong G, Koren G. The fetal safety of Levetiracetam: a systematic review. Reprod Toxicol. 2014; 46:40-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24602560 (Lokaliseret 6. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

25.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...