Levetiracetam "Hospira"

N03AX14
 
 

Anvendelsesområder

 • Monoterapi og supplerende behandling ved epilepsi med fokale anfald og fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske anfald.
 • Supplerende behandling af absencer, myoklonier og generaliserede toniske-kloniske inkl. behandling af anfald ved juvenil myoklon epilepsi. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg levetiracetam. 

Doseringsforslag

Monoterapi 

 • Voksne og børn > 16 år. Initialt 250 mg 2 gange dgl.
  Efter 2 uger kan dosis øges til 500 mg 2 gange dgl.
  Dosis kan øges med yderligere 250 mg 2 gange dgl. hver 2. uge til højst 1,5 g 2 gange dgl.


Supplerende behandling 

 • Voksne og unge > 50 kg. Initialt 500 mg 2 gange dgl. i 1 uge.
  Døgndosis kan evt. øges med 500-1.000 mg hver 2.-4. uge til 1,5 g 2 gange dgl.
 • Børn > 4 år samt unge < 50 kg. Initialt 10 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl.
  Døgndosis kan evt. øges med 10 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. hver 2. uge til 30 mg/kg legemsvægt.

 

Bemærk: 

 • Skift fra i.v. til oral administration kan foretages direkte uden dosistitrering.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.
 • Til spædbørn skal en oral opløsning med levetiracetam anvendes.
 • Sikkerhed og virkning af koncentrat til infusionsvæske hos spædbørn og børn < 4 år er ikke fastslået.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-80 ml/min.

  Vejl. vedligeholdelsesdoser ved eksisterende nyreinsufficiens:  

   

  GFR
  (ml/min.)
   

   

  Voksne og børn  

  > 50 kg  

   

  Spædbørn  

  1-6 mdr.  

   

  Børn > 6 mdr.  

  og vægt < 50 kg  

  ≥80  

   

   

  50-79  

   

   

  30-49  

   

   

  < 30  

  500-1.500 mg x 2  

   

   

  500-1.000 mg x 2  

   

   

  250-750 mg x 2  

   

   

  250-500 mg x 2  

  7-21 mg/kg x 2  

   

   

  7-14 mg/kg x 2  

   

   

  3,5-10,5 mg/kg x 2  

   

   

  3,5-7 mg/kg x 2  

  10-30 mg/kg x 2  

   

   

  10-20 mg/kg x 2  

   

   

  5-15 mg/kg x 2  

   

   

  5-10 mg/kg x 2  

  Patienter i dialyse  

  1. behandlingsdag  

  750 mg, derefter 500-1.000 mg 1 x dgl.  

  Der suppleres med 250-500 mg efter hver dialyse.  

  1. behandlingsdag  

  10,5 mg/kg, derefter 7-14 mg/ kg x 1.  

  Der suppleres med 3,5-7 mg/kg efter hver dialyse.  

  1. behandlingsdag  

  15 mg/kg, derefter 10-20 mg/ kg x 2.  

  Der suppleres med 5-10 mg/kg efter hver dialyse.  

  Ved nyopstået nyrepåvirkning under behandlingen anbefales dosisjustering efter løbende monitorering af P-levetiracetam.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af levetiracetam indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Seponering bør foretages gradvis over 2-4 uger. 

 

Eksempelvis:  

 • For voksne og unge (> 50 kg) reduktion med 500 mg to gange dagligt hver anden til fjerde uge
 • Hos spædbørn (> 6 mdr.) samt børn og unge (< 50 kg) bør dosis ikke reduceres med mere end 10 mg/kg to gange dagligt hver anden uge
 • For spædbørn (< 6 mdr.) bør dosis ikke reduceres med mere end 7 mg/kg to gange dagligt hver anden uge.

 

Forsigtighedsregler

 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Forsigtighed ved tidligere overfølsomhed over for andre antiepileptika med lignende struktur, fx brivaracetam.
 • Levetiracetam kan i sjældne tilfælde forværre krampeanfaldshyppighed eller -sværhedsgrad, særligt inden for den første måned af behandlingen eller ved dosisoptrapning, og er reversibel ved seponering af lægemidlet eller dosisreduktion. Patienten bør rådes til at konsultere lægen i tilfælde af forværring af epilepsi.
 • Forlænget QT-interval på ekg er observeret under overvågning efter markedsføringen. Levetiracetam skal anvendes med forsigtighed hos patienter med forlænget QT- interval, hos patienter, der samtidig behandles med lægemidler, der påvirker QT-intervallet, eller hos patienter med relevant forudeksisterende hjertesygdom eller elektrolytforstyrrelser.

Natriumindhold 

1 hætteglas indeholder 19 mg natrium. Den maksimale enkeltdosis (svarende til 1.500 mg levetiracetam) indeholder 57 mg natrium svarende til 2,85 % af den af WHO anbefalede maksimale daglige indtagelse (RDI) af 2 g natrium for en voksen.  

Dette lægemiddel kan fortyndes med opløsninger, der indeholder natrium, og der bør tages højde for dette, hvad angår den totale mængde natrium, som patienten får fra alle kilder. 

 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser, Letargi Kraftesløshed, Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Depression, Nervøsitet Irritabilitet, Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Øjne Dobbeltsyn, Sløret syn
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Nervesystemet Ataksi, Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Agitation, Humørforstyrrelser, Koncentrationsbesvær, Psykose, Suicidaladfærd
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Pancytopeni
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom**
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Nervesystemet Choreiforme bevægelser, Dyskinesier, Encefalopati*, Gangforstyrrelser
Psykiske forstyrrelser Delirium, Personlighedsændringer, Tankeforstyrrelser
Nyrer og urinveje Akut nefropati
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Meget sjældne (< 0,01 %)
Psykiske forstyrrelser Tvangshandlinger

* Tilfælde af encefalopati forekommer generelt i begyndelsen af behandlingen (fra få dage til flere måneder) og er reversible efter seponering af behandlingen. 

** Forekomsten er betydeligt højere hos patienter af japansk afstamning. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Levetiracetam "Hospira"
 • Der er rapporteret øget plasmakoncentration af methotrexat ved samtidig administration af levetiracetam.
 • Andre antiepileptika og MAO-hæmmere kan forstærke levetiracetams depressive effekt.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 2.000 1. trimester-eksponerede i monoterapi uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Ved kombination med andre antiepileptika (ca. 1.000 1. trimester-eksponerede) synes risikoen at være øget til ca. 6 %. Behandlingen skal varetages af en speciallæge i neurologi. 

 

Gravide i antiepileptisk behandling bør kontrolleres ca. 1 gang om måneden med måling af plasmakoncentration, idet levetiracetam har øget omsætningshastighed under graviditet. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af levetiracetam indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4137, 4138, 4142, 4211, 4225

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Ammede børn har meget lave og i det fleste tilfælde umålelige koncentrationer i blodet. Anvendelse bør dog ledsages af øget opmærksomhed på mulige irritative eller sedative bivirkninger hos det ammede barn. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol  

Visse formuleringer af levetiracetam indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  

Referencer: 5203

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Virkemåden i CNS er ikke endeligt afklaret. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed tæt på 100 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 20-120 minutter.
 • Steady state efter ca. 2 døgn.
 • Metaboliseres delvist i vævene til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 6-8 timer, hos ældre 10-11 timer.
 • Ca. 66 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

Indholdet af et hætteglas fortyndes med 100 ml isotonisk glucose-, isotonisk natriumchlorid- eller Ringer-lactat-infusionsvæske. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning er kemisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 188046
10 x 5 ml
2.003,30 40,07 601,05

Substitution

konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Keppra UCB Nordic, Levetiracetam, konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
Levetiracetam "SUN" SUN Pharma, Levetiracetam, konc. til infusionsvæske, opl. 100 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5203. Angela K. Birnbaum, Kimford J. Meador, Ashwin Karanam. Antiepileptic Drug Exposure in Infants of Breastfeeding Mothers With Epilepsy. JAMA. 2019; 77(4):441-50, https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2758017 (Lokaliseret 4. marts 2022)


4137. Vajda FJE, Graham JE, Hitchcock AA et al. Antiepileptic drugs and foetal malformation: analysis of 20 years of data in a pregnancy register. Seizure. 2018; 65:6-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30593875 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4138. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. 2018; 17(6):530-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680205 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4142. Weston J, Bromley R, Jackson CF et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4211. Veiby G, Daltveit AK, Engelsen BA et al. Fetal growth restriction and birth defects with newer and older antiepileptic drugs during pregnancy. J Neurol. 2014; 261:579-88, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24449062 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4225. Chaudhry SA, Jong G, Koren G. The fetal safety of Levetiracetam: a systematic review. Reprod Toxicol. 2014; 46:40-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24602560 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

21.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...