Oxaliplatin "Accord"

L01XA03
 
 

Cytostatikum, platinkompleks med væsentligst alkylerende virkning

Anvendelsesområder

 • Adjuverende behandling ved stadie III coloncancer efter komplet resektion af primærtumor samt metastatisk colorektal cancer i kombination med fluoruracil og folsyre.

Oxaliplatin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg oxaliplatin. 

Doseringsforslag

Som adjuverende behandling 

Voksne. 85 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 2-6 timer 1 gang hver 2. uge i 12 cyklusser (6 mdr.). 

 

Metastatisk colorektal cancer 

Voksne. 85 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 2-6 timer 1 gang hver 2. uge indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet. 


Bemærk: 

 • Oxaliplatin bør administreres før fluoruracil.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes, dosis skal evt. justeres. 

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. øget risiko for toksicitet. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre platiner
 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Eksisterende perifer sensorisk neuropati med funktionssvigt.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, der er induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Ved forekomst af neurologiske symptomer (paræstesi, dysæstesi), bør efterfølgende doser justeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Lymfopeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Allergiske reaktioner.
Infektioner.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Vægtøgning.
Hyperglykæmi, Hypernatriæmi, Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Rygsmerter.
Hovedpine, Perifer neuropati, Tremor.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste.
Alopeci, Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Blødning.
Conjunctivitis, Synsforstyrrelser.
Dyspepsi, Gastro-intestinal blødning, Gastro-øsofageal refluks, Hikke, Rektal blødning.
Svimmelhed.
Infektion i øvre luftveje.
Faldtendens.
Forhøjet plasma-kreatinin, Vægttab.
Dehydrering, Hypocalcæmi.
Artralgi, Knoglesmerter.
Aseptisk meningitis, Neuritis.
Depression, Søvnløshed.
Dysuri, Hæmaturi.
Vandladningsbesvær.
Rhinitis.
Negleforandringer, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Øget svedtendens.
Dyb venetrombose, Hypertension, Lungeemboli.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Ototoksicitet.
Synstab  (forbigående).
Ileus, Tarmobstruktion.
Sepsis.
Acidose.
Nervøsitet.
Sjældne (0,01-0,1 %) Dissemineret intravaskulær koagulation, Hæmolytisk anæmi.
Høretab.
Opticus neuritis.
Clostridioides difficile colitis, Pancreatitis.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Dysartri.
Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose.
Meget sjældne (< 0,01 %) Venookklusiv leversygdom.
Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis, Renal tubulær nekrose.
Ikke kendt hyppighed Pancytopeni.
Angina pectoris, Koronararteriespasmer, Myokardieinfarkt.
Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation, Tarmiskæmi.
Forlænget QT-interval.
Kramper, Rhabdomyolyse.
Leukæmi  (sekundær).
Hæmolytisk uræmisk syndrom.
Laryngospasme, Pneumoni.
Allergisk vasculitis.
Cerebral hæmoragi, Cerebral iskæmi, Septisk shock, Vasculitis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 4 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Mandlige patienter skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertilitet hos mænd

Mandlige patienter bør opfordres til at søge rådgivning om opbevaring af sæd inden behandling, da oxaliplatin muligvis har en negativ effekt på fertiliteten, som kan være irreversibel. 

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Efter intracellulær aktivering får molekylet alkylerende egenskaber. Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus. 

Farmakokinetik

 • Plasmakoncentrationen aftager trifasisk med plasmahalveringstider på hhv. ca. ½ time, ca. 16 timer og ca. 300 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt til delvis aktive metabolitter.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,5-6,5. 

 

Håndtering
Tilberedning af infusionsvæske
 

Den beregnede mængde koncentrat tilsættes isotonisk glucose-infusionsvæske til et slutvolumen på 250-500 ml (0,2-0,7 mg/ml). 


Forligelighed ved infusion 

 • ikke fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller andre infusionsvæsker, der indeholder chloridioner.
 • Må ikke blandes med basiske lægemidler eller opløsninger, fx fluoruracil, calciumfolinat eller midler, der indeholder trometamol (hjælpestof), da basiske midler påvirker stabiliteten af oxaliplatin.
 • Samtidig indgift af calciumfolinat skal ske gennem Y-linje placeret umiddelbart før infusionsstedet.
 • Anvendelse af injektionsudstyr, der indeholder aluminium, skal undgås.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°C). Er kemisk stabil i 24 timer ved 25°C.  

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af oxaliplatin bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 099957
10 ml
211,85 21,19
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 483681
20 ml
339,65 16,98
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 559404
40 ml
662,45 16,56

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

12.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...