Fluanxol®

Fluanxol Mite
N05AF01
 
 

1. generations lavdosis-antipsykotikum med ringe sedativ effekt. Thioxantenderivat. Se desuden tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg eller 5 mg flupentixol (som dihydrochlorid), 

Fluanxol® Mite, tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,50 mg eller 1 mg flupentixol (som dihydrochlorid). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Skizofreni og andre psykoser 

Voksne. Initialt 5-15 mg dgl. almindeligvis givet én gang i døgnet. 

Kan evt. øges til 40 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis normalt 5-20 mg dgl. 

 

Akutte psykoser 

Voksne. 15-30 mg 1-4 gange dgl. afhængig af lidelsens sværhedsgrad og patientens alder og vægt. Dosisreduktion almindeligvis efter få dage. 

 

Ikke-psykotiske tilstande 

Voksne. Initialt 1 mg dgl. givet om morgenen eller fordelt på 2 doser dgl. Kan efter 1 uge øges til 2 mg dgl. fordelt på 2 doser. Højst 3 mg dgl. 

Bemærk ved behandling af depression: I starten af behandlingen kan ses øget risiko for suicidal adfærd.  

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 17 år.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. Forsigtighed ved fremskreden leverlidelse. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Bevidsthedspåvirkning, fx: 

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse udløst af rusmidler
 • Kredsløbskollaps og/eller CNS-depression af anden årsag.

Forsigtighedsregler

Demens 

Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser. 

 

Forlænget QT-interval 

QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen og efterfølgende (1906) (2867).
Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.  

 

Organisk hjernelidelse  

Mulig øget risiko for malignt neuroleptikasyndrom ved bl.a. Parkinsons sygdom og Lewy Body demens. 

 

Prolaktinstigning 

Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. flupentixol. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer, da den kliniske betydning af prolaktinstigning ved prolaktinafhængige tumorer er ukendt. 

 

Risiko for kramper 

Kramper er en registreret bivirkning.
Forsigtighed ved tidligere tilfælde af kramper, sygdom forbundet med kramper eller ved nedsat krampetærskel. 

 

Venøs tromboemboli 

Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.  

 

Ældre 

Forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.  

 

Referencer: 1906, 2867

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Nervesystemet Akatisi, Dyskinesier, Sedation
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Dystoni, Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Agitation, Depression, Nervøsitet Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Hudkløe, Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Kvalme
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper Muskelstivhed
Nervesystemet Okulogyration, Parkinsonisme, Tardive dyskinesier
Psykiske forstyrrelser Konfusion, Talebesvær
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion Ejakulationsforstyrrelser
Hud og subkutane væv Dermatitis, Fotosensibilitet Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Trombocytopeni
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Forlænget QT-interval*
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Nedsat glukosetolerans
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Gynækomasti Galaktoré
Meget sjældne (< 0,01 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom
Lever og galdeveje Icterus
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød.  

 • For en række bivirkninger er det ikke ud fra datamaterialet muligt at estimere hyppigheden. De mest alvorlige er torsades de pointes, suicidal adfærd (ved depression) og pludselig uforklarlig død.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fluanxol®
 • Flupentixol kan hæmme metaboliseringen af tricykliske antidepressiva.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Samtidig brug af metoclopramid kan forøge risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se desuden Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3834, 3835, 3836

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Fluanxol®, da det forstærker virkningen af alkohol.

Alkohol bør undgås ved behandling med Fluanxol®, da det forstærker virkningen af alkohol. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Flupentixol er et 1. generations lavdosis-antipsykotikum med relativt ringe sedativ og autonom effekt, men med større risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 40-50 %.
 • Plasmahalveringstid ca. 35 timer.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 2-8 nanomol/l (1-3 nanogram/ml) ved vedligeholdelsesbehandling af moderate psykoser.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 0,50 mg, Lundbeck  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 1 mg, Lundbeck  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 1 mg, Lundbeck (2care4)  kærv: ikke oplyst
filmovertrukne tabletter 5 mg, Lundbeck  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 0,50 mg (kan dosisdisp.)
Fluanxol Mite
102051
100 stk.
88,35 0,88 10,60
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.)
Fluanxol Mite
102062
100 stk.
130,20 1,30 7,81
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Fluanxol
182167
100 stk.
128,30 1,28 7,70
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.)
Fluanxol
102039
100 stk.
364,55 3,65 4,37

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  0,50 mg

Præg:
FD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 0,50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
FF
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,5 x 8
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
FK
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegul
Mål i mm: 8 x 11,8
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

1906. Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Psykiatrisk Selskab m.fl. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka, Version 2. 2023; 2, https://www.cardio.dk/media/com_reditem/files/customfield/item/7916/e1a16ae4a918331f8cd08dbb6cb5ed5402c79aba.pdf (Lokaliseret 12. april 2023)


3836. Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ et al. Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records. Health Technol Assess. 2016; 20(23):1-176, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029490 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 4. maj 2023)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3834. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull. 2010; 36(3):518-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787227 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

10.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...