Fluanxol®

Fluanxol Mite
N05AF01
 
 

1. generations lavdosis-antipsykotikum med ringe sedativ effekt. Thioxantenderivat. Se desuden tabel 1 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg flupentixol (som dihydrochlorid), 

Fluanxol® Mite, tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,50 mg eller 1 mg flupentixol (som dihydrochlorid). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Skizofreni og andre psykoser 

Voksne. Initialt 5-15 mg dgl. almindeligvis givet én gang i døgnet. 

Kan evt. øges til 40 mg dgl. Vedligeholdelsesdosis normalt 5-20 mg dgl. 

 

Akutte psykoser 

Voksne. 15-30 mg 1-4 gange dgl. afhængig af lidelsens sværhedsgrad og patientens alder og vægt. Dosisreduktion almindeligvis efter få dage. 

 

Ikke-psykotiske tilstande 

Voksne. Initialt 1 mg dgl. givet om morgenen eller fordelt på 2 doser dgl. Kan efter 1 uge øges til 2 mg dgl. fordelt på 2 doser. Højst 3 mg dgl. 

 

Bemærk: 

Erfaring savnes for børn og unge under 17 år. 

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Parkinsonisme
 • Bloddyskrasier
 • Kredsløbskollaps.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. flupentixol. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.
 • QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen og efterfølgende (1906) (2867).
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Depression: I starten af behandlingen kan ses øget risiko for suicidal adfærd.
Referencer: 1906, 2867

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Dyskinesier, Sedation.
Akatisi.
Almindelige (1-10%) Palpitationer, Takykardi.
Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Diarré, Dyspepsi, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Vægtøgning.
Øget appetit.
Myalgi.
Dystoni, Hovedpine, Tremor.
Agitation, Depression, Nervøsitet, Søvnløshed.
Urinretention.
Nedsat libido, Vandladningsbesvær.
Dyspnø.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Kramper.
Okulogyration, Parkinsonisme, Tardive dyskinesier.
Konfusion, Talebesvær.
Erektil dysfunktion.
Dermatitis, Fotosensibilitet.
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Hyperprolaktinæmi.
Anafylaktisk reaktion.
Forlænget QT-interval*.
Hyperglykæmi, Nedsat glucosetolerans.
Amenoré, Gynækomasti.
Meget sjældne (< 0,01%) Malignt neuroleptikasyndrom.
Dyb venetrombose.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød.  

 • For en række bivirkninger er det ikke ud fra datamaterialet muligt at estimere hyppigheden. De mest alvorlige er torsades de pointes, suicidal adfærd (ved depression) og pludselig uforklarlig død.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Flupentixol kan hæmme metaboliseringen af tricykliske antidepressiva.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Samtidig brug af metoclopramid kan forøge risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se desuden Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3834, 3835, 3836

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Flupentixol er et 1. generations lavdosis-antipsykotikum med relativt ringe sedativ og autonom effekt, men med større risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 40-50%.
 • Plasmahalveringstid ca. 35 timer.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 2-8 nanomol/l (1-3 nanogram/ml) ved vedligeholdelsesbehandling af moderate psykoser.

Indholdsstoffer

Flupentixolfilmovertrukne tabletter  0,50 mgfilmovertrukne tabletter  1 mgfilmovertrukne tabletter  5 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 0,50 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) : filmovertrukne tabletter 5 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 0,50 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 0,50 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 0,50 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 0,50 mg (kan dosisdisp.) 102051
100 stk.
89,10 10,69
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 102062
100 stk.
131,35 7,88
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 102039
100 stk.
368,10 4,42

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  0,50 mg

Præg:
FD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 0,50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
FF
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,5 x 8
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
FK
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegul
Mål i mm: 8 x 11,8
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3836. Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ et al. Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records. Health Technol Assess. 2016; 20(23):1-176, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029490 (Lokaliseret 10. juli 2019)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)


1906. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka. 2011; , http://dpsnet.dk/wp-content/uploads/2014/12/vejledning_1-2011-arytmi-dec2011.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)


3834. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull. 2010; 36(3):518-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787227 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

14.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...