Xigduo

A10BD15
 
 

Oralt antidiabetikum, virker uafhængigt af endogent insulin ved at øge glucoseudskillelsen i urin. Kombination af metformin, som er et biguanid, og dapagliflozin, som er en selektiv SGLT-2-hæmmer

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på seponering ved scanning med iodholdig kontrast. Dosisjustering eller seponering ved nedsat nyrefunktion. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med andre glucosesænkende midler, herunder insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin og disse midler sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • Når kombinationen dapagliflozin og metformin allerede anvendes som enkeltstoftabletter.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder: 

 • 5 mg dapagliflozin (som propandiol) og 850 mg metforminhydrochlorid
 • 5 mg dapagliflozin (som propandiol) og 1.000 mg metforminhydrochlorid.

Doseringsforslag

Dosis afhængig af individuel behandling. 

 

Ikke tilstrækkelig regulering med metformin i monoterapi eller i kombination med andre glucosesænkende midler 

 • Voksne
  • 5 mg/850 mg eller 5 mg/1.000 mg 2 gange dgl.
  • Samlet daglig dosis af metformin skal være uændret i forhold til tidligere.

 

Skift fra dapagliflozin og metformin som enkeltstoftabletter 

 • Voksne
  • Uændret dosis af både dapagliflozin og metformin.

 

Bemærk: 

 • For at nedsætte de gastro-intestinale gener bør dosis indtages sammen med et måltid.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 30-45 ml/min.

  Højst 5 mg/1.000 mg dgl. 


  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder:  

  Metformin 

  • GFR 45-60 ml/min: Højst 2 g dgl.
  • GFR 30-45 ml/min: Højst 1 g dgl.
  • GFR < 30 ml/min: Kontraindiceret.

   

  Dapagliflozin 

  • GFR 25-45 ml/min: Normal dosis.
  • GFR < 25 ml/min: Behandling bør ikke initieres. Igangværende behandling med uændret dosering.

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. indhold af metformin. 

  Mulige alternativer, se Type 2-diabetes

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere alvorlig hypersensitivitetsreaktion, herunder anafylaktisk reaktion og angioødem
 • Akut metabolisk acidose, fx diabetisk ketoacidose og lactacidose
 • Diabetisk prækoma
 • Diabetes mellitus type 1
 • Tilstande med påvirket almen tilstand med risiko for vævshypoxi, dehydrering og påvirket nyrefunktion, fx septisk eller cirkulatorisk shock, respirationssvigt og opkastninger for at reducere risikoen for lactacidose
 • Større operative indgreb, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i insulin
 • Akutte tilstande, der kan påvirke nyrefunktionen, fx dehydrering, alvorlig infektion eller shock
 • Akut alkoholforgiftning og alkoholisme.

Forsigtighedsregler

 • Diabetisk ketoacidose:
  • Patienterne skal informeres om symptomerne på diabetisk ketoacidose og om at kontakte deres læge ved disse symptomer.
  • Ved mistanke om diabetisk ketoacidose skal behandlingen seponeres straks.
  • Ekstra opmærksomhed ved behandling af patienter med risikofaktorer for udvikling af ketoacidose, fx:
   • lille reserve af insulin-producerende celler
   • forhold, der fører til dehydrering eller lavt madindtag
   • pludselig reduktion i insulin
   • øget behov for insulin pga. sygdom, operation eller alkoholmisbrug.
  • Behandling med dapagliflozin eller andre SGLT-2-hæmmere bør midlertidigt seponeres hos patienter, der er indlagt på hospital pga. operationer eller alvorlige livstruende sygdomme.
 • I kombination med insulin eller et β-cellestimulerende middel bør nedsat dosis af insulin henholdsvis β-cellestimulerende middel overvejes pga. forhøjet risiko for hypoglykæmi.
 • Metformin skal seponeres på tidspunktet for kirurgi under universel, spinal eller epidural anæstesi. Behandlingen må tidligst genoptages 48 timer efter operation eller genoptagelse af oral ernæring og kun efter, at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året ved nedsat nyrefunktion.
 • Metformin pauseres ved manglende fødeindtagelse, ved betydende akut sygdom med risiko for dehydrering og ved nyresvigt.
 • Risikoen for lactacidose skal tages i betragtning ved uspecifikke symptomer, som fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, abdominalsmerter og hypotermi efterfulgt af koma. Desuden vil diagnostiske laboratorieværdier vise nedsat pH i blodet, plasma-lactatværdier > 5 mmol/l, øget anion gap og lactat/pyruvat-forhold. Ved mistanke om metabolisk acidose bør metformin seponeres, og patienten bør straks indlægges. Lactat og metformin kan fjernes ved hæmodialyse.
 • Ældre.
 • Tidligere tilfælde af hypotension.
 • Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved udvikling af både hypovolæmi, dehydrering og hypotension.
 • Dapagliflozin bør seponeres ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der bør monitoreres for ketonstoffer i blodet.
 • Midlertidig afbrydelse bør overvejes under behandling af pyelonefritis eller urosepsis.
 • Behandling af hypertension med loop-diuretika.
 • Dapagliflozin giver positivt analyseresultat for glucose i urinen.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik metformin i fast eller varierende dosering. Død.
Manglende seponering af metformin i forbindelse med CT-scanning med iodholdig kontrast. Svær nyrepåvirkning (dialyse).
Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min). Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi*
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Polycytæmi
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Undersøgelser Forhøjet hæmatokritværdi
Metabolisme og ernæring Dyslipidæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning, Urinvejsinfektion Dysuri, Polyuri
Det reproduktive system og mammae Vulvovaginitis Balanitis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed, Obstipation
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Undersøgelser Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin, Vægttab
Metabolisme og ernæring Dehydrering Tørst
Nyrer og urinveje Nykturi
Det reproduktive system og mammae Vaginal kløe
Vaskulære sygdomme Hypovolæmi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Metabolisme og ernæring Ketoacidose
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverpåvirkning
Immunsystemet Urticaria
Metabolisme og ernæring Lactatacidose, Pellagra
Knogler, led, muskler og bindevæv Nekrotiserende fasciitis  (i perineum - Fourniers gangræn)**
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe

* Hypoglykæmi er set ved samtidig anvendelse af sulfonylurinstof eller insulin. 

** Patienter skal informeres om at kontakte en læge ved mistanke om Fourniers gangræn (nekrotiserende fascitis i perineum). Behandlingen seponeres ved Fourniers gangræn.  

 

Med en anden selektiv SGLT-2-hæmmer - canagliflozin - er der observeret øget risiko for amputation af underekstremiteter, primært tæerne, hos patienter med i forvejen høj risiko for amputation. 

Interaktioner

 • Dapagliflozin kan øge den diuretiske virkning af loop-diuretika.
 • Ved samtidig behandling med insulin eller sulfonylurinstof kan det være nødvendigt at reducere dosis af insulin/sulfonylurinstof for at undgå hypoglykæmi.
 • Samtidig indgift af non-selektive β-blokkere medfører, at symptomerne på hypoglykæmi først optræder ved meget lave blodglucosekoncentrationer, og stigningen i blodsukkeret er langsom. β1-selektive β-blokkere bør anvendes.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • ACE-hæmmere kan i sjældne tilfælde udløse hypoglykæmi.
 • Ved kombination med iodholdigt røntgenkontraststof givet intraarterielt er der øget risiko for lactacidose pga. nyrepåvirkning. Afhængig af nyrefunktionen skal metformin evt. pauseres, og behandlingen først genoptages 48 timer efter undersøgelsen, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal. Se Ikke-ioniske jodholdige kontraststoffer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

 • Dapagliptin: Der er ikke data for dapagliptin, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Metformin: Se metformin.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Dapagliflozin 

 • Potent, selektiv og reversibel SGLT-2-hæmmer, som virker uafhængigt af insulinsekretion og -virkning.
 • Glucosereabsorption i nyrerne reduceres, og dermed udskilles glucose i urinen.

Metformin 

 • Øger insulinfølsomheden.
 • Hæmmer glucoseabsorptionen fra tarmen.
 • Øger den perifere glucoseoptagelse i cellerne.
 • Hæmmer glucosenydannelsen i leveren.

Farmakokinetik

Dapagliflozin 

 • Biotilgængelighed 78 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Fordelingsvolumen 1,7 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Metformin 

 • Biotilgængelighed 50-60 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2,5 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,9-3,9 l/kg.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika.  

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg, AstraZeneca  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg, AstraZeneca  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.) 584174
56 stk. (blister) (2care4)
504,60 9,01
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 100944
56 stk. (blister) (2care4)
506,45 9,04
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 108526
56 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 03-04-2023
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 184068
56 stk. (blister) (Abacus)
483,80 8,64
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 456704
56 stk. (blister)
506,55 9,05
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 583539
56 stk. (blister) (Orifarm)
506,00 9,04
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 168565
60 stk. (blister) (Orifarm)
530,00 8,83
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.) 137358
196 stk. (blister)
1.550,95 7,91
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.) 195654
196 stk. (blister) (2care4)
1.464,10 7,47
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.) 441322
196 stk. (blister) (Paranova)
1.488,15 7,59
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg (kan dosisdisp.) 467789
196 stk. (blister) (Orifarm)
1.453,00 7,41
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 171939
196 stk. (blister) (2care4)
1.502,60 7,67
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 393525
196 stk. (blister) (Orifarm)
1.554,00 7,93
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 395642
196 stk. (blister) (Abacus)
1.489,75 7,60
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 471440
196 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 01-05-2023
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg (kan dosisdisp.) 496881
196 stk. (blister)
1.550,95 7,91

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  5 mg/1000 mg

Præg:
5/1000, 1069
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 10,5 x 21,5
filmovertrukne tabletter 5 mg/1000 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg/850 mg

Præg:
5/850, 1067
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 9,5 x 20
filmovertrukne tabletter 5 mg/850 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

07.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...