Cisordinol® Depot

N05AF05
 
 
Depotantipsykotikum med ringe sedativ effekt. Thioxantenderivat.

Anvendelsesområder

Psykotiske tilstande bortset fra depressioner. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 200 mg eller 500 mg zuclopenthixoldecanoat. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Voksne. Almindeligvis 100-400 mg dybt i.m. hver 2.-4. uge. Dosis og interval kan ændres efter behov. Op til højst 500 mg hver 2. uge. 

 

Skift fra behandling med oral zuclopenthixol til zuclopenthixoldecanoat 

 • Ved dosering hver 2. uge bør dosis af zuclopenthixoldecanoat almindeligvis være 8 gange den daglige orale dosis af zuclopenthixol.
 • Ved dosering hver 4. uge bør dosis af zuclopenthixoldecanoat almindeligvis være 16 gange den daglige orale dosis af zuclopenthixol.
 • Behandling med oral zuclopenthixol bør fortsættes, med gradvist mindre dosering, i en uge efter første injektion af zuclopenthixoldecanoat.

 

Skift fra behandling med zuclopenthixolacetat til zuclopenthixoldecanoat 

 • Første injektion af zuclopenthixoldecanoat gives samtidig med sidste injektion af zuclopenthixolacetat.
 • Ved en dosering på 100 mg zuclopenthixolacetat startes almindeligvis med 200-400 mg zuclopenthixoldecanoat.
 • Zuclopenthixoldecanoat og zuclopenthixolacetat kan evt. blandes i samme sprøjte og gives som én injektion.

 

Bemærk: 

 • Hvis injektionsvolumen ved brug af opløsningen på 200 mg/ml overstiger 2 ml, anbefales det at anvende opløsningen på 500 mg/ml.
 • Ved injektionsvolumen på over 2 ml bør dosis fordeles på 2 injektionssteder.
 • Forsigtig dosering til ældre.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • Bevidsthedssvækkelse
 • Parkinsonisme
 • Bloddyskrasier
 • Kredsløbskollaps.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel.
 • Patienter i langtidsbehandling bør regelmæssigt monitoreres med henblik på eventuel dosisjustering.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • QT-forlængelse er forekommet. Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Indgift flere gange om ugen i stedet for hver 14. dag. Overdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Mundtørhed.
Akatisi, Dyskinesier.
Somnolens.
Almindelige (1-10 %) Palpitationer, Takykardi.
Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Diarré, Dyspepsi, Obstipation, Opkastning, Øget spytsekretion.
Kraftesløshed, Smerter, Svimmelhed, Træthed.
Vægtøgning.
Øget appetit.
Myalgi, Øget muskeltonus.
Dystoni, Gangforstyrrelser, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Paræstesier, Tremor.
Abnorme drømme, Agitation, Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Søvnløshed.
Polyuri, Urinretention.
Nedsat libido, Vandladningsbesvær.
Dyspnø, Nasal tilstopning.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Tinnitus.
Abdominalsmerter.
Hypotermi.
Leverpåvirkning.
Kramper, Nedsat muskeltonus.
Ataksi, Migræne, Okulogyration, Parkinsonisme, Tardive dyskinesier, Torticollis, Trismus.
Apati, Konfusion, Talebesvær.
Anorgasme  (kvinder), Erektil dysfunktion.
Dermatitis, Fotosensibilitet, Purpura.
Hypotension, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Hyperprolaktinæmi.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Forlænget QT-interval*.
Hyperglykæmi, Hyperlipidæmi, Nedsat glucosetolerans.
Amenoré, Gynækomasti, Priapisme.
Meget sjældne (< 0,01 %) Malignt neuroleptikasyndrom.
Kolestatisk hepatitis.
Dyb venetrombose.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Ventrikulære arytmier og pludselig uforklarlig død er forekommet.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Midler, der hæmmer CYP2D6 (fx terbinafin, fluoxetin, paroxetin), kan øge plasmakoncentrationen af zuclopenthixol. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Både tricykliske antidepressiva og flere antipsykotika metaboliseres via CYP2D6 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Ved samtidig behandling anbefales det generelt at justere dosis af begge lægemidler efter plasmakoncentrationerne.
 • Zuclopenthixol kan hæmme metaboliseringen af tricyckliske antidepressiva og codein.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Risiko for potensering af den antikolinerge effekt ved kombination med atropin, tricykliske antidepressiva eller antihistaminer.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet bør om muligt undgås:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en noget øget risiko. 

Se desuden Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3835

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Zuclopenthixol binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Lægemidlet påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Zuclopenthixol er et 1. generations middeldosis antipsykotikum med nogen sedativ og autonom effekt og risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. 

Virkningsvarighed 2-3 uger efter i.m. injektion af 200 mg. 

Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Depotpræparat. Zuclopenthixoldecanoat er en prodrug, der i organismen hydrolyseres til det aktive zuclopenthixol.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-7 dage.
 • Steady state efter ca. 3 måneder.
 • Metaboliseres i leveren delvist via CYP2D6 til inaktive metabolitter.
 • Halveringstid ca. 3 uger (afspejler frigørelsen fra depotet).
 • Plasmahalveringstid i eliminationsfasen ca. 20 timer.
 • Udskilles overvejende med fæces.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 7-30 nanomol/l efter 5-7 dages behandling.

Indholdsstoffer

Zuclopenthixoldecanoatinjektionsvæske, opl.  200 mg/mlinjektionsvæske, opl.  200 mg/ml  (2care4) injektionsvæske, opl.  500 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Triglycerider : injektionsvæske, opl. 200 mg/ml, injektionsvæske, opl. 500 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 200 mg/ml 509042
10 x 1 ml
616,55 4,62
(B) injektionsvæske, opl. 200 mg/ml  (2care4) 036457
10 x 1 ml
376,00 2,82
(B) injektionsvæske, opl. 500 mg/ml 011353
5 amp. a 1 ml
799,60 4,80

Substitution

injektionsvæske, opl. 200 mg/ml
Clopixol Depot (Parallelimport), Zuclopenthixoldecanoat, injektionsvæske, opl. 200 mg/ml
 

Referencer

3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

15.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...