Opsumit

C02KX04
 
 

Endothelin-receptorantagonist til behandling af pulmonal arteriel hypertension. 

Anvendelsesområder

Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne i WHO-funktionsklasse II eller III.  

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af pulmonal arteriel hypertension.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg macitentan. 

Doseringsforslag

Voksne. 10 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk 

 • Tabletten skal synkes hel. Den må ikke deles eller knuses.
 • Kan tages med eller uden mad
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion, da macitentan er associeret med stigninger i leverenzymer, levertoxicitet, leversvigt og derfor kan forværre tilstanden.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Forhøjede levertransaminaser (ASAT/ALAT > 3 gange øvre normalgrænse).

Forsigtighedsregler

 • Svær anæmi. Hæmoglobinkoncentrationen bør måles før behandling og derefter ved behov.
 • Levertransaminase-niveauer skal måles inden behandlingens start, og månedlige kontroller anbefales.
 • Ved uforklarlige, kliniske relevante transaminasestigninger eller hvis stigninger er ledsaget af en stigning i bilirubin > 2 gange øvre normalgrænse eller af kliniske symptomer på leverskade, skal behandlingen seponeres.
 • Ved pulmonal veno-okklusiv sygdom (PVOD) er der rapporteret tilfælde af lungeødemer ved brug af vasodilatorer. PVOD bør mistænkes, hvis der opstår lungeødem ved brug af macitentan.
 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Trombocytopeni
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal tilstopning, Pharyngitis
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner

Interaktioner

 • Stærke induktorer af CYP3A4, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler, som indeholder perikon, kan muligvis reducere virkningen af macitentan. Kombination bør så vidt muligt undgås.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med stærke CYP3A4-hæmmere som fx itraconazol, ketoconazol, voriconazol og proteasehæmmere (fx ritonavir, fosamprenavir).
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med amiodaron og fluconazol, der er moderate hæmmere af både CYP3A4 og CYP2C9.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen og tegn på potent teratogen effekt i prækliniske studier frarådes anvendelsen. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3966, 4025

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker kontraception. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Endothelinreceptorantagonist med virkning på både ETA- og ETB-receptorer. Har høj affinitet til og vedvarende okkupation af ET-receptorerne i den glatte muskulatur i lungearterierne. Dette forhindrer endothelinmedieret aktivering af "second-messenger"-systemer, der resulterer i vasokonstriktion og proliferation af glatte muskelceller. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 8 timer.
 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt via CYP3A4 til flere metabolitter, hvoraf én er aktiv.
 • Plasmahalveringstid 16 timer (macitentan) og 48 timer (aktiv metabolit).
 • Fordelingsvolumen ca. 0,71 l/kg (macitentan) og 0,57 l/kg (aktiv metabolit).
 • Udskilles gennem nyrerne, heraf ca. 50 % som uomdannet.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 10 mg, Janssen  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 376386
30 stk. (blister) (Orifarm)
27.829,80 927,66 927,66
(BEGR) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 493464
30 stk. (blister)
27.134,55 904,49 904,49

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 5,5
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

4025. de Raaf MA, Beekhuijzen M, Guignabert C et al. Endothelin-1 receptor antagonists in fetal development and pulmonary arterial hypertension. Reprod Toxicol. 2015; 56:45-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26111581 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

27.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...