Invokana

A10BK02
 
 

Oralt antidiabetikum, virker uafhængigt af endogent insulin ved at øge glucoseudskillelsen i urin. Selektiv SGLT-2-hæmmer

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Risiko for hypoglykæmi ved kombinationsbehandling. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2:  

 • Som monoterapi ved intolerans eller kontraindikationer over for metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med andre glucosesænkende midler inkl. insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 300 mg canagliflozin. 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 100 mg 1 gang dgl. Vedligeholdelsesdosis højst 300 mg 1 gang dgl.  

 

Bemærk: 

 • Tabletterne bør tages før dagens første måltid.
 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.
  • Dosisreduktion til 100 mg 1 gang dgl.
 • GFR < 30 ml/min.
  • Behandling bør ikke initieres ved GFR < 30 ml/min.
  • Igangværende behandling kan fortsættes med 100 mg 1 gang dgl.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved type 1-diabetes.
 • Diabetisk ketoacidose:
  • Canagliflozin eller andre SGLT-2-hæmmere bør ikke anvendes.
  • Patienterne skal informeres om symptomerne på diabetisk ketoacidose og om at kontakte deres læge ved disse symptomer.
  • Ved mistanke om diabetisk ketoacidose skal behandlingen seponeres straks. Diabetisk ketoacidose kan muligvis forlænges efter seponering af Invokana, dvs. den kan vare længere end forventet fra canagliflozins plasmahalveringstid.
  • Ekstra opmærksomhed ved behandling af patienter med risikofaktorer for udvikling af ketoacidose, fx:
   • lille reserve af insulin-producerende celler
   • forhold, der fører til dehydrering eller lavt madindtag
   • pludselig reduktion i insulin
   • øget behov for insulin pga. sygdom, operation eller alkoholmisbrug.
  • Behandling med canagliflozin eller andre SGLT-2-hæmmere bør midlertidigt seponeres hos patienter, der er indlagt på hospital pga. operationer eller alvorlige livstruende sygdomme.
 • Bør med forsigtighed anvendes til patienter i behandling med store doser loop-diuretika.
 • Tidligere tilfælde af hypotension.
 • Ældre ≥ 65 år og specielt ved øgning af dosis hos ældre ≥ 75 år.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter mindst én gang om året.
 • Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved udvikling af både hypovolæmi, dehydrering og hypotension.
 • Canagliflozin bør seponeres ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der bør monitoreres for ketonstoffer i blodet.
 • Canagliflozin giver positivt analyseresultat for glucose i urinen ved anvendelse af 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG)-analyser.
 • Patienter skal informeres om, at det er vigtigt med rutinemæssig fodpleje for at undgå rifter eller sår på fødderne. Ved rifter/sår er det vigtigt med omgående behandling for at forebygge infektion og ulceration.
 • Patienter med øget risiko for amputation (patienter, der tidligere har fået amputation) bør monitoreres nøje. Som en sikkerhedsforanstaltning bør det overvejes at seponere behandlingen hos patienter, som udvikler betydelige fodkomplikationer.
 • Patienter skal rådgives om vigtigheden af at indtage rigelig væske og monitoreres for tegn og symptomer på tab af væske og salt i kroppen.
 • Der er set tilfælde af komplicerede urinvejsinfektioner, herunder pyelonefritis og urosepsis, som har været årsag til seponering af canagliflozin. Derfor skal midlertidig seponering af canagliflozin overvejes hos patienter med komplicerede urinvejsinfektioner.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering med orale antidiabetika kan være livstruende. Patienten kan blive overdoseret, fordi man overser, at patienten i forvejen får behandling med et andet lægemiddel, der sammen kan give anledning til hypoglykæmi. Hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi*
Det reproduktive system og mammae Vulvovaginitis Vaginal candidiasis
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed, Obstipation
Undersøgelser Forhøjet hæmatokritværdi
Metabolisme og ernæring Dyslipidæmi Tørst
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion Hyppig vandladning, Polyuri
Det reproduktive system og mammae Balanitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hyperfosfatæmi, Hyperkaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Øget risiko for knoglebrud
Nervesystemet Svimmelhed
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension, Synkope
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem
Metabolisme og ernæring Ketoacidose
Ikke kendt hyppighed
Knogler, led, muskler og bindevæv Nekrotiserende fasciitis  (i perineum - Fourniers gangræn)**

* Hypoglykæmi er set ved samtidig anvendelse af sulfonylurinstof eller insulin. 

** Patienter skal informeres om at kontakte en læge ved mistanke om Fourniers gangræn (nekrotiserende fascitis i perineum). Behandlingen seponeres ved Fourniers gangræn.  

 

 • Svimmelhed og hypotension i relation til hypovolæmi og dehydrering ses hyppigere hos ældre ≥ 75 år.
 • Der er med canagliflozin observeret øget risiko for amputation af underekstremiteter, primært tæerne og mellemfod, hos patienter med i forvejen høj risiko for amputation. Se endvidere SGLT-2-hæmmere (selektive) og kombinationer.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Invokana
 • Canagliflozin kan forstærke virkningen af diuretika.
 • Ved samtidig behandling med insulin eller sulfonylurinstof kan det være nødvendigt at reducere dosis af insulin/sulfonylurinstof for at undgå hypoglykæmi.
 • AUC og maksimal plasmakoncentration for canagliflozin reduceres med 51 % henholdsvis 28 % ved samtidig behandling med rifampicin. Andre enzyminduktorer kan have lignende effekt, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Canagliflozin kan øge virkningen af digoxin.
 • Samtidig brug af en SGLT2-hæmmer og lithium kan nedsætte serumkoncentrationerne af lithium. Serumkoncentrationen af lithium skal kontrolleres hyppigere under behandling med canagliflozin, især under initiering og ved dosisændringer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Invokana påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Invokana påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Potent, selektiv og reversibel SGLT-2-hæmmer, som virker uafhængigt af insulinsekretion og -virkning.
 • Glucosereabsorption i nyrerne reduceres, og dermed udskilles glucose i urinen.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 65 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Fordelingsvolumen 1,7 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles med fæces og gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 100 mg, Berlin-Chemie/Menarini  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 300 mg, Berlin-Chemie/Menarini  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages forskudt af et måltid.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Invokana
547129
30 stk. (blister)
463,80 15,46 30,92
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Invokana
129010
90 stk. (blister)
1.196,95 13,30 26,60
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Invokana
374604
90 stk. (blister) (Orifarm)
1.171,00 13,01 26,02
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Invokana
445328
90 stk. (blister) (Abacus)
1.182,55 13,14 26,28
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.)
Invokana
561864
90 stk. (blister) (2care4)
1.178,30 13,09 26,18
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.)
Invokana
030557
30 stk. (blister) (Orifarm)
509,00 16,97 11,31
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.)
Invokana
135362
30 stk. (blister)
454,70 15,16 10,10
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.)
Invokana
388064
30 stk. (blister) (2care4)
456,35 15,21 10,14

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
CFZ, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5,3 x 11,8
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
CFZ, 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 16,9
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

03.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...