Memantin "Stada"

N06DX01
 
 

Glutamat N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptorantagonist. Middel til behandling af Alzheimers sygdom

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af Alzheimers sygdom i moderat til svær grad. Andre årsager til demens skal være udelukket ved relevante undersøgelser. Ved svær demens og et klassisk forløb kan CT (eller MR)-scanning af hjernen eventuelt undlades. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Oral opløsning i doseringspumpe. 0,5 ml (1 tryk på doseringspumpen) indeholder 5 mg memantinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

5 mg 1 gang dgl. i den første uge. I den anden uge gives 10 mg 1 gang dgl. I den tredje uge gives 15 mg 1 gang dgl. Fra fjerde uge fortsættes med vedligeholdelsesdosis 20 mg 1 gang dgl.  

 

Bemærk: 

 • Dosis bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Patienten bør have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.
 • Et tryk på doseringspumpen svarer til 5 mg memantin. Første gang doseringspumpen anvendes, skal der trykkes ned 5 gange på pumpen, før den korrekte dosis kan pumpes ud.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl. 

  Erfaring savnes ved GFR < 5 ml/min. 

 • GFR 30-50 ml/min.

  Vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl., evt. efter 7 dage stigende over 2 uger til 20 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

På grund af manglende erfaring anbefales forsigtighed ved:  

 • Epilepsi
 • Nylig myokardieinfarkt
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Ukontrolleret hypertension.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af enheder, så der overdoseres. Der ordineres 1,5 ml (15 mg memantin), men gives 15 stk. tabletter (150 mg memantin) dagligt. Kramper, indlæggelse.
Underdosering ved ændring af demensbehandling. Der skiftes fra tabletter 2 x 10 mg/dgl. til 2 tryk (2 x 0,5 ml) på doseringspumpe (5 mg/0,5 ml), hvilket er en halvering af den daglige dosis. Hallucinationer og vrangforestillinger. Delir.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Balanceforstyrrelser, Svimmelhed.
Dyspnø.
Hypersensitivitet.
Hypertension.
Leverpåvirkning.
Døsighed.
Hovedpine.
Obstipation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gangforstyrrelser.
Hallucinationer, Konfusion.
Hjerteinsufficiens.
Svampeinfektioner.
Trombose.
Meget sjældne (< 0,01%) Kramper.
Ikke kendt Hepatitis.
Pancreatitis.
Psykose.
 • Hallucinationer er set hos patienter med Alzheimers sygdom i svær grad.
 • Generaliserede epileptiske anfald ("kramper") er hovedsageligt set hos patienter med tidligere epilepsi.

Interaktioner

 • Memantin kan forstærke virkningen af levodopa, dopaminerge agonister og antikolinergika, mens det muligvis kan nedsætte virkningen af barbiturater og antipsykotika.
 • Samtidig behandling med amantadin, ketamin eller dextromethorphan skal undgås, idet disse stoffer påvirker samme receptorsystem som memantin med deraf følgende øget risiko for hyppigere og mere udtalte bivirkninger (bl.a. farmakotoksisk psykose).
 • Ved samtidig brug af warfarin er der forekommet stigning i INR.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Glutamat NMDA-receptorantagonist med selektiv virkning på glutamatreceptorer i hjernen. Hæmmer virkningen af patologisk forhøjede niveauer af glutamat. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-8 timer.
 • Steady state efter ca. 2 uger.
 • Plasmahalveringstid 60-100 timer.
 • Ca. 80% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Tabletter: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom i moderat til svær grad, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 

Oral opløsning: Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes under samme betingelser som for mementin tabletter, hvis patienten ikke kan behandles med faste orale lægemiddelformer, fx pga. synkebesvær. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) oral opløsning 10 mg/ml  (PharmaCoDane) 177251
50 ml
622,40 24,90

Substitution

oral opløsning 10 mg/ml
Ebixa Lundbeck, Memantin, oral opløsning 5 mg/0,5 ml
 
 
 

Revisionsdato

16.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...