Triumeq

J05AR13
 
 

Antiviralt middel. Kombination af dolutegravir, abacavir og lamivudin

Dolutegravir hæmmer det HIV-kodede enzym integrase. Abacavir og lamivudin hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. 

Anvendelsesområder

Behandling af HIV-inficerede voksne, unge- og børn > 12 år. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV

  

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder: 

 • 50 mg dolutegravir (som natriumsalt)
 • 600 mg abacavir (som sulfat)
 • 300 mg lamivudin.

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år og med legemsvægt≥ 40 kg. 1 tablet 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.
 • Inden behandlingsstart skal undersøges for HLA-B*5701 allel bærertilstand. Lægemidler, der indeholder abacavir, bør aldrig anvendes til patienter med denne bærertilstand.
 • Glemt dosis kan tages indtil 4 timer før næste dosis.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter > 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år og børn med legemsvægt < 40 kg.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-50 ml/min.

  Generelt er eksponeringen over for lamivudin siignifikant forøget ved GFR < 50 ml/min; men det er ikke nødvendigt at justere dosis. 

  Men ved vedvarende GFR på 30-50 ml/min, bør der monitoreres for bivirkninger relateret til lamivudin, særligt hæmatologisk toksicitet (neutropeni og anæmi). Hvis der opstår ny eller forværret neutropeni eller anæmi, er en dosisjustering af lamivudin indiceret; men i dette tilfælde er kombinationspræparatet uegnet pga. manglende mulighed for dosisreduktion af lamivudin, og derfor seponeres dette kombinationspræparat og erstattes af enkeltstofpræparater. 

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for dosisreduktion af lamivudin. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kombinationspræparatet er uegnet ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B eller C) pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med: 

 • Fampridin
 • Naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

Pga. indholdet af abacavir: 

 • Der skal udvises særlig opmærksomhed ved hypersensibilitetsreaktioner, som kan være livstruende, og patienten skal følges tæt de første 2 måneder. Udvikles sådanne reaktioner, skal præparatet seponeres, og behandlingen må ikke genoptages. Reaktion kan vise sig ved:
  • Feber
  • Hududslæt
  • Gastro-intestinale gener
  • Respirationsproblemer.
 • Patienter, der har holdt pause med abacavir på grund af bivirkninger, må ikke genoptage behandlingen hermed uden forudgående kontakt med lægen.
 • Hypersensitivitet er tæt korreleret til bærertilstand af HLA-B*5701. Før initiering af behandling bør der screenes for eventuel bærertilstand, og abacavir bør aldrig anvendes til patienter, der bærer HLA-B*5701 allel.
 • Præparatet skal seponeres ved:
  • Mistanke om hypersensitivitetsreaktion
  • Stigning i aminotransferaser
  • Fremadskridende hepatomegali
  • Metabolisk acidose
  • Lactacidose af ukendt årsag.
 • Observationsstudier har vist en association mellem myokardieinfarkt og brugen af abacavir. En årsagssammenhæng er ikke af- eller bekræftet.
 • Se interaktioner.

Bivirkninger

  

Omfatter foruden data fra behandling med  kombinationen af dolutegravir, abacavir og lamivudin også data fra behandling med abacavir og/eller lamivudin i kombination med andre antiretrovirale lægemidler. Bivirkninger, som ikke er set med/ kan relateres til kombinationen dolutegravir/abacavir /lamivudin er markerede i tabellen: 

  

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber*, Kraftesløshed, Utilpashed*
Immunsystemet Hypersensitivitet
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit*
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi* Myalgi*
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression Abnorme drømme, Døsighed, Mareridt, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste*, Rhinitis*
Hud og subkutane væv Alopeci* Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi*, Neutropeni*, Trombocytopeni*
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Immunrekonstitutionsinflammatorisk syndrom
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi
Psykiske forstyrrelser Panikangst, Suicidale tanker eller adfærd**
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis*
Lever og galdeveje Fulminant leversvigt*
Undersøgelser Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-amylase*
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Pure Red Cell Aplasia*
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom*
Metabolisme og ernæring Lactatacidose*
Nervesystemet Paræstesier*, Perifer neuropati*
Hud og subkutane væv Erythema multiforme*, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)*

* Ikke set med dolutegravir/abacavir/lamivudin/, men ved anvendelse af abacavir eller lamivudin i kombination med andre antiretrovirale lægemidler.  

 

** Suicidale tanker eller adfærd er især set hos patienter med depression eller psykisk sygdom i anamnesen. 

 

Den højeste hyppighed angivet i produktresumeerne for enkeltstofferne er anvendt. 

 

 • Dolutegravir giver anledning til en stigning i P-kreatinin på 10-15 % pga. nedsat tubulær sekretion af kreatinin via en hæmning af renale transportere. Der er altså ikke tale om nedsættelse af nyrefunktionen eller GFR.
 • Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.

Interaktioner

 • Samtidig brug af fampridin og dolutegravir kan forårsage anfald pga. øget plasmakoncentration af fampridin via hæmning af OCT2-transportør. Kombination er kontraindiceret.
 • Kombination med lægemidler, der reducerer koncentrationen af dolutegravir, skal om muligt undgås.
 • Kombination med efavirenz, nevirapin, ritonavir eller rifampicin skal undgås, idet dosis af dolutegravir ved kombination med disse er 50 mg 2 gange daglig.
 • Kombination med etravirin skal undgås, medmindre der gives ritonavir boosted atazanavir, lopinavir eller darunavir.
 • Samtidig brug af carbamazepin, phenytoin eller phenobarbital anbefales ikke.
 • Generelt kan lægemidler, der inducerer CYP3A4, UGT1A3, UGT1A9, P-gp eller BCRP, nedsætte plasmakoncentrationen af dolutegravir, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Da dolutegravir binder polyvalente ioner, skal aluminium-/magnesiumholdige antacida, calcium- /jerntilskud eller multivitaminer administreres mindst 2 timer efter eller mindst 6 timer før indtagelse af dolutegravir.
 • Samtidig behandling med naturlægemidler med perikon er kontraindiceret pga. forventet kraftigt nedsat virkning af dolutegravir.
 • Samtidig indgift af sulfamethoxazol med trimethoprim øger plasmakoncentrationen af lamivudin. Dosisjustering kan være nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion. Højdosis sulfamethoxazol/trimethoprim skal undgås.
 • Ved samtidig brug af metformin kan koncentrationen af metformin øges, og reduceret metformindosis bør kraftigt overvejes.
 • Vedvarende samtidig brug af sorbitolholdige lægemidler eller andre osmotisk virkende polyalkoholer, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi AUC og maksimal plasmakoncentration af lamivudin derved kan blive reduceret.
 • Ved samtidig brug af riociguat kan abacavir øge plasmakoncentrationen af riociguat, og dosis af riociguat skal muligvis reduceres.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Generelt om behandling af gravide med HIV-infektioner 

Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

Abacavir og lamivudin 

For abacavir (> 1.000) og lamivudin (> 4.500) er mange data for 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

 

Dolutegravir 

Der er data (oftest kombinationsbehandling) for omkring 900 1. trimester (omkring 1.800 uanset tidspunktet i graviditeten) eksponerede uden tegn på generel øget risiko for uønsket fosterpåvirkning.  

Et case-control-studie antyder dog en mindre øget risiko for neuralrørsdefekter, og dette bør haves i erindring, såfremt kvinder bliver gravide under behandling. 

Dolutegravir krydser placenta hos mennesker. Hos gravide med HIV, var den mediane føtale navlestrengskoncentration af dolutegravir omtrent 1,3 gange større sammenlignet med den maternelle perifere plasmakoncentration. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3698, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 5047

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Der skal anvendes sikker kontraception under behandling med dolutegravir. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Dolutegravir 

 • HIV-integrasehæmmer.
 • Hindrer integration af HIV-genomet i værtsgenomet og dermed virusreplikationen.

Abacavir og lamivudin 

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmere.
 • Nukleosidanaloger. Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Dolutegravir 

 • Absorptionen øges ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,24-0,29 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 14 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Abacavir 

 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Fordelingsvolumen 0,71- 1,01 l/kg.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer.
 • Ca. 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Lamivudin 

 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Tørremidlet må ikke fjernes fra beholderen, som skal holdes tæt lukket for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg, GSK Pharma  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Bemærk: Knusning kan nedsætte/øge virkningen af tabletterne, og derfor er ekstra kontrol nødvendig.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg 454381
30 stk.
8.797,70 293,26

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  50+600+300 mg

Præg:
572 Tri
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys lilla
Mål i mm: 11 x 22
filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 3. marts 2022)


5047. Rebecca Zash, Lewis Holmes, Modiegi Diseko et al. Neural-Tube Defects and Antiretroviral Treatment Regimens in Botswana. N Engl J Med. 2019; 381(9):827-40, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31329379/ (Lokaliseret 4. marts 2022)


3698. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative safety of dolutegravir-based or efavirenz-based antiretroviral treatment started during pregnancy in Botswana: an observational study. Lancet Glob Health. 2018; 6(7), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29880310 (Lokaliseret 22. februar 2022)


4375. Saag MS, Gandhi RT, Hoy JF et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 324(16):1651-69, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33052386/ (Lokaliseret 3. marts 2022)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2021; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 3. marts 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

09.11.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...