Plegridy

L03AB13
 
 

Peginterferon beta-1a (konjugat af interferon-beta) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i gensplejsede ovarieceller fra hamstere. 

Anvendelsesområder

 • Behandling af voksne med aktiv attakvis multipel sklerose (MS), dvs. attak eller tegn på aktivitet på MR-scanning af hjernen og/eller rygmarv inden for det sidste år.

 

Bemærk: 

Interferon beta bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdom og dens behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, sprøjte: 

 • 1 sprøjte indeholder 125 mikrogram peginterferon beta-1a* (konjugat af interferon beta-1a og et macrogol).

 

Injektionsvæske, opløsning, pen: 

 • 1 pen indeholder 63 mikrogram, 94 mikrogram eller 125 mikrogram peginterferon beta-1a* (konjugat af interferon beta-1a og et macrogol).

 

* Dosis angiver mængden af interferon beta-1a-fraktionen af peginterferon beta-1a uden hensyntagen til den tilkoblede PEG-fraktion. 

Doseringsforslag

Voksne. 125 mikrogram indgivet ved subkutan injektion hver 2. uge. 

Det anbefales generelt, at patienterne påbegynder behandlingen med 63 mikrogram (1. dosis), stigende til 94 mikrogram (2. dosis) og derefter 125 mikrogram (3. dosis), som man fortsætter med hver 2. uge (se tabel 1). 

 

Tabel 1: Titreringsskema ved initiering 

Dosis  

Tidspunkt*  

Mængde (mikrogram)  

Etiket, sprøjte  

Dosis 1 

Dag 1 

63 

Orange 

Dosis 2 

Uge 2 

94 

Blå 

Dosis 3 

Uge 4
(og derefter) 

125
(fuld dosis) 

Grå 

* Tages hver 2. uge 

 

Bemærk: 

 • Styrken bør ikke sammenlignes med styrken af et andet pegyleret eller ikke-pegyleret protein i den samme terapeutiske klasse.
 • Hvis en dosis glemmes, skal den tages så hurtigt som muligt: Er der 7 dage eller mere til næste planlagte dosis skal patienten tage den glemte dosis med det samme. Behandlingen kan derefter fortsætte med den næste planlagte dosis efter skemaet. Er der under 7 dage til næste planlagte dosis skal patienten påbegynde et nyt 2-ugers doseringsskema startende fra det tidspunkt, hvor patienten tager den glemte dosis. Patienten må ikke tage to doser med under 7 dages interval.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering tilrådes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for interferoner samt alvorlig depression og/eller selvmordstanker i anamnesen. 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen skal foregå under regelmæssig kontrol af:
  • hæmoglobin
  • trombocyt- og leukocyttal (inkl. differentialtælling)
  • lever-, nyre- og thyroideafunktion.
 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter med:
  • dårligt reguleret epilepsi
  • krampeanfald
  • depressive symptomer
  • thyroideasygdomme
  • hjertesygdom i anamnesen
  • myelosuppression.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af styrker, så der overdoseres. Indlæggelseskrævende infektion på grund af overdosering og deraf følgende immunsuppression.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypertermi Kraftesløshed, Kulderystelser
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer  (inkl. artralgi og myalgi)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet  (smerter, hævelse, varme, ødem)
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Erytem
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Feber
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Psykiske forstyrrelser Depression
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni*
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Sjældne (0,01-0,1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Nekrose på indstiksstedet
Nyrer og urinveje Glomerulosklerose, Nefrotisk syndrom
Vaskulære sygdomme Trombotisk mikroangiopati**
Ikke kendt hyppighed
Øjne Retinopati
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Autoimmun hepatitis
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupuslignende syndrom
Nervesystemet Paræstesier
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Vaskulære sygdomme Pulmonal hypertension**, Tromboemboli

* Tilfælde af trombotisk mikroangiopati, der har manifesteret sig som trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) eller hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS), herunder dødelige tilfælde, er indrapporteret i forbindelse med interferon-beta-præparater. 

** Klasserelateret bivirkning ved interferon-præparater. 

 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Plegridy

Generelt nedsætter interferoner aktiviteten af cytokrom P450 i leveren. Der foreligger dog ingen kliniske undersøgelser, men forsigtighed tilrådes ved samtidig anvendelse af antiepileptika. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke specifikke graviditetsdata for pegyleret interferon. Data for ikke-pegyleret interferon beta-1a er nogenlunde betryggende i forhold til uønsket fosterpåvirkning.  

 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ikke specifikke data for udskillelse af pegyleret interferon beta-1a i modermælk. Baseret på data fra interferon beta-1a og mekanistiske betragtninger skønnes det ikke sandsynligt, at peginterferon beta-1a overføres til modermælken i klinisk betydende mængder. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Plegridy påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Plegridy påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Virkemåden af interferon-beta ved MS kendes ikke fuldstændigt. 

Farmakokinetik

 • Polyethylenglycol-modificeret derivat af interferon-beta-1a.
 • Plasmahalveringstid for peginterferon er omtrent fordoblet ift. non-pegyleret interferon beta-1a.
 • Fordelingsvolumen ca. 80 l/kg.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Når midlet er taget ud af køleskabet, skal det nå stuetemperatur (ca. 30 minutter), før det indgives. Injektionsvæsken må ikke opvarmes med eksterne varmekilder som varmt vand.
 • Væsken i sprøjten skal være klar og farveløs.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 30 dage ved 2-25°C beskyttet mod lys. Sprøjter og penne, som har været opbevaret uden for køleskab i mere end 30 dage, skal kasseres.

 

 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 63/94 mikrogram
Plegridy
373251
1 stk. + 1 stk.
9.197,35 9.197,35 521,39
(BEGR) injektionsvæske, opl. i pen 125 mikrogram
Plegridy
522427
2 stk.
9.197,35 4.598,68 327,42
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 125 mikrogram
Plegridy
597565
2 stk.
9.197,35 4.598,68 327,42
 
 

Revisionsdato

17.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...