Cometriq

L01EX07
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Progressiv, inoperabel, lokalt fremskreden eller metastatisk thyroideacancer.

 

Cabozantinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 20 mg eller 80 mg cabozantinib. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 140 mg 1 gang dgl.

Ved uacceptable bivirkninger kan dosisreduktion, midlertidig eller permanent seponering blive nødvendig, se produktresumé. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke åbnes.
 • Kapslerne tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Kapsler og tabletter med indhold af cabozantinib er ikke bioækvivalente og må ikke bruges som erstatning for hinanden.

Nedsat leverfunktion

 • Dosis nedsættes til 60 mg 1 gang dgl. ved let til moderat nedsat leverfunktion med tæt monitorering, da dosisjustering eller seponering kan være nødvendig.
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion.

 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Leverfunktionsdata (ALAT, ASAT og bilirubin) bør bestemmes før opstart af behandlingen, og der monitoreres også tæt under behandlingen.
 • Høj bivirkningsfrekvens kan kræve reduktion af dosis eller seponering. Det anbefales at monitorere patienten tæt de første 8 uger af behandlingen.
 • Cabozantinib bør anvendes med forsigtighed ved anamnese med QT-forlængelse eller præ-eksisterende hjertelidelse.
 • Brug af VEGF-hæmmere kan fremme dannelse af aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Risikoen bør overvejes nøje for patienter med risikofaktorer (fx hypertension eller tidligere aneurisme).
 • Blodtrykket skal være velkontrolleret før behandlingsstart og skal løbende monitoreres under behandlingen.
 • Bør pauseres mindst 28 dage forud for en operation.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Smerter i tungen, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis Kraftesløshed, Træthed
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet LDH, Forhøjet thyrotropin, Vægttab
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni Orofaryngeale smerter
Hud og subkutane væv Alopeci, Erytem, Palmar-plantar erytrodysæstesi Hududslæt, Tør hud, Ændring af hårfarve
Vaskulære sygdomme Hypertension
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Lymfopeni, Neutropeni
Hjerte Atrieflimren
Øre og labyrint Tinnitus, Øresmerter
Det endokrine system Hypotyroidisme
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Blister i mundslimhinden, Fistler  (ikke gastro-intestinale), Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation, Pancreatitis Anal irritation, Cheilitis, Hæmorider
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Sårhelingskomplikationer Kulderystelser
Lever og galdeveje Galdesten
Immunsystemet Ansigtsødem
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis, Lokal abscesdannelse
Undersøgelser Nedsat plasma-albumin Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hypofosfatæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kæbeosteonekrose
Nervesystemet Paræstesier, Perifer neuropati, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Konfusion
Nyrer og urinveje Hæmaturi Dysuri, Proteinuri
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Aspirationspneumoni, Pneumoni
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Folliculitis Acne, Hyperkeratoser, Hypertrikose, Pigmentforandringer i huden
Vaskulære sygdomme Arteriel trombose, Cerebrovaskulære tilfælde, Dyb venetrombose, Hypotension, Lungeemboli, Pulmonal blødning Bleghed, Kolde hænder og fødder
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Angina pectoris, Supraventrikulære arytmier
Øre og labyrint Høretab
Øjne Conjunctivitis, Katarakt
Mave-tarm-kanalen Fistler  (gastro-intestinale) Øsofagitis
Knogler, led, muskler og bindevæv Rhabdomyolyse
Nervesystemet Ataksi, Bevidsthedstab, Encefalopati, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom  (PRES)
Psykiske forstyrrelser Delirium, Talebesvær Abnorme drømme
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Vaginalblødning
Luftveje, thorax og mediastinum Atelektase, Pneumonitis
Hud og subkutane væv Teleangiektasi
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Myokardieinfarkt
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumothorax
Vaskulære sygdomme Aortaaneurisme, Kutan vasculitis

Interaktioner

 • Rifampicin nedsætter AUC for cabozantinib med 77 %. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-induktorer, fx glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon. Kombinationen bør undgås.
 • Ketoconazol øger AUC for cabozantinib med 38 %. Lignende effekt må forventes med andre potente CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice. Kombinationen bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og P-glykoprotein.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder VEGFR (vaskulær endotelial vækstfaktorreceptorer) og MET (hepatocyt-vækstfaktorreceptorer), som er impliceret i tumorvækst og angiogenese. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-5 timer.
 • Steady state efter ca. 15 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 5 liter/kg.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid 100-120 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde kapsler 20 mg + 80 mg, IPSEN  
hårde kapsler 20 mg, IPSEN  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) hårde kapsler 20 mg + 80 mg 048254
28 stk. + 28 stk. (blister)
53.953,50 963,46 1.156,14
(BEGR) hårde kapsler 20 mg + 80 mg 460041
84 stk. + 28 stk. (blister)
53.953,50 481,73 825,82
(BEGR) hårde kapsler 20 mg 479388
84 stk. (blister)
53.953,50 642,30 1.926,91

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  20 mg + 80 mg  (20 mg)

Præg:
XL184, 20 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå
Mål i mm: 6,8 x 19,2
hårde kapsler 20 mg + 80 mg (20 mg)
 
 
 

Hårde kapsler  20 mg + 80 mg  (80 mg)

Præg:
XL184, 80 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 6,8 x 19,2
hårde kapsler 20 mg + 80 mg (80 mg)
 
 
 

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
XL184, 20 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Grå
Mål i mm: 6,8 x 19,2
hårde kapsler 20 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

09.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...