Lynparza

L01XK01
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

Ovariecancer 

Monoterapi  

 • Vedligeholdelsesbehandling af platinsensitiv recidiverende BRCA-muteret (germline og/eller somatisk) high-grade epitelial ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer, som responderer (fuldstændigt eller delvist) på platinbaseret kemoterapi.
 • Vedligeholdelsesbehandling af fremskreden (FIGO stadie III og IV) BRCA1/2-muteret (germline og/eller somatisk) high-grade epitelial ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer, som responderer (fuldstændigt eller delvist) efter afslutning af platinbaseret førstelinjekemoterapi.

Kombination med bevacizumab 

 • Vedligeholdelsesbehandling af fremskreden (FIGO stadie III og IV) BRCA1/2-muteret (germline og/eller somatisk) high-grade epitelial ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer, som responderer (fuldstændigt eller delvist) efter afslutning af platinbaseret førstelinjekemoterapi, og hvis cancer er associeret med homolog rekombinationsmangel (HRD) positiv status defineret af enten en BRCA1/2-mutation og/eller genomisk ustabilitet.

Brystkræft 

 • Monoterapi eller i kombination med endokrin behandling til adjuverende behandling til germline BRCA1/2 muteret, HER2-negativt, tidlig højrisiko-brystkræft efter tidligere behandling med neoadjuverende eller adjuverende kemoterapi.
 • Monoterapi til germline BRCA1/2-muteret, HER2-negativ lokal fremskreden eller metastatisk brystkræft efter tidligere behandling med et antracyclin og et taxan.

Adenocarcinom i pancreas 

 • Vedligeholdelsesbehandling som monoterapi af germline BRCA1/2-mutationer, som har metastatisk adenocarcinom i pancreas, som ikke er progredieret efter mindst 16 ugers platinbehandling inden for et regime med førstelinjekemoterapi.

Prostatacancer 

 • Monoterapi til metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) og BRCA1/2-muteret (germline og/eller somatisk), som er progredieret efter forudgående behandling, der omfatter et nyt hormonmiddel.
 • I kombination med abirateron og prednison/prednisolon til behandling af voksne med (mCRPC), for hvem kemoterapi ikke er klinisk indiceret.

 

Olaparib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 150 mg olaparib. 

Doseringsforslag

Voksne 

300 mg 2 gange dgl.  

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Må ikke knuses.
 • Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.
 • Behandling bør påbegyndes senest 8 uger efter sidste dosis i den platinbaserede kemoterapi.
 • Dosisjustering ved bivirkninger og interaktioner, se produktresumé.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 30-50 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 200 mg 2 gange dgl. 

 • GFR 0-30 ml/min.

  Bør kun anvendes, hvis fordelene opvejer den potentielle risiko, da sikkerhed og virkning ikke er fastlagt.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved svær nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) på grund af manglende data. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Behandling bør ikke indledes, før hæmoglobin, trombocyt- og neutrofilniveau er restitueret efter tidligere anticancerbehandling.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Lymfopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Venøs emboli
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Myelodysplastisk syndrom
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitet
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Akut myeloid leukæmi
Hud og subkutane væv Dermatitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Erythema nodosum

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lynparza
 • Potente CYP3A4-/P-gp-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, kan øge plasmakoncentrationen af olaparib.
 • Moderate eller potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af olaparib.
 • Olaparib hæmmer CYP3A4 in vitro og kan derfor muligvis øge plasmakoncentrationen af lægemidler, der nedbrydes af dette enzym.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeet angiver følgende: 

Kvinder i den fertile alder skal anvende to typer pålidelig antikonception før initiering af Lynparza-behandling, under behandlingen og i 1 måned efter sidste dosis med Lynparza. 

Mandlige patienter skal bruge kondom under behandlingen og i 3 måneder efter sidste dosis med Lynparza, når de har samleje med en gravid kvinde eller en kvinde i den fertile alder. Kvindelige partnere til mandlige patienter skal også anvende højeffektiv antikonception, hvis de er i den fertile alder. Mandlige patienter må ikke donere sæd under behandlingen og i 3 måneder efter sidste dosis med Lynparza. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Blokerer enzymer af typen PARP (poly (ADP-ribose) polymerase), som medvirker ved DNA-reparation af cancercellerne. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5 time og forsinkes ca. 2 timer ved samtidig fødeindtagelse.
 • Metaboliseres overvejende via CYP3A4.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 15 timer.
 • Ca. 15 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af olaparib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 100 mg, AstraZeneca  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 150 mg, AstraZeneca  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg 560293
56 stk. (blister)
20.952,40 374,15
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg 155485
56 stk. (blister)
20.961,25 374,31

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
OP100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,3 x 14,5
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
OP150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grågrøn
Mål i mm: 7,3 x 14,5
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

09.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...