Synjardy

A10BD20
 
 

Oralt antidiabetikum, virker uafhængigt af endogent insulin ved at øge glucoseudskillelsen i urin. Kombination af metformin, som er et biguanid, og empagliflozin, som er en selektiv SGLT-2-hæmmer

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på seponering ved scanning med iodholdig kontrast. Dosisjustering eller seponering ved nedsat nyrefunktion. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med andre glucosesænkende midler, herunder insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin og disse midler sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • Når kombinationen empagliflozin og metformin allerede anvendes som enkeltstoftabletter.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:  

 • 5 mg empagliflozin og 1.000 mg metforminhydrochlorid
 • 12,5 mg empagliflozin og 1.000 mg metforminhydrochlorid.

Doseringsforslag

Dosis afhængig af individuel behandling.  

 

Utilstrækkelig regulering med metformin i monoterapi eller i kombination med andre glucosesænkende midler 

 • Voksne. 5 mg/1.000 mg 2 gange dgl.
 • Samlet daglig dosis af metformin skal være uændret i forhold til tidligere.
 • Dosis kan øges til højst 25 mg empagliflozin dgl.

Skift fra empagliflozin og metformin som enkeltstoftabletter 

 • Voksne. Uændret dosis af både empagliflozin og metformin.

 

Bemærk: 

 • For at nedsætte de gastro-intestinale gener bør dosis indtages sammen med et måltid.
 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  GFR 45-60 ml/min:  

  • Højst 5 mg/1.000 mg 2 gange dgl.

  GFR 30-45 ml/min:  

  • Højst 5 mg/1.000 mg dgl.

  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder:  

  Metformin:  

  • GFR 45-60 ml/min: Højst 2 g dgl.
  • GFR 30-45 ml/min: Højst 1 g dgl.
  • GFR < 30 ml/min: Kontraindiceret.

   

  Empagliflozin:  

  • GFR 30-60 ml/min. Initier behandling med 10 mg 1 gang dgl. Ingen dosisøgning.
  • GFR < 30 ml/min. Bør ikke anvendes.

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. metformin.  

  Mulige alternativer, se Type 2-diabetes.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere alvorlig hypersensitivitetsreaktion, herunder anafylaktisk reaktion og angioødem
 • Akut metabolisk acidose, fx diabetisk ketoacidose og lactacidose
 • Diabetisk prækoma
 • Diabetes mellitus type 1
 • Tilstande med påvirket almen tilstand med risiko for vævshypoxi, dehydrering og påvirket nyrefunktion, fx septisk eller cirkulatorisk shock, respirationssvigt og opkastninger for at reducere risikoen for lactacidose
 • Større operative indgreb, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i insulin
 • Akutte tilstande, der kan påvirke nyrefunktionen, fx dehydrering, alvorlig infektion eller shock
 • Akut alkoholforgiftning eller alkoholisme.

Forsigtighedsregler

 • Diabetisk ketoacidose:
  • Patienterne skal informeres om symptomerne på diabetisk ketoacidose og om at kontakte deres læge ved disse symptomer.
  • Ved mistanke om diabetisk ketoacidose skal behandlingen seponeres straks.
  • Ekstra opmærksomhed ved behandling af patienter med risikofaktorer for udvikling af ketoacidose, fx:
   • lille reserve af insulin-producerende celler
   • forhold, der fører til dehydrering eller lavt madindtag
   • pludselig reduktion i insulin
   • øget behov for insulin pga. sygdom, operation eller alkoholmisbrug.
  • Behandling med empagliflozin eller andre SGLT-2-hæmmere bør midlertidigt seponeres hos patienter, der er indlagt på hospital pga. operationer eller alvorlige livstruende sygdomme.
 • I kombination med insulin eller et β-cellestimulerende middel bør nedsat dosis af insulin henholdsvis β-cellestimulerende middel overvejes pga. forhøjet risiko for hypoglykæmi.
 • Metformin skal seponeres på tidspunktet for kirurgi under universel, spinal eller epidural anæstesi. Behandlingen må tidligst genoptages 48 timer efter operation eller genoptagelse af oral ernæring og kun efter, at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året ved nedsat nyrefunktion.
 • Metformin pauseres ved manglende fødeindtagelse, ved betydende akut sygdom med risiko for dehydrering og ved nyresvigt.
 • Risikoen for lactacidose skal tages i betragtning ved uspecifikke symptomer, som fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, abdominalsmerter og hypotermi efterfulgt af koma. Desuden vil diagnostiske laboratorieværdier vise nedsat pH i blodet, plasma-lactatværdier > 5 mmol/l, øget anion gap og lactat/pyruvat-forhold. Ved mistanke om metabolisk acidose bør metformin seponeres, og patienten bør straks indlægges. Lactat og metformin kan fjernes ved hæmodialyse.
 • Ældre.
 • Tidligere tilfælde af hypotension.
 • Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved udvikling af både hypovolæmi, dehydrering og hypotension.
 • Midlertidig afbrydelse bør overvejes under behandling af komplicerede urinvejsinfektioner, fx pyelonefritis eller urosepsis.
 • Empagliflozin bør seponeres ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der bør monitoreres for ketonstoffer i blodet.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter med kronisk hjertesvigt i NYHA-klasse I-II.
 • Empagliflozin giver positivt analyseresultat for glucose i urinen.
 • Metformin kan reducere niveauet af B12-vitamin. Risikoen for lave B12-vitaminniveauer øges med tiltagende metformindosis, behandlingsvarighed og/eller risikofaktorer, der er kendt for at forårsage B12-mangel. Ved mistanke (såsom anæmi eller neuropati) skal B12-niveauet monitoreres.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik metformin i fast eller varierende dosering. Død.
Manglende seponering af metformin i forbindelse med CT-scanning med iodholdig kontrast. Svær nyrepåvirkning (dialyse).
Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min). Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi*
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion Polyuri
Det reproduktive system og mammae Vulvovaginitis Balanitis, Vaginal candidiasis
Hud og subkutane væv Hudkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Nyrer og urinveje Dysuri
Vaskulære sygdomme Hypotension, Hypovolæmi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Metabolisme og ernæring Ketoacidose
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverpåvirkning
Immunsystemet Urticaria
Metabolisme og ernæring B12-vitaminmangel, Lactatacidose
Hud og subkutane væv Erytem
Ikke kendt hyppighed
Knogler, led, muskler og bindevæv Nekrotiserende fasciitis  (i perineum - Fourniers gangræn)**

* Hypoglykæmi er set ved samtidig anvendelse af sulfonylurinstof eller insulin. 

** Patienter skal informeres om at kontakte en læge ved mistanke om Fourniers gangræn (nekrotiserende fascitis i perineum). Behandlingen seponeres ved Fourniers gangræn.  

 

Med en anden selektiv SGLT-2-hæmmer - canagliflozin - er der observeret øget risiko for amputation af underekstremiteter, primært tæerne, hos patienter med i forvejen høj risiko for amputation. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Synjardy, komb.
 • Empagliflozin kan forstærke virkningen af diuretika.
 • Ved samtidig behandling med insulin eller sulfonylurinstof kan det være nødvendigt at reducere dosis af insulin/sulfonylurinstof for at undgå hypoglykæmi.
 • Empagliflozin kan øge udskillelsen af lithium gennem nyrerne og dermed sænke lithiumniveauet i blodet. Ved samtidig behandling med lithium monitoreres serumkoncentrationen af lithium hyppigere ved opstart af empagliflozin og ved dosisjusteringer.
 • Samtidig indgift af non-selektive β-blokkere medfører, at symptomerne på hypoglykæmi først optræder ved meget lave blodglucosekoncentrationer, og stigningen i blodsukkeret er langsom. β1-selektive β-blokkere bør derfor anvendes.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • ACE-hæmmere kan i sjældne tilfælde udløse hypoglykæmi.
 • Ved kombination med iodholdigt røntgenkontraststof givet intraarterielt er der øget risiko for lactacidose pga. nyrepåvirkning. Afhængig af nyrefunktionen skal metformin evt. pauseres, og behandlingen først genoptages 48 timer efter undersøgelsen, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal. Se Ikke-ioniske jodholdige kontraststoffer.
 • Øget risiko for lactacidose ved akut alkoholforgiftning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

 • Empagliptin: Der er ikke data for empagliptin, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Metformin: Se metformin.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Synjardy.Hvis patienten indtager mere alkohol end Sundhedsstyrelsen anbefaler, kan der opstå gastrointestinale gener, voldsom træthed og problemer med vejrtrækningen.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Synjardy. 

Hvis patienten indtager mere alkohol end Sundhedsstyrelsen anbefaler, kan der opstå gastrointestinale gener, voldsom træthed og problemer med vejrtrækningen. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Empagliflozin 

 • Potent, selektiv og reversibel SGLT-2-hæmmer, som virker uafhængigt af insulinsekretion og -virkning.
 • Glucosereabsorption i nyrerne reduceres, og dermed udskilles glucose i urinen.

Metformin 

 • Øger insulinfølsomheden.
 • Hæmmer glucoseabsorptionen fra tarmen.
 • Øger den perifere glucoseoptagelse i cellerne.
 • Hæmmer glucosenydannelsen i leveren.

Farmakokinetik

Empagliflozin 

 • Biotilgængelighed 78 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 time.
 • Fordelingsvolumen 1,05 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Metformin 

 • Biotilgængelighed 50-60 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2,5 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,9-3,9 l/kg.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika.  

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg, Boehringer Ingelheim  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg, Boehringer Ingelheim  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Indtagelse sammen med mad nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Synkes hele.

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 459480
60 stk. (blister) (Abacus)
440,25 7,34
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 469086
60 stk. (blister)
444,65 7,41
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 513910
60 stk. (blister) (Orifarm)
445,00 7,42
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 565845
60 stk. (blister) (Paranova)
464,05 7,73
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 423116
60 stk. (blister) (Paranova)
471,65 7,86
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 438685
60 stk. (blister) (Orifarm)
471,00 7,85
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 455266
60 stk. (blister)
458,65 7,64
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 142171
180 stk. (blister) (Paranova)
1.151,60 6,40
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 163012
180 stk. (blister) (Abacus)
1.086,95 6,04
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 437763
180 stk. (blister)
1.110,40 6,17
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 465835
180 stk. (blister) (Orifarm)
1.163,00 6,46
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 060581
180 stk. (blister)
1.244,65 6,91
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 125595
180 stk. (blister) (Orifarm)
1.236,00 6,87
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 180365
180 stk. (blister) (2care4)
1.237,00 6,87
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 373718
180 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 02-10-2023
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 543818
180 stk. (blister) (Medartuum)
1.258,40 6,99
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 587858
180 stk.(2x90)(blister)(Abacus
1.238,35 6,88

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg

Præg:
S12, 1000,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 9,7 x 21,1
filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg

Præg:
S5, 1000,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegul
Mål i mm: 9,7 x 21,1
filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

25.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...