Synjardy

A10BD20
 
 

Oralt antidiabetikum, virker uafhængigt af endogent insulin ved at øge glucoseudskillelsen i urin. Kombination af metformin, som er et biguanid, og empagliflozin, som er en selektiv SGLT-2-hæmmer

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på seponering ved scanning med iodholdig kontrast. Dosisjustering eller seponering ved nedsat nyrefunktion. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin i monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med andre glucosesænkende midler, herunder insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin og disse midler sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • Når kombinationen empagliflozin og metformin allerede anvendes som enkeltstoftabletter.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:  

 • 5 mg empagliflozin og 1.000 mg metforminhydrochlorid
 • 12,5 mg empagliflozin og 1.000 mg metforminhydrochlorid.

Doseringsforslag

Dosis afhængig af individuel behandling.  

 

Utilstrækkelig regulering med metformin i monoterapi eller i kombination med andre glucosesænkende midler 

 • Voksne. 5 mg/1.000 mg 2 gange dgl.
 • Samlet daglig dosis af metformin skal være uændret i forhold til tidligere.
 • Dosis kan øges til højst 25 mg empagliflozin dgl.

Skift fra empagliflozin og metformin som enkeltstoftabletter 

 • Voksne. Uændret dosis af både empagliflozin og metformin.

Bemærk: 

For at nedsætte de gastro-intestinale gener bør dosis indtages sammen med et måltid. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.
  • GFR < 60 ml/min: Behandling bør ikke initieres.
  • GFR 45-59 ml/min: Igangværende behandling: Højst 10 mg empagliflozin 1 gang dgl.
  • GFR < 45 ml/min: Igangværende behandling seponeres ved vedvarende GFR < 45 ml/min.

  Virkningsmekanismen af empagliflozin forudsætter en vis nyrefunktion. Selektive SGLT-2-hæmmere har kun begrænset virkning ved GFR < 60 ml/min, og bør ikke benyttes ved GFR < 45 ml/min.  

  (Metformin er kontraindiceret ved GFR < 30 ml/min.) 

  Mulige alternativer, se Type 2-diabetes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere alvorlig hypersensitivitetsreaktion, herunder anafylaktisk reaktion og angioødem
 • Akut metabolisk acidose, fx diabetisk ketoacidose og lactacidose
 • Diabetisk prækoma
 • Diabetes mellitus type 1
 • Tilstande med påvirket almen tilstand med risiko for vævshypoxi, dehydrering og påvirket nyrefunktion, fx septisk eller cirkulatorisk shock, respirationssvigt og opkastninger for at reducere risikoen for lactacidose
 • Større operative indgreb, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i insulin
 • Akutte tilstande, der kan påvirke nyrefunktionen, fx dehydrering, alvorlig infektion eller shock
 • Akut alkoholforgiftning eller alkoholisme.

Forsigtighedsregler

 • Diabetisk ketoacidose:
  • Patienterne skal informeres om symptomerne på diabetisk ketoacidose og om at kontakte deres læge ved disse symptomer.
  • Ved mistanke om diabetisk ketoacidose skal behandlingen seponeres straks.
  • Ekstra opmærksomhed ved behandling af patienter med risikofaktorer for udvikling af ketoacidose, fx:
   • lille reserve af insulin-producerende celler
   • forhold, der fører til dehydrering eller lavt madindtag
   • pludselig reduktion i insulin
   • øget behov for insulin pga. sygdom, operation eller alkoholmisbrug.
  • Behandling med empagliflozin eller andre SGLT-2-hæmmere bør midlertidigt seponeres hos patienter, der er indlagt på hospital pga. operationer eller alvorlige livstruende sygdomme.
 • I kombination med insulin eller et β-cellestimulerende middel bør nedsat dosis af insulin henholdsvis β-cellestimulerende middel overvejes pga. forhøjet risiko for hypoglykæmi.
 • Metformin skal seponeres på tidspunktet for kirurgi under universel, spinal eller epidural anæstesi. Behandlingen må tidligst genoptages 48 timer efter operation eller genoptagelse af oral ernæring og kun efter, at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Nyrefunktion bør kontrolleres før opstart af behandling og derefter mindst en gang om året, dog mindst 2-4 gange om året ved nedsat nyrefunktion.
 • Metformin skal pauseres fra 3 dage før indgift af iodholdige røntgenkontraststoffer på grund af risiko for forværring i nyrefunktion og udvikling af lactacidose. Behandlingen må først genoptages 48 timer efter undersøgelsen, og kun efter at nyrefunktionen er blevet revurderet og fundet normal.
 • Metformin skal pauseres hos patienter med påvirket almentilstand, dehydrering eller påvirket nyrefunktion.
 • Risikoen for lactacidose skal tages i betragtning ved uspecifikke symptomer, som fx muskelkramper i forbindelse med dyspepsi og svær kraftesløshed. Symptomer på lactacidose er hyperventilation, abdominalsmerter og hypotermi efterfulgt af koma. Desuden vil diagnostiske laboratorieværdier vise nedsat pH i blodet, plasma-lactatværdier > 5 mmol/l, øget anion gap og lactat/pyruvat-forhold. Ved mistanke om metabolisk acidose bør metformin seponeres, og patienten bør straks indlægges. Lactat og metformin kan fjernes ved hæmodialyse.
 • Ældre.
 • Tidligere tilfælde af hypotension.
 • Behandlingen bør afbrydes midlertidigt ved udvikling af både hypovolæmi, dehydrering og hypotension.
 • Midlertidig afbrydelse bør overvejes under behandling af komplicerede urinvejsinfektioner, fx pyelonefritis eller urosepsis.
 • Empagliflozin bør seponeres ved større operationer eller alvorlig, akut sygdom, og der bør monitoreres for ketonstoffer i blodet.
 • Begrænset erfaring vedr. patienter med kronisk hjertesvigt i NYHA-klasse I-II.
 • Empagliflozin giver positivt analyseresultat for glucose i urinen.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik metformin i fast eller varierende dosering. Død.
Manglende seponering af metformin i forbindelse med CT-scanning med iodholdig kontrast. Svær nyrepåvirkning (dialyse).
Overset kontraindikation. Behandling gives på trods af, at patienten har nedsat nyrefunktion (GFR <30 ml/min). Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Gastro-intestinale gener.
Hypoglykæmi*.
Almindelige (1-10 %) Smagsforstyrrelser.
Polyuri, Urinvejsinfektion.
Balanitis, Vaginal candidiasis, Vulvovaginitis.
Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypotension, Hypovolæmi.
Sjældne (0,01-0,1 %) Ketoacidose.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hepatitis, Leverpåvirkning.
B12-vitaminmangel, Lactatacidose.
Erytem.
Ikke kendt Nekrotiserende fasciitis  (i perineum - Fourniers gangræn)**.

* Hypoglykæmi er set ved samtidig anvendelse af sulfonylurinstof eller insulin. 

** Patienter skal informeres om at kontakte en læge ved mistanke om Fourniers gangræn (nekrotiserende fascitis i perineum). Behandlingen seponeres ved Fourniers gangræn.  

 

Med en anden selektiv SGLT-2-hæmmer - canagliflozin - er der observeret øget risiko for amputation af underekstremiteter, primært tæerne, hos patienter med i forvejen høj risiko for amputation. 

Interaktioner

 • Empagliflozin kan forstærke virkningen af diuretika.
 • Ved samtidig behandling med insulin eller sulfonylurinstof kan det være nødvendigt at reducere dosis af insulin/sulfonylurinstof for at undgå hypoglykæmi.
 • Samtidig indgift af non-selektive β-blokkere medfører, at symptomerne på hypoglykæmi først optræder ved meget lave blodglucosekoncentrationer, og stigningen i blodsukkeret er langsom. β1-selektive β-blokkere bør derfor anvendes.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • ACE-hæmmere kan i sjældne tilfælde udløse hypoglykæmi.
 • Ved kombination med iodholdigt røntgenkontraststof risiko for lactacidose.
 • Øget risiko for lactacidose ved akut alkoholforgiftning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: 

 • Empagliptin: Der er ikke data for empagliptin, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.
 • Metformin: Se metformin.

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Empagliflozin 

 • Potent, selektiv og reversibel SGLT-2-hæmmer, som virker uafhængigt af insulinsekretion og -virkning.
 • Glucosereabsorption i nyrerne reduceres, og dermed udskilles glucose i urinen.

Metformin 

 • Øger insulinfølsomheden.
 • Hæmmer glucoseabsorptionen fra tarmen.
 • Øger den perifere glucoseoptagelse i cellerne.
 • Hæmmer glucosenydannelsen i leveren.

Farmakokinetik

Empagliflozin 

 • Biotilgængelighed 78%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 time.
 • Fordelingsvolumen 1,05 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Metformin 

 • Biotilgængelighed 50-60%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2,5 timer.
 • Fordelingsvolumen 0,9-3,9 l/kg.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika.  

Indholdsstoffer

Empagliflozinfilmovertrukne tabletter  5mg/1000mgfilmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg
Metforminfilmovertrukne tabletter  5mg/1000mgfilmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg, filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg, filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 469086
60 stk. (blister)
426,50
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 513910
60 stk. (blister) (Orifarm)
451,00
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 565845
60 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 18-10-2021
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 423116
60 stk. (blister) (Paranova)
471,45
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 455266
60 stk. (blister)
473,90
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 142171
180 stk. (blister) (Paranova)
1.262,30
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 163012
180 stk. (blister) (Abacus)
1.212,35
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 437763
180 stk. (blister)
1.226,75
(B) filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 465835
180 stk. (blister) (Orifarm)
1.362,00
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 060581
180 stk. (blister)
1.410,00
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 180365
180 stk. (blister) (2care4)
Udgået 18-10-2021
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 373718
180 stk. (blister) (Paranova)
1.326,85
(B) filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg (kan dosisdisp.) 587858
180 stk.(2x90)(blister)(Abacus
1.188,00

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  12,5mg/1000mg

Præg:
S12, 1000,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 9,7 x 21,1
filmovertrukne tabletter 12,5mg/1000mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5mg/1000mg

Præg:
S5, 1000,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegul
Mål i mm: 9,7 x 21,1
filmovertrukne tabletter 5mg/1000mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

09.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...