Primperan®

A03FA01
 
 
Peristaltikfremmende, antiemetisk middel.

Anvendelsesområder

 • Kortvarig profylakse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning
 • Kortvarig profylakse og behandling af kvalme og opkastning ved migræneanfald
 • Børn 1-18 år. Metoclopramid kan anvendes parenteralt som andetvalg til forebyggelse og behandling af kemoterapi-induceret sen kvalme eller opkastning samt postoperativ kvalme og opkastning
 • Som hjælp til hurtig nedførelse af sonde i tyndtarmen.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg metoclopramidhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Kvalme og opkastning 

 • Voksne. 10 mg i.v. eller i.m. højst 3 gange dgl.

 

Profylakse mod kvalme og opkastning forårsaget af cytostatika 

 • Børn. Der kan gives 0,1 - 0,15 mg/kg legemsvægt højst 3 gange pr. døgn.

 

Ved gastroskopi, duodenal intubation 

 • Voksne. 10 mg i.v. umiddelbart før undersøgelse.

 

Bemærk: 

 • Injektionsvæsken indgives langsomt over mindst 3 minutter.
 • Et minimumsinterval på 6 timer mellem 2 doser skal overholdes, selv i tilfælde af opkastning.
 • Ved intravenøs administration bør genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt pga. risiko for alvorlige kardiovaskulære reaktioner, herunder hjertestop. Hjertestop kan opstå op til 2 timer efter injektion, ofte som følge af sinusarrest og forudgået af bradykardi.
 • Må kun anvendes kortvarigt (op til 5 døgn).

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dosis nedsættes til 25% af normaldosis. 

 • GFR 15-60 ml/min.

  Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 50% af normaldosis ved svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn < 1 år pga. nedsat clearance og øget hyppighed for ekstrapyramidale bivirkninger
 • Parkinsons sygdom
 • Fæokromocytom
 • Epilepsi
 • Gastro-intestinal blødning eller perforation, mekanisk tarmobstruktion
 • Antipsykotikainduceret tardiv dyskinesi
 • Samtidig behandling med levodopa.

Forsigtighedsregler

Risiko for antikolinerg belastning 

Metoclopramid er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Døsighed.
Almindelige (1-10 %) Diarré, Mundtørhed.
Kraftesløshed.
Akatisi, Ekstrapyramidale gener, Parkinsonisme.
Depression.
Hypotension  (især efter i.v. indgift).
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi  (især efter i.v. indgift).
Hyperprolaktinæmi.
Synsforstyrrelser.
Hypersensitivitet.
Bevidsthedstab, Dyskinesier, Dystoni, Okulogyration.
Hallucinationer.
Amenoré.
Sjældne (0,01-0,1 %) Kramper.
Konfusion.
Ikke kendt hyppighed Methæmoglobinæmi.
AV-blok*, Hjertestop  (evt. forudgået af bradykardi).
Malignt neuroleptikasyndrom.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)*.
Forlænget QT-interval.
Tardive dyskinesier  (ved langtidsbehandling, især hos ældre).
Suicidaladfærd.
Gynækomasti.
Hypertension, Synkope*.

* Ses især efter i.v. indgift. 

Ekstrapyramidale bivirkninger kan forebygges og behandles med biperiden, antihistamin eller benzodiazepin. 

Interaktioner

 • Metoclopramid nedsætter virkningen af levodopa, og kombinationen skal undgås.
 • Metoclopramid kan i kombination med antipsykotika øge forekomsten af ekstrapyramidale forstyrrelser/malignt neuroleptikasyndrom, og kombinationen bør undgås.
 • Metoclopramid kan øge plasmakoncentrationen af tacrolimus og ciclosporin.
 • Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika, anxiolytika, antihistaminer og opioider.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Man bør være opmærksom på ekstrapyramidale bivirkninger. 

Referencer: 3711, 4149, 5551

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Efter større doser ses døsighed samt ekstrapyramidale symptomer, som behandles med biperiden. 

Farmakodynamik

 • Kompetitiv dopamin-D2-receptorantagonist. Ved højere koncentrationer tillige binding til 5-HT3-receptorer. Inhiberer desuden kemo-receptorer i brækcenterets triggerzone og mindsker derved kvalme og opkastning.
 • Virkningsvarighed ca. 8 timer.

 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 3,5 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 4-6 timer.
 • Metaboliseres i leveren, tilsyneladende af CYP2D6.
 • Ca. 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 30-100%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 5-15 minutter (i.m.).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4-7. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 028761
12 x 2 ml
67,30 2,80 16,83

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


5551. Sun L, Xi Y, Wen X et al. Use of metoclopramide in the first trimester and risk of major congenital malformations: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021; 16(9), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34543335/ (Lokaliseret 1. december 2021)


4149. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol. 2005; 61(12):899-906, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16328314 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

07.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...