Primperan®

A03FA01
 
 
Peristaltikfremmende, antiemetisk middel.

Anvendelsesområder

Voksne 

 • Kortvarig profylakse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning
 • Kortvarig profylakse og behandling af kvalme og opkastning ved migræneanfald

Børn 

 • Metoclopramid kan anvendes parenteralt som andetvalg til forebyggelse og behandling af kemoterapi-induceret sen kvalme eller opkastning samt postoperativ kvalme og opkastning
 • Som hjælp til hurtig nedførelse af sonde i tyndtarmen.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg metoclopramidhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Kvalme og opkastning 

 • Voksne. 10 mg i.v. eller i.m. højst 3 gange dgl.

 

Profylakse mod kvalme og opkastning forårsaget af cytostatika 

 • Børn 1-18 år. 0,1 - 0,15 mg/kg legemsvægt højst 3 gange pr. døgn.

 

Ved gastroskopi, duodenal intubation 

 • Voksne. 10 mg i.v. umiddelbart før undersøgelse.

 

Bemærk: 

 • Injektionsvæsken indgives langsomt over mindst 3 minutter.
 • Et minimumsinterval på 6 timer mellem 2 doser skal overholdes, selv i tilfælde af opkastning.
 • Ved intravenøs administration bør genoplivningsudstyr være umiddelbart tilgængeligt pga. risiko for alvorlige kardiovaskulære reaktioner, herunder hjertestop. Hjertestop kan opstå op til 2 timer efter injektion, ofte som følge af sinusarrest og forudgået af bradykardi.
 • Må kun anvendes kortvarigt (op til 5 døgn).
 • Må ikke anvendes til børn < 1 år.

Nedsat leverfunktion

Dosis nedsættes til 50 % af normaldosis ved svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn < 1 år pga. nedsat clearance og øget hyppighed for ekstrapyramidale bivirkninger
 • Parkinsons sygdom
 • Fæokromocytom
 • Epilepsi
 • Gastro-intestinal blødning eller perforation, mekanisk tarmobstruktion
 • Antipsykotikainduceret tardiv dyskinesi
 • Samtidig behandling med levodopa.

Forsigtighedsregler

Risiko for antikolinerg belastning 

Metoclopramid er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Akatisi, Ekstrapyramidale gener, Parkinsonisme
Psykiske forstyrrelser Depression
Vaskulære sygdomme Hypotension  (især efter i.v. indgift)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi  (især efter i.v. indgift)
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Immunsystemet Hypersensitivitet
Nervesystemet Bevidsthedstab, Dyskinesier, Dystoni  (herunder synsforstyrrelser og okulogyration)
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer
Det reproduktive system og mammae Amenoré
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Det reproduktive system og mammae Galaktoré
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Methæmoglobinæmi
Hjerte AV-blok*, Hjertestop  (evt. forudgået af bradykardi)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion*
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Nervesystemet Tardive dyskinesier  (ved langtidsbehandling, især hos ældre)
Psykiske forstyrrelser Suicidaltanker
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypovolæmisk shock, Synkope*

* Ses især efter i.v. indgift. 

 • Ekstrapyramidale bivirkninger kan forebygges og behandles med biperiden, antihistamin eller benzodiazepin.
 • Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning).
Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Anden medicin sammen med Primperan®
 • Metoclopramid nedsætter virkningen af levodopa, og kombinationen skal undgås.
 • Metoclopramid kan i kombination med antipsykotika øge forekomsten af ekstrapyramidale forstyrrelser/malignt neuroleptikasyndrom, og kombinationen bør undgås.
 • Metoclopramid kan øge plasmakoncentrationen af tacrolimus og ciclosporin.
 • Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika, anxiolytika, antihistaminer og opioider.
 • Metoclopramids virkning kan i kombination med rifampicin nedsættes.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Man bør være opmærksom på ekstrapyramidale bivirkninger. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4149, 5551

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Primperan®.Patienten kan opleve øget træthed.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Primperan®. 

Patienten kan opleve øget træthed. 

Forgiftning

Efter større doser ses døsighed samt ekstrapyramidale symptomer, som behandles med biperiden. 

Farmakodynamik

 • Kompetitiv dopamin-D2-receptorantagonist. Ved højere koncentrationer tillige binding til 5-HT3-receptorer. Inhiberer desuden kemo-receptorer i brækcenterets triggerzone og mindsker derved kvalme og opkastning.
 • Virkningsvarighed ca. 8 timer.

 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 3,5 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 4-6 timer.
 • Metaboliseres i leveren, tilsyneladende af CYP2D6.
 • Ca. 20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 30-100 %. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter 5-15 minutter (i.m.).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4-7. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 028761
12 x 2 ml
66,90 2,79 16,73

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


5551. Sun L, Xi Y, Wen X et al. Use of metoclopramide in the first trimester and risk of major congenital malformations: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2021; 16(9), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34543335/ (Lokaliseret 1. december 2021)


5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011, https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)


4149. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol. 2005; 61(12):899-906, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16328314 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

08.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...